Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącwrzesień 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

Wykaz   nieruchomości   przeznaczonych   do   oddania  w  dzierżawę

 

Na  podstawie  art..35  ust. 1, 2  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r.  o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz.1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456,  Nr 104, poz.708 i Nr 220, poz. 1600 i 1601 oraz z 2007 r. Nr 69,  poz. 468 i  Nr 173, poz. 1218)  oraz   Zarządzenia   nr  10/ 08   Wójta  Gminy   Chełmża   z   dnia 28 stycznia 2008r. w  sprawie  podania   do   publicznej    wiadomości    wykazu  nieruchomości  przeznaczonych  do  oddania   w  dzierżawę  we  wsi  Zalesie  . 

 

Wójt Gminy Chełmża  podaje  do  publicznej  wiadomości  wykaz  nieruchomości  przeznaczonej  do  oddania  w  dzierżawę ,  stanowiącej   mienie  komunalne  Gminy  Chełmża.

 

Wykaz  dotyczy  nieruchomości, położonej  na  terenie wsi  Zalesie  z  przeznaczeniem  na  prowadzenie   usług  turystyczno - rekreacyjno – sportowych,  oznaczoną  numerami ewidencyjnymi działek:

 24/104 (część);  24/136; 24/102  o  łącznej  powierzchni  9,4946 ha, na  której  znajdują się: plaża  z  kąpieliskiem  nad  Jeziorem  Chełmżyńskim, plac  zabaw,  boiska sportowe do gry w siatkówkę, boisko sportowo-rekreacyjne, wiata,  tymczasowe  pole  namiotowe,  sanitariat  z  prysznicem, domek  ratownika,  parking,  kuchnia  letnia,  sanitariaty  oraz  obiekty  budowlane,  które  aktualnie     realizowane  lub  które  powstaną  na  wydzierżawionym  terenie  w  trakcie  trwania    dzierżawy   w   związku    z   realizacją   przez   Gminę   projektu    pn. „ Zagospodarowanie   turystyczne  rejonu   Zalesia   i  stworzenie  parku  kulturowego  nad   Jeziorem  Grodzieńskim”  wraz  z  zielenią   urządzoną  i  izolacyjną.

Nieruchomość  zapisana  jest  w  księdze  wieczystej  KW  Nr  52176  prowadzonej  przez  Sąd  Rejonowy  w  Toruniu  -  Wydział  Ksiąg  Wieczystych .

W  miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Chełmża  cz. działki  znajduje   się   w  terenie  o  symbolach    UT , US, KS, ZP, ZL,   (usługi  turystyczne,  teren  urządzeń  sportowych,  parking, teren  zieleni  urządzonej ,teren  zieleni  izolacyjnej ) .

Zawarcie  umowy  dzierżawy  gruntu  po  przeprowadzeniu  przetargu  ustnego  nieograniczonego  nastąpi na  okres  5 lat  z  możliwością wcześniejszego  rozwiązania  umowy  dzierżawy  w przypadkach  określonych  w  umowie .

Wydzierżawiający w trakcie trwania umowy dzierżawy może jednostronnie zmniejszyć powierzchnię  dzierżawionych  gruntów  z  uwagi  na  zmianę  przeznaczenia  terenu  w  miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Chełmża  w  części  wsi  Zalesie  lub  sposobu  zagospodarowania.

 

Cena   wywoławcza  zgodnie  z  Zarządzeniem   nr  81 / 07  Wójta  Gminy  Chełmża  z   dnia  21.12.2007r.  w 

w  sprawie  wysokości   stawek  czynszu  dzierżawnego  za  dzierżawę  gruntów  przeznaczonych  pod  usługi  turystyczno- rekreacyjno- sportowe wraz  z  zielenią  urządzoną i izolacyjną  stanowiących  mienie  komunalne  Gminy Chełmża  wynosi :

- za   grunt   przeznaczony   pod   usługi   turystyczno    rekreacyjno    sportowe,   drogi    wraz    z  zielenią   urządzoną   i   izolacyjną   w   wysokości   17, 00     za 1ha   +   22%   VAT   miesięcznie tj. 161, 40 zł + 22% VAT

Czynsz  za  dzierżawę  płatny będzie  z  góry  do dnia  10   każdego  miesiąca . Czynsz  wnoszony  jest  w  pełnej  wysokości  za  każdy  rozpoczęty  miesiąc  trwania  umowy.

