Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącgrudzień 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

Ogłoszenie 
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży
z dnia 14 stycznia 2022 r.
NA  WOLNE  STANOWISKO  URZĘDNICZE
PODINSPEKTOR

ds. spraw księgowości i obsługi funduszu alimentacyjnego


1. Wymagania niezbędne -  związane ze stanowiskiem pracy:
1) obywatelstwo polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
3) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku podinspektora;
4) nieposzlakowana opinia;
5) wykształcenie wyższe (pierwszego lub drugiego stopnia o szkolnictwie wyższym): finanse i rachunkowość, administracja;
6) znajomość obsługi komputera;
7) kandydat/kandydatka nie może być skazany/skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Dodatkowe wymagania:
1) roczne doświadczenie pracy w samorządzie terytorialnym;
2) podstawowe informacje o samorządzie Gminy Chełmża;
3) podstawowa znajomość uregulowań z zakresu:
a. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
b. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
c. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 
d. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, 
e. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 
f. ustawy z dnia 7 września 2017 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
g. ustawy z dnia  29 września 1994 r. o rachunkowości, 
h. ustawy z dnia 13 października 1998 r.  o systemie ubezpieczeń społecznych, 
i. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, 
j. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, 
k. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
4) umiejętności formułowania decyzji oraz innych pism administracyjnych.

3. Zakres zadań wykonywanych: 
a) na stanowisku ds. księgowości - którego dotyczy nabór:
1. wspólne przygotowywanie projektu budżetu i sprawozdań z jego wykonania;
2. dekretowanie i księgowanie dokumentów w systemie księgowym;
3. naliczanie i sporządzanie list płac pracowników i zleceniobiorców;
4. sporządzanie deklaracji ZUS i PIT;
5. udział w sporządzaniu sprawozdań finansowych z zachowaniem obowiązujących terminów;
6. dokonywanie przelewów, rozliczanie wyciągów bankowych;
7. uzgadnianie obrotów i sald księgi głównej z księgami pomocniczymi;
8. współpraca z główną księgową;
9. zastępowanie głównej księgowej.

b) na stanowisku ds. Funduszu Alimentacyjnego -  którego dotyczy nabór:
1. przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
2. współpraca (prowadzenie postępowań i wymiana informacji) z kancelariami komorników sądowych i skarbowych, policją, prokuraturą w zakresie prowadzenia postępowań z dłużnikami alimentacyjnymi;
3. sporządzanie decyzji administracyjnych w zakresie przyznawania bądź odmowy;
4. dochodzenie nienależnie popranych świadczeń w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
5. weryfikacja informacji z systemami zewnętrznymi (PESEL, E-Podatki, PUE-ZUS, CEIDG,CEPIK,SI-KRUS,CBB.CWU-NFZ, itp.);
6. wydawanie niezbędnych zaświadczeń na wniosek strony lub uprawnionego urzędu;
7. sporządzanie sprawozdań, list wypłat, informacji, analiz,
8. zastępowanie pracownika ds. świadczeń rodzinnych.

4. Informacje o warunkach zatrudnienia pracy na danym stanowisku:
1) wymiar zatrudnienia – pełen etat (0,5 etatu ds. księgowości; 0,5 etatu do obsługi funduszu alimentacyjnego);
2) zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym,  umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. Umowa  może zostać poprzedzona umową na okres próbny;
3) służba przygotowawcza,
Jeżeli wybrany kandydat podejmie po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym  może zostać skierowany do służby przygotowawczej kończącej się egzaminem  pisemnym. Kierownik może zwolnić wybranego kandydata z obowiązku odbywania służby przygotowawczej, z zastrzeżeniem konieczności poddania takiego kandydata egzaminowi.
4) praca wykonywana w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży,       ul. Paderewskiego 11, 87-140 Chełmża, I piętro;
5) praca przy komputerze przekraczająca 4 godziny;
6) obsługa urządzeń biurowych.

5. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmży był wyższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty: 
1) list motywacyjny;
2) kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie Internetowej Urzędu Gminy Chełmża;
3) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
4) oświadczenia o:
a) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
b) braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane 
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
c) posiadaniu nieposzlakowanej opinii;
d) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zgodnie 
z ustawą o ochronie danych osobowych,
e) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje 
i umiejętności (szkolenia/kursy);
f) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy (jeśli dotyczy);
g) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (jeśli dotyczy).

7. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
1) miejsce składania dokumentów: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży, 
ul. Paderewskiego 11, 87-140 Chełmża (biuro obsługi interesanta - I piętro);
2) ostateczny termin składania dokumentów: 24 styczeń 2022 r. do godz. 15.00  (decyduje data faktycznego wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej). Dokumenty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane; 
3) Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Nabór na stanowisko podinspektora w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmży”;
4) Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów przechowywane będą zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej

Anna  Bykowska 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bykowska
  data wytworzenia: 2022-01-14
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2022-01-14 14:56
 • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-14 14:57
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bykowska
   data wytworzenia: 2022-01-14
  • opublikował: Pawel Rutkowski
   data publikacji: 2022-01-14 14:56

Metryka

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2022-01-14 14:56

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4443
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-01-14 14:57:23