Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Kompetencje i zadania Referatu Rolnictwa Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami:
1) prowadzenie spraw z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej obejmujących w szczególności:
- a) współpracę z Okręgową Stacją Chemiczno-Rolnicza w zakresie obsługi agrochemicznej,
- b) współpraca z kołami łowieckimi w zakresie gospodarki łowieckiej na terenie gminy,
- c) współpraca w Wojewodą i innymi instytucjami w zakresie usuwania skutków suszy oraz powodzi,
- d) współpraca ze służbą weterynaryjną w zakresie profilaktyki i zwalczania chorób zwierzęcych,
- e) współdziałanie ze służbą kwarantanny i ochrony roślin,
2) planowanie i realizacja inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz remontów obiektów istniejących, w tym:
- a) współpraca ze stanowiskiem ds. zamówień publicznych w zakresie przygotowywania materiałów przedprzetargowych dotyczących inwestycji i remontów obejmujących w szczególności specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz projekt umowy z wykonawcą
- b) organizacja realizacji inwestycji i remontów oraz koordynacja działań z tym związanych,
- c) rozliczanie prowadzonych inwestycji i remontów,
3) prowadzenie   spraw  z  zakresu  ochrony  środowiska,   gospodarki  wodnej, ochrony wód oraz ochrony przeciwpowodziowej, w tym  w szczególności:
- a) wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów oraz naliczanie opłat,
- b) wymierzanie kar pieniężnych za usuwanie bez zezwolenia drzew i krzewów,
- c) współpraca z organizacjami społecznymi działającymi na rzecz środowiska,
- d) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- e) realizacja zadań i utrzymanie współpracy z Nadleśnictwem i Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody w zakresie wydawanych decyzji dotyczących zalesiania, zadrzewiania i wycinki drzew,
4) gospodarka gruntami i budynkami komunalnymi oraz obrót nieruchomościami stanowiącymi mierne Gminy, w tym:
- a) przygotowywanie umów dzierżawy i najmu,
- b) prowadzenie ewidencji zawartych umów,
- c) analiza kosztów utrzymania budynków komunalnych,
- d) przygotowanie projektów stawek za korzystanie z mienia komunalnego,
- e) utrzymanie w sprawności technicznej budynku Urzędu Gminy oraz prowadzenie ewidencji bieżących kosztów utrzymania obiektów gminnych z wyłączeniem budynków mieszkalnych,
- f) przygotowywanie i prowadzenie procedur w zakresie zbywania, nabywania i obciążenia nieruchomości stanowiących mienie komunalne, w tym prowadzenie przetargów w zakresie zbycia i dzierżawy nieruchomości,
- g) współpraca ze Starostwem Powiatowym w zakresie wynikającym z przepisów o ewidencji gruntów i budynków, rozgraniczenia i podziału nieruchomości,
5) bieżące monitorowanie obrotu nieruchomościami w rejonie,
6) wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy i uchwały Rady Gminy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy,
7) współpraca oraz dokonywanie okresowych ocen i analiz działalności Gminnej Spółki Wodnej,
8) organizacja i koordynacja działań związanych z dowozem uczniów do szkół.

Kierownik referatu: Wiesław Kazaniecki, biuro nr 5
Pracownicy referatu:
Małgorzata Śliwińska, Anna Krupska - biuro nr 9

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2006-09-14 10:05
  • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
    ostatnia modyfikacja: 2006-09-21 09:54

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3557
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-09-21 09:54

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4092098
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-06-05 15:39

Stopka strony