Czynsz  za  dzierżawę  gruntu  ustalony  w przetargu podlegać  będzie corocznej aktualizacji - o  procent  inflacji  jaki  miał  miejsce   w  tym  okresie  ( średnioroczny  wskaźnik  cen  towarów  i  usług konsumpcyjnych   ogółem  za   rok  poprzedni )  z  tym , że pierwsza aktualizacja nastąpi   01 kwietnia  2009r .

Tak  ustalony  czynsz  nie  może  być  niższy  od  określonego  zarządzeniem  Wójta  Gminy   obowiązującego  w  danym roku .

Dzierżawca  opłaca   podatek  od  nieruchomości   w / g  stawek  uchwalonych  przez  Radę Gminy   zgodnie z art. 6 a ust. 5 ustawy o podatkach  i  opłatach  lokalnych .

Przyszłe  obowiązki  dzierżawcy  dotyczą :

1)  Urządzenia  i  prowadzenie  kąpieliska   w   rozumieniu   przepisów   rozporządzenia   Rady   Ministrów  

z  dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne/ Dz.U. Nr 57, poz. 358/ - Wydzierżawiający   przekaże  Dzierżawcy  wyposażenie kąpieliska  i  ratownika .

2)  Wydzierżawiający  przekaże  protokólarnie  Dzierżawcy  sprzęt  pływający, sprzęt  na  wyposażenie boisk  sportowych,   Dzierżawca   zabezpiecza przekazany sprzęt  i  wyposażenie przed  kradzieżą, dokonuje konserwacji i naprawy sprzętu na własny koszt .  Protokół  przekazania  stanowi  załącznik  do  umowy .

3)  Sprzęt  pływający, wyposażenie kąpieliska i wyposażenie ratownika  oraz  sprzęt na wyposażenie boisk sportowych po zakończeniu sezonu  w  okresie  trwania  umowy  Dzierżawca  zakonserwuje i będzie  przechowywał . Sprzęt  zwrócony  po wygaśnięciu  dzierżawy  powinien  być sprawny, po konserwacji w stanie uwzględniającym zwykłe zużycie.

4)  Ławki  i  stoły  znajdujące  się  na  plaży  i  dzierżawionym   terenie  po  zakończeniu  sezonu  Dzierżawca  zakonserwuje i  zabezpieczy  do  nowego  sezonu .

5)  Dzierżawca  zabezpiecza  instalacje  i  urządzenia  wodno-kanalizacyjne ( w okresie  zimowym )  do kolejnego sezonu.

6)  Dzierżawca  organizuje  i  zapewnia :

- całodobową  obsługę  na  dzierżawionym  terenie  tymczasowego  pola  namiotowego 

- korzystanie  z  toalet  / nieodpłatnie / ,

- wymaganą do obsługi kąpieliska zgodnie z  rozporządzeniem o którym mowa w § 3 ust.1 liczbę ratowników,                                                                   

- oświetlenie terenu ,                                                                                                                    

- sprzątanie terenu będącego przedmiotem dzierżawy oraz drogi i terenu zielonego przy wjeździe,                                                                 

- strzyżenie trawy na terenach zielonych,                                                                                    

- utrzymanie czystości w toaletach,                                                                                                 

- wywóz nieczystości stałych  z  pojemników  ustawionych  na  terenie  oraz  nieczystości  płynnych  zawierając   umowy   z   przedsiębiorstwem   świadczącym   tego   rodzaju   usługi.

Kopie zawartych umów na wywóz  nieczystości stałych i płynnych.  Dzierżawca  wyda  Gminie.

