Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Chełmża z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 r.

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2017-11-13 17:22
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2017-11-13 17:22
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2017-11-13 17:22
 • autor informacji: Katarzyna Orłowska
  data wytworzenia: 2017-11-13
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2017-11-13 17:21

Zawiadomienie o zgromadzeniu OSO.5310.2.2017 Chełmża, 24.05.2017 r.

Na podstawie art. 7 ust. 3 Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 poz. 1485 z późn. zm.) Wójt Gminy Chełmża zawiadamia, że w dniu 03.06.2017 r. w godz. 14.00- 17.00 odbędzie się zgromadzenie pod nazwą „Chełmżyńska Kolorowa Rowerowa Masa Krytyczna”. Przejazd rowerzystów zaplanowano na trasie przebiegającej przez teren Miasta Chełmża oraz Gminy Chełmża (Browina): ul. Rynek – Chełmińska – 3 Maja – Bolesława Chrobrego – Władysława Broniewskiego – Górna – Trakt – Chełmińskie Przedmieście – Polna – Dworcowa – Bydgoska – Wincentego Witosa – Krótka – Owocowa – Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Bydgoska – Dąbrowskiego – Tadeusza Kościuszki – Słoneczna – Rekreacyjna – Tadeusza Kościuszki – toruńska – Bydgoska – Generała Władysława Sikorskiego – Rynek.
W załączeniu skan dokonanego Wójtowi Gminy Chełmża zgłoszenia (z zakrytymi danymi osobowymi).

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2017-05-24 10:42
 • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-24 10:44
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2017-05-24 10:43
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2017-05-24 10:42

Otwarty konkurs ofert na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację w 2017 r. zadania publicznego w zakresie zwiększenia inicjatyw lokalnych i aktywizacji mieszkańców Gminy Chełmża

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2017-05-08 12:29
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2017-05-08 12:29
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2017-05-08 12:29
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2017-05-08 12:29
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2017-05-08 12:29
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2017-05-08 12:28

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Chełmża w zakresie rozwoju sportu w 2017 roku.

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2017-04-21 12:17
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2017-04-21 12:17
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2017-04-21 12:17
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2017-04-21 12:17
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2017-04-21 12:17
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2017-04-21 12:15

Informacja o przyznanej dotacji w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań Gminy Chełmża w zakresie rozwoju sportu w 2017 r

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2017-07-05 08:01
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2017-07-05 07:55

OSO.5310.1.2017

Na podstawie art. 7 ust. 3 Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 poz. 1485 z późn. zm.) Wójt Gminy Chełmża zawiadamia, że w dniu 02.04.2017 r.  w godz. 10.00- 20.00 na terenie ośrodka wypoczynkowego w Zalesiu odbędzie się zgromadzenie publiczne organizowane przez Toruński Portal Motocyklowy. W załączeniu skan dokonanego Wójtowi Gminy Chełmża zgłoszenia.
 

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2017-03-31 12:52
 • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-31 12:52
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2017-03-31 12:54
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2017-03-31 12:54

Projekt programu rewitalizacji

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2017-03-27 14:33
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2017-03-27 14:24
 • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-27 14:25

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY CHEŁMŻA
 Z DNIA 24 LUTEGO 2017 R.

o konsultacjach społecznych projektu Programu Rewitalizacji Gminy Chełmża na lata 2017-2023.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), Wójt Gminy Chełmża informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Programu Rewitalizacji Gminy Chełmża na lata 2017-2023.

1. Cel i przedmiot konsultacji
Program Rewitalizacji Gminy Chełmża na lata 2017-2023 to dokument, który programuje proces rewitalizacji na tych obszarach gminy, na których stwierdzono największe nasilenie negatywnych zjawisk.

Program zawiera m. in.: uproszczoną diagnozę Gminy Chełmża, szczegółowy opis obszaru rewitalizacji, wyznaczone cele i kierunki działań, planowane efekty rewitalizacji, listę projektów rewitalizacyjnych.

Działania rewitalizacyjne zaplanowane na obszarach rewitalizacji, które zostały wpisane do Programu  mają szansę na uzyskanie zewnętrznego finansowania z funduszy UE.
Mając na względzie powyższe zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag i wniosków do przygotowanego projektu programu.

2. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji
Konsultacje będą prowadzone od 24 lutego 2017 roku do 10 marca  2017 roku .

