Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącwrzesień 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

OGŁOSZENIE NR 2110.1.2021
WÓJTA GMINY CHEŁMŻA
Z DNIA 26 stycznia  2021 ROKU

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

Wójt Gminy Chełmża ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne  stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża.

1.Stanowisko pracy:  stanowisko ds. dróg i oświetlenia

2. Niezbędne ( obowiązkowe) wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
1)  obywatelstwo polskie,
2)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4)  nieposzlakowana opinia,
5)  wykształcenie średnie techniczne lub wyższe (preferowane kierunki powiązane z budownictwem i zarządzaniem  siecią drogową),
6)  znajomość obsługi komputera,
7)  znajomość przepisów prawnych regulujących:  ustrój i kompetencje samorządu gminnego, ustawy o drogach, Prawo budowlane – w cz. dot. realizacji inwestycji,
8)  prawo jazdy kategorii B. 

3. Dodatkowe ( nieobowiązkowe) wymagania od kandydatów:
1) znajomość problematyki Gminy Chełmża.
2) doświadczenie w pracy w samorządzie terytorialnym lub stanowiskach o zbliżonym zakresie.

4. Niezbędne predyspozycje osobowościowe na stanowisku: komunikatywność, dobra organizacja pracy, dobra orientacja w terenie.

5. Podstawowe zadania obsługiwane przez stanowisko:
1) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów drogowych i ich oznakowania,
2) prowadzenie okresowych kontroli dróg, obiektów drogowych, mostów i ich oznakowania,
3) przygotowanie planów oraz bieżący nadzór nad remontami: dróg, parkingów, chodników, ścieżek pieszo-rowerowych oraz obiektów towarzyszących (place, mosty, przepusty, wiaty),
4) sporządzenie okresowych rozliczeń remontów bieżących,
5) przygotowanie projektu planu usuwania i pielęgnacji drzew i krzewów przy drogach gminnych oraz jego realizacja,
6) przygotowanie projektów zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,
7) naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego,
8) przygotowanie projektów postanowień w sprawie warunków wykonania zjazdów z dróg gminnych,
9) uzgadnianie planów miejscowych pod względem zgodności z siecią dróg gminnych,
10) opracowanie planu odśnieżania dróg oraz koordynacja działań z tym związanych,
11) przygotowanie wniosków o dofinansowanie remontów i inwestycji drogowych oraz sieci oświetleniowych,
12) przygotowanie i koordynacja przebiegu inwestycji drogowych i oświetleniowych.

6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1) wymiar zatrudnienia – pełen etat,
2) zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. Umowa może zostać poprzedzona umową na okres próbny.
4) służba przygotowawcza,
Jeżeli wybrany kandydat podejmie po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym może zostać skierowany do służby przygotowawczej kończącej się egzaminem pisemnym. Na umotywowany wniosek kierownika komórki organizacyjnej, Wójt może zwolnić wybranego kandydata z obowiązku odbywania  służby przygotowawczej, z zastrzeżeniem konieczności poddania takiego kandydata egzaminowi.
5) miejsce wykonywania pracy – UG Chełmża, ul. Wodna 2 ( konieczność pracy w terenie),
6) praca przy komputerze,
7) obsługa urządzeń biurowych.     

7. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia tj. w m-cu grudniu 2020r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Chełmża w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł poniżej 6%.

8. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny;
2) kwestionariusz osobowy;
3) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
4) oświadczenia o:
a) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw  publicznych;
b)  braku skazania prawomocnym wyrokiem sadu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
c)  posiadaniu nieposzlakowanej  opinii,
d)  wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Wójta Gminy Chełmża w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko kasjera. Jednocześnie informuję, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, 
w tym z informacją o celu  i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących mi prawach, zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chełmża”.
Treść klauzuli dostępna: www.bip.gminachelmza.pl zakładka: klauzula informacyjna (RODO).
5) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje i umiejętności ( szkolenia/ kursy);
6) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy ( jeśli dotyczy),
7) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (jeśli dotyczy).

9. Miejsce i termin złożenia dokumentów
1) Miejsce składania dokumentów: Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża
( biuro obsługi interesanta -parter). W przypadku przesłania dokumentów drogą pocztową decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu.
2) Ostateczny termin składania dokumentów:  8 lutego  2021 r. do godz. 14.00. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
3) Dokumenty należy składać  w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. dróg i oświetlenia”.
4) Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru, zostaną dołączone do  jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów przechowywane będą zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Z up. Wójta
Kazimierz Bober
Z-ca Wójta

 

Metryka

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2021-01-26 12:04
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sekretarz Gminy - Ewa Pudo
   data wytworzenia: 2021-02-22
  • opublikował: Pawel Rutkowski
   data publikacji: 2021-02-24 11:34
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sekretarz Gminy - Ewa Pudo
   data wytworzenia: 2021-01-26
  • opublikował: Pawel Rutkowski
   data publikacji: 2021-01-26 12:05

Metryka

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2021-01-26 12:04

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3321
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-01-29 14:12:50