Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącgrudzień 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

RO – 341-5-1/08 Chełmża, dnia 05.03.2008r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Gmina Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, woj. kujawsko-pomorskie ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych ma podstawie art. 11 ust. 8 ustaw na

opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły

Podstawowej  w Zelgnie ( etap I ) Gmina Chełmża.

I. Opis przedmiotu zamówienia - Wspólny Słownik Zamówień: CPV 74.22.21.00-2

Dokumentacja obejmuje I etap rozbudowy szkoły tj. dobudowę bloku o wymiarach ok. 22 m x 10 m

złożonego z czterech pomieszczeń klasowych, klatki schodowej i przyległych korytarzy

rozmieszczonych na II kondygnacjach.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do:

1) opracowania dokumentacji geotechnicznej

2) opracowania dokumentacji projektowej obejmującej:

    a/ projekt budowlany  i projekt wykonawczy rozbudowy szkoły w oparciu o posiadaną koncepcją architektoniczno – konstrukcyjną składające się z branży: architektonicznej, konstrukcyjnej, wodociągowej, p/pożarowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej (oświetleniowej i gniazd wtykowych) i odgromowej oraz multimedialnej wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót;

    b/ projekt budowlany  i projekt wykonawczy przełożenia kolektora sanitarnego lub
        wykonania odpowiednich zabezpieczeń chroniących przed uszkodzeniem kanału przez nacisk dobudowanego segmentu wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

3) przygotowania dodatkowych opracowań i projektów wymaganych przez instytucje władze, niezbędnych  Zamawiającemu do przygotowania i realizacji robót, których opracowanie wynikło podczas realizacji przedmiotu umowy;

4) uzyskania w imieniu Zamawiającego wszelkich wymaganych przepisami prawa opinii, uzgodnień, pozwoleń oraz decyzji o pozwoleniu na budowę na podstawie udzielonych pełnomocnictw;

5) aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w okresie dwóch lat od daty wykonania zamówienia o ile zajdzie taka potrzeba ( aktualizacja, o której mowa dokonywana będzie na pisemne wezwanie zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 7 dni ).

 

SIWZ można odebrać nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Gminy Chełmża pokój nr 16, droga pocztową, po dostarczeniu do siedziby zamawiającego wniosku o przesłanie lub bezpośrednio ze strony internetowej zamawiającego:

www.bip.gminachelmza.pl. Pobranie SIWZ ze strony internetowej nie wymaga jej pobrania w wersji drukowanej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

II.  Planowany termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę w ciągu 4 miesięcy od podpisania umowy wraz z bezusterkowym odbiorem przez Zamawiającego.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem techniczny i  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  zamówienia;

1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy,

1.5. wykonali w okresie ostatnich 3 lat (2005-2007), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym  okresie, przynajmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem (np. dokumentacja projektowa rozbudowy lub budowy szkoły lub innego obiektu użyteczności publicznej) usługom stanowiącym przedmiot zamówienia;

1.6. dysponują osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w branży architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej wod-kan i c.o. oraz elektrycznej wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego;

1.7.posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności na wartość co najmniej 50.000zł.

Zamawiający oceniać będzie jedynie oferty ważne, spełniające wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych i warunki SIWZ. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „ spełnia – nie spełnia”, na podstawie informacji zawartych w złożonych dokumentach.

2. Dla potwierdzenia spełnienia warunków, Wykonawcy winni przedłożyć n/w dokumenty:

2.1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2.2. wykaz zrealizowanych usług sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ potwierdzający wykonanie w okresie ostatnich 3 lat (2005-2007), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym  okresie, przynajmniej jednej usługi odpowiadającej swoim rodzajem (np. dokumentacja projektowa rozbudowy lub budowy szkoły lub innego obiektu użyteczności publicznej) usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że usługa ta została wykonana należycie, np. referencje, protokoły odbioru;

2.3. wykaz osób, posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w branży architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej wod-kan i c.o. oraz elektrycznej, a które będą uczestniczyć przy realizacji zamówienia, wraz z  informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności wraz z kopiami ich uprawnień budowlanych do projektowania  oraz aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego wg załącznika Nr 4 . 2.4. aktualną polisę, a w przypadku jej braku  innego dokumentu  potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości co najmniej 50.000zł

2.5. oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1 pkt 1-4 i określonych  w art.24 ust.1 i 2  ustawy Pzp.

IV. Zamawiający w postępowaniu nie żąda wniesienia wadium.

V.KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

Cena – 100%

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, pok. Nr 19, w terminie do dnia
20 marca 2008r. do godz. 930. Otwarcie ofert nastąpi dnia 20 marca  2008r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego sala Nr 4.

Okres związania ofertą przez 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

VII. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje aukcji elektronicznej.

           

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zamieszczono w BZP na stronie portalu Urzędu Zamówień Publicznych  www.portal.uzp.pl
dn. 05.03.2008r.

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2008-03-05 11:20
  • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
    ostatnia modyfikacja: 2008-03-05 11:22

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12598
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2008-03-05 11:26:10