3. Forma konsultacji
Konsultacje prowadzone będą poprzez składanie wniosków i uwag w formie pisemnej na specjalnym formularzu zgłoszeniowym (do pobrania poniżej lub w biurze nr 19 UG Chełmża, ul. Wodna 2 - sekretariat), który należy przesłać:

- na adres mailowy: rewitalizacja@gminachemza.pl  lub 

- pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża lub

- złożyć w sekretariacie UG Chełmża, biuro nr 19.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Chełmża do wzięcia udziału w konsultacjach.

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2017-02-24 13:01

Załączniki

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2017-02-24 13:03
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2017-02-24 13:03
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2017-02-24 13:01

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY CHEŁMŻA
 Z DNIA 21 LISTOPADA 2016 R.

o  konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie  wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Chełmża

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), Wójt Gminy Chełmża informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
1. Cel i przedmiot konsultacji
W celu opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji konieczne jest określenie obszarów kryzysowych (zdegradowanych) na terenie gminy. W tym celu przeprowadzona została diagnoza społeczno-gospodarczo-przestrzenna jednostek gminy (sołectw). Przeprowadzona diagnoza pozwoliła określić zróżnicowanie wewnętrzne gminy i wykazać obszary, które ze względu na wysokie nagromadzenie negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych czy przestrzennych, powinny zostać objęte wsparciem w ramach GPR.
Gminny Program Rewitalizacji to dokument, który programuje proces rewitalizacji na tych obszarach gminy, na których stwierdzono największe nasilenie negatywnych zjawisk. Działania rewitalizacyjne zaplanowane na obszarach zdegradowanych, które zostaną wpisane do Gminnego Programu Rewitalizacji mają szansę na uzyskanie zewnętrznego finansowania, z funduszy UE.
Mając na względzie powyższe zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag i wniosków do przeprowadzonej diagnozy społeczno-gospodarczo-przestrzennej gminy oraz wyznaczonych obszarów zdegradowanych i obszarów do rewitalizacji.

2. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji
Konsultacje będą prowadzone od 22 listopada 2016 roku do 2 grudnia 2016 roku .

3. Forma konsultacji
Konsultacje prowadzone będą:
1) poprzez składanie wniosków i uwag w formie pisemnej na specjalnym formularzu zgłoszeniowym (do pobrania poniżej lub w biurze nr 19 UG Chełmża, ul. Wodna 2 - sekretariat), który należy przesłać na adres mailowy: rewitalizacja@gminachemza.pl  lub  pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża lub złożyć w sekretariacie UG Chełmża, biuro nr 19.
2) w formie bezpośredniego spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami z możliwością składania ustnych uwag i wniosków do protokołu, które odbędzie się w dniu 28 listopada 2016 r. o godz. 16.30 w siedzibie Urzędu Gminy ul. Wodna 2 w sali nr 4.

Program spotkania:
1. Prezentacja wyciągu z diagnozy gminy
2. Możliwość zgłaszania uwag i wniosków– wpisywanie w trakcie do protokołu
3. Poinformowanie o dalszych działaniach związanych z opracowaniem GPR
4. Podsumowanie spotkania i zakończenie.
4. Zasięg terytorialny konsultacji

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Chełmża do wzięcia udziału w konsultacjach oraz spotkaniu konsultacyjnym.

Załączniki do ogłoszenia znajdują się poniżej:

 

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2016-11-21 19:46
 • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-21 20:05

Załączniki

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2016-11-21 19:57
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2016-11-21 19:54
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2016-11-21 19:54
 • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-22 07:32
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2016-11-21 19:47
 • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-21 20:03

PROTOKÓŁ z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Chełmża z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2016-11-18 07:55
 • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-18 07:56
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2016-11-18 07:55

"Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA 2017 r."

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2016-10-28 10:24
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2016-10-28 10:24
 • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-28 10:24
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2016-10-28 10:22
 • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-28 10:23

Informacja o przyznanej dotacji - sport

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2016-07-07 13:55
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2016-07-07 13:54

Informacja o przyznanej dotacji

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2016-06-13 13:59
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2016-06-13 13:59
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2016-06-13 13:59
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2016-06-13 13:59
 • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
  ostatnia modyfikacja: 2016-06-13 14:01
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2016-06-13 13:56
 • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
  ostatnia modyfikacja: 2016-06-13 14:02

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację w 2016 r. zadania publicznego w zakresie zwiększenia inicjatyw lokalnych i aktywizacji mieszkańców Gminy Chełmża

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2016-05-10 13:16
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2016-05-10 13:16
 • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
  ostatnia modyfikacja: 2016-06-14 08:55
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2016-05-10 13:15

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Chełmża w zakresie rozwoju sportu w 2016 roku.

