Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącwrzesień 2022» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

RO – 341-22-1/07 Chełmża, dnia 23.10.2007r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

I. Gmina Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, woj. kujawsko-pomorskie ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych ma podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na wykonanie usługi odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach gminnych Gminy Chełmża w sezonie zimowym 2007/2008. Przedmiot zamówienia podzielono na siedem części:
I część –    obejmuje pracę równiarki z pługiem do odśnieżania

II część –  obejmuje pracę ciągnika Białoruś z pługiem do odśnieżania

III część – obejmuje pracę samochodu ciężarowego z pługiem do odśnieżania i piaskarką

IV część – obejmuje pracę ciągnika rolniczego  z przednim napędem z pługiem do odśnieżania

V część –   obejmuje pracę ciągnika rolniczego o mocy powyżej 70kM

VI część - obejmuje pracę ładowarki samobieżnej z łyżką przednią

VII część – obejmuje pracę koparko-ładowarki z łyżką przednią.

Wspólny Słownik Zamówień: CPV – 90210000-6, 90213000-3.

SIWZ można odebrać nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Gminy Chełmża pokój nr 16, droga pocztową, po dostarczeniu do siedziby zamawiającego wniosku o przesłanie lub bezpośrednio ze strony internetowej zamawiającego:

www.bip.gminachelmza.pl. Pobranie SIWZ ze strony internetowej nie wymaga jej pobrania w wersji drukowanej.

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych, nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

II. Planowany termin realizacji zamówienia - od dnia podpisania umowy do dnia 31 marca 2008r. sukcesywnie w zależności od panujących warunków atmosferycznych i potrzeb Zamawiającego.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem techniczny i  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  zamówienia;

1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy.

1.5. dysponują osobami posiadającymi  wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ( należy dołączyć kserokopię uprawnień do obsługi sprzętu przewidzianego do wykonania zamówienia),

1.6. dysponują przynajmniej jedną sztuką sprzętu rodzajowo odpowiadającego sprzętowi podanemu w punkcie I  niniejszego ogłoszenia. Wykonawca zobowiązany jest  dołączyć dokument potwierdzający dysponowanie tym pojazdem np. umowa kupna, umowa najmu, faktura zakupu, dowód rejestracyjny  itp.; Zamawiający oceniać będzie jedynie oferty ważne, spełniające wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych i warunki SIWZ. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „ spełnia – nie spełnia”, na podstawie informacji zawartych w złożonych dokumentach.

2. Dla potwierdzenia spełnienia warunków, Wykonawcy winni przedłożyć n/w dokumenty:

2.1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2.2. dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,  należy dołączyć kserokopię uprawnień do obsługi sprzętu przewidzianego do wykonania zamówienia,

2.3. wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń (minimum jedna sztuka sprzętu rodzajowo odpowiadającego sprzętowi podanemu w punkcie I ogłoszenia) jakimi dysponuje wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest  dołączyć dokument potwierdzający dysponowanie tym pojazdem np. umowa kupna, umowa najmu , faktura zakupu, dowód rejestracyjny  itp.;

2.4. oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1 pkt 1-4 i określonych  w art.24 ust.1 i 2  ustawy Pzp.

IV. Zamawiający w postępowaniu nie żąda wniesienia wadium.

V.KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

Cena – 100%

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Chełmży, ul. Wodna 2, pok. Nr 19, w terminie do dnia 05 listopada 2007r. do godz. 930.

Okres związania ofertą przez 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

VII. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Metryka

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2007-10-23 15:10
 • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
  ostatnia modyfikacja: 2007-10-23 15:14

Informacje wytworzył: Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki
Informacje wprowadziła: Paweł Rutkowski

Metryka

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2007-10-24 08:21
Załączone dokumenty

Metryka

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2007-10-23 15:10

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8235
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2007-10-24 08:21:14