Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącmarzec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

OGŁOSZENIE NR 2110.2.2022
WÓJTA GMINY CHEŁMŻA
Z DNIA 17 stycznia  2022 ROKU

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze


Wójt Gminy Chełmża ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne  stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża.

1.Stanowisko pracy:  stanowisko ds. obsługi interesanta, działalności gospodarczej, dodatków mieszkaniowych i dowodów osobistych.

2. Niezbędne ( obowiązkowe) wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
1) obywatelstwo polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane 
         z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) nieposzlakowana opinia;
5) wykształcenie wyższe ( preferowane wykształcenie wyższe na kierunku administracja)
6) znajomość obsługi komputera;
7) podstawowa znajomość uregulowań z zakresu:
a)  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
b) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego;
c) ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych,
d) ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców,
e) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
f) ustawy z dnia  26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

3. Dodatkowe ( nieobowiązkowe) wymagania od kandydatów:
1) znajomość problematyki Gminy Chełmża,
2) znajomość zasad funkcjonowania elektronicznego zarządzania dokumentacją biurową,

4. Niezbędne predyspozycje osobowościowe na stanowisku: komunikatywność, dobra organizacja pracy, systematyczność.

5. Podstawowe zadania obsługiwane przez stanowisko:
1) obsługa punktu obsługi interesanta obejmująca w szczególność: 
- przyjmowanie pism i wniosków oraz innych dokumentów wpływających do Urzędu Gminy,
- udzielanie klientom bieżącej informacji dot. zadań/ programów realizowanych przez Gminę Chełmża,
- wydawanie druków wniosków oraz udzielanie podstawowych informacji dot. procedury załatwiania spraw w Urzędzie Gminy,
2) rejestrowanie w elektronicznym systemie zarzadzania dokumentacją wpływających pism/faktur, 
3) realizacja zadań gminy z zakresu obsługi działalności gospodarczej oraz usług hotelarskich ( w szczególności: obsługa CEIDG, współpraca z przedsiębiorcami, prowadzenie ewidencji)
4) realizacja zadań gminy w zakresie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi ( w szczególności: wydawanie zezwoleń, ustalanie opłat )
5) realizacja zadań związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych i energetycznych,
6) obsługa wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (zadanie okresowe),
6) realizacja zadań związanych z wydawaniem, wymianą i utratą dowodów osobistych 
( zadanie realizowane w ramach stanowiska dodatkowego).

6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1) wymiar zatrudnienia – pełen etat,
2) zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. Umowa może zostać poprzedzona umową na okres próbny.
4) służba przygotowawcza,
Jeżeli wybrany kandydat podejmie po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym może zostać skierowany do służby przygotowawczej kończącej się egzaminem pisemnym. Na umotywowany wniosek kierownika komórki organizacyjnej, Wójt może zwolnić wybranego kandydata z obowiązku odbywania  służby przygotowawczej, z zastrzeżeniem konieczności poddania takiego kandydata egzaminowi.
5) miejsce wykonywania pracy – UG Chełmża, ul. Wodna 2 ( konieczność pracy w terenie),
6) praca przy komputerze,
7) obsługa urządzeń biurowych.     

7. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia tj. w m-cu grudniu 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Chełmża w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł poniżej 6%.

8. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny;
2) kwestionariusz osobowy;
3) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
4) oświadczenia o:
a) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw  publicznych;
b)  braku skazania prawomocnym wyrokiem sadu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
c)  posiadaniu nieposzlakowanej  opinii,
d)  wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Wójta Gminy Chełmża w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. obsługi interesanta, działalności gospodarczej, dodatków mieszkaniowych i dowodów osobistych . Jednocześnie informuję, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu  i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących mi prawach”.
5) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje 
i umiejętności ( szkolenia/ kursy);
6) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy ( jeśli dotyczy),
7) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (jeśli dotyczy).

9. Miejsce i termin złożenia dokumentów
1) Miejsce składania dokumentów: Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża
( biuro obsługi interesanta -parter). W przypadku przesłania dokumentów drogą pocztową decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu.
2) Ostateczny termin składania dokumentów:  27 stycznia  2022 r. do godz. 15.00.
 Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
3) Dokumenty należy składać  w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. obsługi interesanta, działalności gospodarczej, dodatków mieszkaniowych i dowodów osobistych”.
4) Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru, zostaną dołączone do  jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów przechowywane będą zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Z up. Wójta
Ewa Pudo
Sekretarz Gminy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sekretarz Gminy - Ewa Pudo
  data wytworzenia: 2022-01-17
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2022-01-17 12:23
 • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-17 12:31

Metryka

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2022-01-17 12:23

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2842
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-01-17 12:32:25