Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

OGŁOSZENIE NR 2110.4.2017
WÓJTA GMINY CHEŁMŻA
Z DNIA 9 maja  2017 ROKU

 

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze


Wójt Gminy Chełmża ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne  stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża.

 

1. Stanowisko pracy: stanowisko ds. inwestycji.

2. Niezbędne ( obowiązkowe) wymagania związane ze stanowiskiem pracy: 
1) obywatelstwo polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) nieposzlakowana opinia;
5) wykształcenie: wyższe techniczne  lub średnie- technik budownictwa;

6) biegła znajomość obsługi komputera ( oprogramowanie  biurowe),

7) znajomość  przepisów prawnych regulujących procesy inwestycyjne oraz procedury administracyjne.


3. Dodatkowe ( nieobowiązkowe) wymagania od kandydatów:

1) doświadczenie w pracy min. 2 lata w tym 1 rok na stanowisku o zbliżonym zakresie zadań;

2) prawo jazdy kat. B.

 

4. Podstawowe zadania obsługiwane przez stanowisko:

Przygotowanie, wdrażanie i obsługa procesów inwestycyjnych:

- przygotowanie spraw terenowo – prawnych, formalno-prawnych i projektowych wymaganych dla realizacji inwestycji,

- przygotowanie wniosków dotyczących pozyskania środków na realizacje inwestycji,

- organizowanie wykonawstwa i nadzoru inwestorskiego,

- rozliczanie prowadzonych inwestycji,

- prowadzenie zbiorów dokumentacji powykonawczej,

- organizacja przeglądów gwarancyjnych oraz usuwania usterek.

 

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1) wymiar zatrudnienia – pełen etat,

2) zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. Umowa może zostać poprzedzona umową na okres próbny.

3)  służba przygotowawcza

Jeżeli wybrany kandydat podejmie po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym może zostać skierowany do służby przygotowawczej kończącej się egzaminem pisemnym.

Na umotywowany wniosek kierownika komórki organizacyjnej, Wójt może zwolnić wybranego kandydata z obowiązku odbywania  służby przygotowawczej, z zastrzeżeniem konieczności poddania takiego kandydata egzaminowi.

4)  miejsce wykonywania pracy – UG Chełmża, ul. Wodna 2,

Praca na stanowisku wiąże się z koniecznością wyjazdów terenowych.

5)  praca przy komputerze pow. 4 godz.

6)  obsługa urządzeń biurowych.            

 

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia tj. w m-cu lutym 2017r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Chełmża w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł poniżej 6%

 

7. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny;
2) kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Gminy Chełmża oraz w sekretariacie urzędu;
3) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
4) oświadczenia o: 
    a)  posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw  publicznych;
    b)  braku skazania prawomocnym wyrokiem sadu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
    c)  posiadaniu nieposzlakowanej  opinii,

    d)  wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów  naboru zgodnie z ustawą o  ochronie danych osobowych;

5) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje ( szkolenia/ kursy/uprawnienia);
6) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

7) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (jeśli dotyczy).

 

Dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 r. poz. 922 )

 

8. Miejsce i termin złożenia dokumentów
1) Miejsce składania dokumentów: Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża ( pok. nr 19 - sekretariat )

2) Ostateczny termin składania dokumentów:  19  maja  2017 r. do godz. 14.00 (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu).
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

3) Dokumenty należy składać  w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. inwestycji”. 

4) Kandydaci, których aplikacje spełniły wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie testu/ rozmowy kwalifikacyjnej.

5) Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chełmża www.bip.gminachelmza.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża.

5) Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru, zostaną dołączone do  jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów przechowywane będą zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

 

Z up. Wójta
Ewa Pudo
Sekretarz Gminy

 

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2017-05-09 13:41
  • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
    ostatnia modyfikacja: 2017-05-09 13:44

Rejestr zmian

  • zmieniono 2017-05-09 13:42 przez Pawel Rutkowski
  • zmieniono 2017-05-09 13:44 przez Pawel Rutkowski

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2288
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-05-09 13:44

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4248505
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-03 09:14

Stopka strony