Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

OGŁOSZENIE NR 2110.2.2019
WÓJTA GMINY CHEŁMŻA
Z DNIA 12 marca  2019 ROKU


o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

Wójt Gminy Chełmża ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne  stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża.


1.Stanowisko pracy:  stanowisko ds. zagospodarowania terenów oraz programów środowiskowych.


2. Niezbędne ( obowiązkowe) wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

1)  obywatelstwo polskie,

2)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)  nieposzlakowana opinia,

5) wykształcenie wyższe ( preferowany kierunek/specjalność: kierunki techniczne administracja, ochrona środowiska )

6)  znajomość obsługi komputera,

7)  znajomość przepisów prawnych regulujących: zagadnienia z ochrony środowiska, procesy inwestycyjne).

 

3. Dodatkowe ( nieobowiązkowe) wymagania od kandydatów:

1) znajomość problematyki Gminy Chełmża,

2) znajomość zasad funkcjonowania elektronicznego zarządzania dokumentacją biurową,

3) doświadczenie w pracy w administracji publicznej  min. 2 lata,

4) posiadanie prawa jazdy kat. B.

 

4. Niezbędne predyspozycje osobowościowe na stanowisku: komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, samodzielne planowanie i organizacja pracy, skrupulatność, systematyczność, wysoka kultura osobista.

 

5. Podstawowe zadania obsługiwane przez stanowisko:

1)  koordynacja procesów związanych z zagospodarowywaniem terenów komunalnych przeznaczonych w szczególności na cele rekreacyjne, sportowe i kulturalne w tym:

- planowanie zakresu realizacji przedsięwzięć,

- przygotowanie projektów umów z usługodawcami/wykonawcami,

- przygotowanie wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć,

- koordynowanie przebiegu prac wykonawczych,

- rozliczenie przedsięwzięcia;

2)    organizacja przeglądów gwarancyjnych oraz usuwanie usterek instalacji solarnych;

3) wdrażanie gminnych programów ochrony środowiska (np. usuwanie azbestu, oczyszczalnie przydomowe, instalacje solarne);

4)    współpraca z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW w zakresie realizacji programów środowiskowych.

 

6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1) wymiar zatrudnienia – pełen etat,

2) zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. Umowa może zostać poprzedzona umową na okres próbny.

3) służba przygotowawcza,

Jeżeli wybrany kandydat podejmie po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym może zostać skierowany do służby przygotowawczej kończącej się egzaminem pisemnym. Na umotywowany wniosek kierownika komórki organizacyjnej, Wójt może zwolnić wybranego kandydata z obowiązku odbywania  służby przygotowawczej,
z zastrzeżeniem konieczności poddania takiego kandydata egzaminowi.

4) miejsce wykonywania pracy – UG Chełmża, ul. Wodna 2. Wykonywanie pracy wiąże się z koniecznością wyjazdów terenowych.

5) praca przy komputerze,

6) obsługa urządzeń biurowych.  

 

7. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia tj. w m-cu lutym 2019r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Chełmża w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł poniżej 6%.

 

8. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny;

2) kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Gminy Chełmża oraz w sekretariacie urzędu;

3) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;

4) oświadczenia o:

a) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw  publicznych;

b)  braku skazania prawomocnym wyrokiem sadu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

c)  posiadaniu nieposzlakowanej  opinii,

d)  wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Wójta Gminy Chełmża w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko kasjera. Jednocześnie informuję, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej,
w tym z informacją o celu  i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących mi prawach, zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chełmża”.

Treść klauzuli dostępna: www.bip.gminachelmza.pl zakładka: klauzula informacyjna (RODO).

5) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje
i umiejętności ( szkolenia/ kursy);

6) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy ( jeśli dotyczy),

7) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (jeśli dotyczy).

 

9. Miejsce i termin złożenia dokumentów

1) Miejsce składania dokumentów: Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża
( pok. nr 19 - sekretariat )

2) Ostateczny termin składania dokumentów:  22 marzec  2019 r. do godz. 14.00 (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).  Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

3) Dokumenty należy składać  w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. zagospodarowania terenów oraz programów środowiskowych”.

4) Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru, zostaną dołączone do  jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów przechowywane będą zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

 

Z up. Wójta
Ewa Pudo
Sekretarz Gminy

 

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2019-03-12 15:20

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sekretarz Gminy - Ewa Pudo
    data wytworzenia: 2019-03-12
  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2019-03-12 15:21

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 882
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-03-12 15:21

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4186473
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-10 10:07

Stopka strony