Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącmarzec 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

RO – 341-13-2/07 Chełmża, dnia 23.07.2007r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

I. Gmina Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, woj. kujawsko-pomorskie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zagospodarowania centrum wsi Kuczwały i urządzenie terenów zielonych w ramach projektu pn. „ Serce wsi Kuczwały”- kształtowanie centrum poprzez budowę małej infrastruktury.

Nr projektu SPO/2.3/025/2005

Wspólny Słownik Zamówień: CPV 45112720-8; 45112723-9; 45112710-5

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku .

SIWZ można odebrać nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Gminy Chełmża pokój nr 16, droga pocztową, po dostarczeniu do siedziby zamawiającego wniosku o przesłanie lub bezpośrednio ze strony internetowej zamawiającego:

www.bip.gminachelmza.pl. Pobranie SIWZ ze strony internetowej nie wymaga jej pobrania w wersji drukowanej.

Osoby do kontaktu: -Romualda Jagielska – tel. 056 675-60-76 do 78 wew. 37 w zakresie spraw technicznych,  pokój nr 13

- Anna Feeser-Bering-  tel. 056 675-60-76 do 78  wew. 51 w zakresie spraw proceduralnych, pokój nr 16 Urząd Gminy Chełmża.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

II.  Wymagany termin realizacji zamówienia  - do dnia 20 grudnia 2007r. wraz z końcowym bezusterkowym odbiorem.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem techniczny i  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  zamówienia;

1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy.

2.Warunki szczegółowe udziału w postępowaniu w oparciu o art.22 ust 1 pkt 1-3 ustawy Pzp.

2.1 Wykonawca musi dysponować osobami posiadającymi uprawnienia budowlane ( decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie zgodnym z prawem budowlanym i przedmiotem zamówienia ) będącymi członkami branżowej izby inżynierów budownictwa. Wykonawca winien dysponować osobami posiadającymi uprawnienia specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

2.2 Wykonawca musi posiadać aktualną ( której termin ważności upływa nie wcześniej niż na dzień składania ofert ) polisę a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności ( kopie należy dołączyć do oferty).

Zamawiający oceniać będzie jedynie oferty ważne, spełniające wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych i warunki niniejszej SIWZ. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „ spełnia – nie spełnia”, na podstawie informacji zawartych w złożonych dokumentach.

3. Dla potwierdzenia spełnienia warunków, Wykonawcy winni przedłożyć n/w dokumenty:

3.1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3.2. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert ;
3.3. dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, zgodnie z wymogami określonymi w pkt 2.1;

3.4. aktualną polisę, a w przypadku jej braku  innego dokumentu  potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;

3.5. oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1 pkt 1-4 i określonych w art.24 ust.1 i 2  ustawy Pzp.

IV. Zamawiający w postępowaniu nie żąda wniesienia wadium.

V.KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

Cena – 100%

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Chełmży, ul. Wodna 2, pok. Nr 19, w terminie do dnia      14 sierpnia 2007r. do godz. 930. Otwarcie ofert nastąpi dnia 14 sierpnia.2007r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego sala Nr 4.
Okres związania ofertą przez 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

VII. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje aukcji elektronicznej, nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w myśl art. 67 ust.1 pkt 6, nie przewiduje podwykonawców w realizacji zamówienia.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zamieszczono w BZP na stronie portalu Urzędu Zamówień Publicznych  www.portal.uzp.pl dn.23.07.2007r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Feeser-Bering
  data wytworzenia: 2007-07-23
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2007-07-23 09:35

Informacje wytworzył: Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki
Informacje wprowadził: Anna Feeser-Bering

Metryka

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2007-07-23 09:57

Uwaga, plikom o nazwach: "Przedmiar zieleń (plik spakowany rarem)" oraz "Przedmiar drogi (plik spakowany rarem)" po pobraniu nalezy zmienić nazwę(rozszerzenie pliku) dodając do nazwy pliku ".rar", czyli pliki powinny nazwyać się "Przedmiar zieleń (plik spakowany rarem).rar" oraz "Przedmiar drogi (plik spakowany rarem).rar".  Po zmianie nazw pliki należy rozpakować programem RAR.

W przypadku pliku: "Wyjaśnienie (plik jpeg)" należy do nazwy pliku dodać ".jpg" czyli nazwa pliku powinna wyglądać "Wyjaśnienie (plik jpeg).jpg".  Następnie plik można obejrzeć w dowolnym programie do zdjęć - bez rozpakowywania.

Metryka

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2007-07-23 12:50

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10628
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2007-07-23 12:50:40