Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.gminachelmza.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Banery

 • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

«styczeń 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

OGŁOSZENIE NR 2110.3.2018
WÓJTA GMINY CHEŁMŻA
Z DNIA 27 czerwca  2018 ROKU
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Chełmża ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne  stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża.
1. Stanowisko pracy:  stanowisko ds. ochrony środowiska.
2. Niezbędne ( obowiązkowe) wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
1) obywatelstwo polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) nieposzlakowana opinia;
5) wykształcenie wyższe ( preferowany kierunek administracja, ochrona środowiska lub pokrewny);
6) znajomość obsługi komputera;
7) podstawowa znajomość uregulowań z zakresu:
     a)  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
     b) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego;
c) ustawa z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;
d) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
e) ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
f) ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
3. Dodatkowe ( nieobowiązkowe) wymagania od kandydatów:
1) znajomość problematyki Gminy Chełmża,
2) znajomość zasad funkcjonowania elektronicznego zarządzania dokumentacją biurową,
3) doświadczenie w pracy w administracji publicznej  min. 1 rok.
4. Podstawowe zadania obsługiwane przez stanowisko:
1) prowadzenie postepowań związanych w wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia,
2) prowadzenie postepowań związanych z wydaniem zezwoleń na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych,
3) prowadzenie postepowań w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi,
4) prowadzenie spraw związanych z rekultywacja terenów w zakresie należącym do właściwości Wójta (opiniowanie),
5) przygotowywanie sprawozdań, analiz i prowadzenie kontroli w zakresie spraw obsługiwanych na stanowisku.
5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1) wymiar zatrudnienia – pełen etat,
2) zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. Umowa może zostać poprzedzona umową na okres próbny.
3) służba przygotowawcza,
Jeżeli wybrany kandydat podejmie po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym może zostać skierowany do służby przygotowawczej kończącej się egzaminem pisemnym.
Na umotywowany wniosek kierownika komórki organizacyjnej, Wójt może zwolnić wybranego kandydata z obowiązku odbywania  służby przygotowawczej, z zastrzeżeniem konieczności poddania takiego kandydata egzaminowi.
4) miejsce wykonywania pracy – UG Chełmża, ul. Wodna 2,
Praca na stanowisku może wiązać się z koniecznością wyjazdów terenowych.
5) praca przy komputerze,
6) obsługa urządzeń biurowych.    
6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia tj. w m-cu kwietniu 2018r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Chełmża w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł poniżej 6%.
7. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny;
2) kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Gminy Chełmża oraz w sekretariacie urzędu;
3) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
4) oświadczenia o:
a)  posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw  publicznych;
b)  braku skazania prawomocnym wyrokiem sadu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
c)  posiadaniu nieposzlakowanej  opinii,
d)  wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Wójta Gminy Chełmża w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. ochrony środowiska. Jednocześnie informuję, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu  i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących mi prawach, zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chełmża”.
Treść klauzuli dostępna: www.bip.gminachelmza.pl zakładka: klauzula informacyjna  
     (RODO)
5) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje i umiejętności ( szkolenia/ kursy);
6) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy ( jeśli dotyczy),
7) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (jeśli dotyczy).
8. Miejsce i termin złożenia dokumentów
1) Miejsce składania dokumentów: Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża
( pok. nr 19 - sekretariat )
2) Ostateczny termin składania dokumentów:  9 lipca  2018 r. do godz. 13.00 (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).  Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
3) Dokumenty należy składać  w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. ochrony środowiska”.
4) Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru, zostaną dołączone do  jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów przechowywane będą zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Z up. Wójta
Ewa Pudo
Sekretarz Gminy

 

Metryka

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2018-06-27 14:05

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sekretarz Gminy - Ewa Pudo
  data wytworzenia: 2018-06-27
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2018-06-27 14:08

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6577
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-06-27 14:08