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2016-04-28 13:03
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2016-04-28 13:03
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2016-04-28 13:03
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2016-04-28 13:03
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2016-04-28 13:03
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2016-04-28 13:03
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2016-04-28 13:02
Informacja o zgromadzeniu (PDF)
(dodano: 2016-03-14 13:25, ostatnia modyfikacja: 2016-03-14 13:25)
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2016-03-14 13:25
 • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-14 13:25
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2016-03-14 13:25
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2015-11-13 15:28

Ogłoszenie o konsultacjach Programu współpracy Gminy Chełmża z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2015-10-30 09:33
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2015-10-30 09:33
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2015-10-30 09:33
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2015-10-30 09:33
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2015-10-30 09:30

„Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Chełmża”

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2015-07-27 14:00
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2015-07-27 14:00
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2015-07-28 09:48
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2015-07-27 13:59

Wybory ławników

Z dniem 31 grudnia 2015 r. kończy się kadencja ławników sądów rejonowych i okręgowych. Wyboru ławników na kolejną kadencję 2016-2019 dokona Rada Gminy Chełmża najpóźniej w październiku 2015 r.. Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 30 czerwca 2015 r.

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2015-06-17 09:27
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2015-06-17 09:29
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2015-06-17 09:29
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2015-06-17 09:29
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2015-06-17 09:29
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2015-06-17 09:28

OBWIESZCZENIE o konsultacjach społecznych

Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235, z późn. zm.)

Wójt Gminy Chełmża

podaje do publicznej wiadomości informację

o możliwości zapoznania się z:

 

Projektem „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Chełmża” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Chełmża”.

Miejsce, w którym można zapoznać się z dokumentacją:

Opiniowane dokumenty są wyłożone do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy w Chełmży ul. Wodna 2,

87-140 Chełmża, biuro referatu GKOŚ i są dostępne w godzinach pracy urzędu - poniedziałek, środa, czwartek: 7.00-15.00, wtorek 7.30-16.30, piątek: 7.00-14.00, tel. 56 675 60 76 wew. 54.

Dokumenty te zostały podane do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Chełmży http://www.bip.gminachelmza.pl/ oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Chełmży http://www.gminachelmza.pl/

Możliwość, termin oraz sposób i miejsce składania uwag i wniosków:

Osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z projektem opiniowanych dokumentów oraz składania uwag i wniosków. Uwagi i wnioski można składać w terminie od dnia 16.06.2015 r. do dnia 07.07.2015 r. w jednej z następujących form:

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez uzupełnienie formularza zgłaszania uwag i jego przesłaniu na adres e – mail: mariuszstodulski@gminachelmza.pl, w tytule/temacie wpisując PGN – Konsultacje społeczne, bez konieczności opatrywania go bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym,
 • w formie pisemnej poprzez uzupełnienie formularza zgłaszania uwag i jego przesłaniu na adres: Urząd Gminy w Chełmży, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, z dopiskiem PGN – Konsultacje społeczne
 • osobiście, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Chełmży, biuro referatu GKOŚ w godzinach pracy urzędu - poniedziałek, środa, czwartek: 7.00-15.00, wtorek 7.30-16.30, piątek: 7.00-14.00

 

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Chełmża.

Załączniki:

Obwieszczenie o konsultacjach społecznych;

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej;

Prognoza oddziaływania na środowisko;

Formularz zgłaszania uwag i wniosków;

Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości prognozy oddziaływania na środowisko wydane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy;

Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości prognozy oddziaływania na środowisko wydane przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.

 

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2015-06-15 07:09
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2015-06-15 07:11
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2015-06-15 07:11
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2015-06-15 07:10

Informacja o przyznanej dotacji w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań Gminy Chełmża w zakresie rozwoju sportu w 2015 roku

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2015-05-20 12:58
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2015-05-20 12:57

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Chełmża w zakresie rozwoju sportu w 2015 roku.

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2015-03-24 19:42
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2015-03-24 19:42
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2015-03-24 19:42
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2015-03-24 19:42
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2015-03-24 19:42
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2015-03-24 19:42
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2015-03-24 19:39
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2014-07-04 16:29
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2014-07-04 16:28

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 47480
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-11-13 17:22

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1928529
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-12-15 12:40

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl