Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącgrudzień 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

 RO – 341-11-1/08                       Chełmża, dnia 17.07.2008r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Gmina Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, woj. kujawsko-pomorskie ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustaw na przygotowanie i dostarczanie ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach prowadzonego dożywiania uczniów dla następujących szkół prowadzonych przez Gminę Chełmża: Szkoły Podstawowej w Kończewicach,  Szkoły Podstawowej w Grzywnie, Gimnazjum w Pluskowęsach, Gimnazjum w Głuchowie.

I. Opis przedmiotu zamówienia  Wspólny Słownik Zamówień: CPV 55.52.31.00-3
W ramach realizacji  przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
1/ przygotowywania w ramach prowadzonej działalności ciepłych jednodaniowych posiłków w postaci zup lub innych dań zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci i młodzieży;
2/ przygotowywania posiłków o kaloryczności każdego nie mniejszej niż 550kcal. i gramaturze:
a/ zupy – nie mniej niż 350ml,
b/ inne dania – nie mniej niż 250gramów,
c/ w przypadku dań mięsnych lub wkładki – mięsa nie mniej niż 80g,
d/ dania mięsne powinny zawierać sztukę mięsa na osobę (z wyłączeniem skrzydełek), a podawane mięso nie powinno być tłuste i przerośnięte;
3/ posiłki inne niż zupa dostarczane będą nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu;
4/ do zup dodatkowo dostarczane będzie pieczywo, wkładka w postaci wędliny, która powinna być przeznaczona do spożycia przez dzieci lub mięsa  (bez kości, nie powinno być tłuste i przerośnięte ) - zupa z wkładką mięsną lub wędliną dostarczana będzie nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu, do posiłków dostarczane będą surówki lub owoce;
5/ Zamawiający nie dopuszcza powtarzalności rodzajowo tych samych posiłków w okresach 2 tygodniowych
 ( 10 dni );
6/  stosowania się do zapisów złożonego dyrektorom szkół jadłospisu  uwzględniającego 20 –dniowe menu , w terminie nie krótszym niż 5 dni przed upływem 20-dniowego okresu, wyznaczony spośród dyrektorów koordynator może zgłaszać w imieniu wszystkich szkół propozycje zmiany w zaproponowanym menu a Wykonawca obowiązany jest te propozycje uwzględnić;
7/ dostarczania  posiłków w pojemnikach utrzymujących ich właściwą temperaturę i gotowych do spożycia po ich dostarczeniu;
8/ przygotowywania posiłków w piątki bez wykorzystania artykułów mięsnych;
9/ dostarczania posiłków  do stołówek szkolnych w następujących ilościach:
a/ Szkoła Podstawowa w Kończewicach – w ilości około 63 posiłków,
b/ Szkoła Podstawowa w Grzywnie – w ilości około 34 posiłków,
c/ Gimnazjum w Pluskowęsach – w ilości około 33 posiłków,
d/ Gimnazjum w Głuchowie – w ilości około 43 posiłków;
10/dostarczania posiłków codziennie we wszystkie dni nauki szkolnej począwszy od dnia 02 września 2008 r. do dnia 22 grudnia 2008 r. w godzinach pomiędzy 10.00 a  12 00;
11/uzgodnienia z Dyrektorami poszczególnych szkół godziny dostawy do każdej ze szkół oraz zasad poruszania się samochodem na terenie szkoły;
12/wykonywania posiłków ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy przydatności do spożycia;
13/ponoszenia kosztów załadunku, transportu oraz rozładunku wszystkich dostaw posiłków w miejsce wskazane w szkołach. 
SIWZ można odebrać nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Gminy Chełmża pokój nr 16, droga pocztową, po dostarczeniu do siedziby zamawiającego wniosku o przesłanie lub bezpośrednio ze strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminachelmza.pl. Pobranie SIWZ ze strony internetowej nie wymaga jej pobrania w wersji drukowanej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
II.  Termin realizacji zamówienia - od dnia 02 września 2008r. do dnia 22 grudnia  2008r.
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem techniczny i  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  zamówienia; 1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
Spełniają dodatkowe warunki:
1.5. posiadają zgodę Państwowego Inspektora Sanitarnego na przygotowanie i przewożenie posiłków ,
1.6. wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat ( 2005-2007 lub rok szkolny 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008) przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali minimum 1 dostawę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością dostawom
stanowiącym przedmiot zamówienia.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia, na podstawie informacji zawartych w złożonych dokumentach i oświadczeniach.
2. Dla potwierdzenia spełnienia warunków, Wykonawcy winni przedłożyć n/w dokumenty:
2.1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; ( w przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną),
2.2. zgodę Państwowego Inspektora Sanitarnego na przygotowanie i przewożenie posiłków
( w przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składają ci z wykonawców składających ofertę wspólną, którzy potwierdzą spełnienie warunku. Warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie),
2.3. wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat ( 2005-2007 lub rok szkolny 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008) przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 dostawy odpowiadającej swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem jej wartości, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że ta dostawa została wykonana należycie, np. referencje, protokoły odbioru ( w przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składają ci z wykonawców składających ofertę wspólną, którzy potwierdzą spełnienie warunku. Warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie),
2.4. oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1 pkt 1-4 i określonych w art.24 ust.1 i 2  ustawy Pzp (w przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną).
2.5. Propozycję jadłospisu uwzględniającą wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia.
IV. Zamawiający w postępowaniu nie żąda wniesienia wadium.
V.KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE
Cena – 100%
VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, pok. Nr 19, w terminie do dnia
05 sierpnia 2008r. do godz. 930. Otwarcie ofert nastąpi dnia 05 sierpnia 2008r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego sala Nr 4.
Okres związania ofertą przez 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
VII. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje aukcji elektronicznej.
 
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zamieszczono w BZP na stronie portalu Urzędu Zamówień Publicznych  www.portal.uzp.pl  dn. 17.07.2008r.

drukuj ()

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2008-07-17 11:21
Załączone dokumenty

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2008-07-17 11:22

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12854
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2008-07-17 12:14:41