7)   Dzierżawca  sprząta  teren  i  opróżnia  pojemniki  z częstotliwością  zapewniającą   utrzymanie czystości  i  estetyki   terenu,  ze  szczególnym  uwzględnieniem   dni   weekendowych.

8)   Dzierżawca zawrze z Gospodarstwem Pomocniczym przy Urzędzie Gminy w Chełmży umowę na dostawę wody.

9)   Dzierżawcy   nie  wolno grodzić  dzierżawionego  terenu .

10)  Dzierżawca  prowadząc pole  namiotowe   zobowiązany jest do stosowania przepisów o ewidencji ludności / Dz.U. Nr 87 z 2001 r. poz 960 art.18 ust.1 i 2 /  oraz  opracuje regulamin pola namiotowego.

11)  Dzierżawca   umożliwia bezpłatne korzystanie  z  plaży  oraz   boisk  sportowych .

12)  Dzierżawca  na  dzierżawionym   terenie  zobowiązany  jest  prowadzić punkty  usługowo-handlowo-gastronomiczne  . Na miejsce lokalizacji  i  wielkość   obiektów  Dzierżawca   musi   uzyskać  wcześniej   zgodę  z    Urzędu  Gminy  w  Chełmży .  W  przypadku  lokalizacji  punktów  gastronomicznych  Dzierżawca  składać  będzie  korektę  informacji  o  nieruchomości  i  obiektach .

13)  W  trakcie trwania umowy Dzierżawca zapewni we własnym zakresie organizację imprez  rekreacyjno-sportowo – kulturalnych. Propozycję  programową przedstawia  w  celu   uzgodnienia   na  początku  sezonu  w  Urzędzie  Gminy.  Przyjęty   program   będzie zamieszczony   na  stronach  internetowych  Gminy  Chełmża .

14)   W   trakcie   trwania  dzierżawy  Dzierżawca   umożliwi  przedstawicielom  Urzędu  Gminy   wejście na teren i  wykonywanie prac związanych  z  kolejnym etapem jego zagospodarowania na cele rekreacyjne oraz  przejmie  do używania wykonane  w  tym  czasie  urządzenia  lub  obiekty.

15)  Dzierżawca  w  okresie trwania  dzierżawy  całorocznie  zabezpiecza  budynki  i  budowle  przed kradzieżą ,  dewastacją , zapewniając  całodobową ochronę.

16)  Dzierżawca  na  zabezpieczenie  finansowe powierzonego mienia ruchomego Gminy Chełmża  i jego rozliczenie  po rozwiązaniu umowy – wystawi weksel in blanco  z  poręczeniem .

17)   Jeżeli  Gmina Chełmża w trakcie trwania  dzierżawy  przeznaczy  część  dzierżawionego  terenu do trwałego zagospodarowania / sprzedaż , użytkowanie wieczyste /, Dzierżawca  wyda Gminie ten  teren  bez  roszczeń  odszkodowawczych .

18)   Na każde zgłoszone przez  Gminę  żądanie, Dzierżawca  nieodpłatnie  udostępni  dzierżawiony  teren na realizację zamierzonych przez Gminę imprez rekreacyjnych.

19)  Dzierżawca  ubezpieczy się od odpowiedzialności cywilnej z  tytułu prowadzonej działalności a kopię polisy przekaże  Gminie  Chełmża .

20)  Dzierżawca  bez   zgody   wydzierżawiającego  nie   może  dzierżawionego  terenu  poddzierżawić  ani  przekazywać   do  bezpłatnego   używania.

Szczegółowe informacje  o  oddaniu  w  dzierżawę  w/wymienionej  nieruchomości, projekt umowy  dzierżawy  można  uzyskać w Urzędzie Gminy w Chełmży, ul. Wodna 2, tel. 675 - 60 - 76  lub 77, wew. 43

lub na stronie  internetowej Gminy www.gminachelmza.pl  lub  bip.gminachelmza.pl

Ewentualne  zastrzeżenia  należy  zgłaszać  na  w / podany  adres  w  terminie  14  dni  od  daty  ogłoszenia.

Chełmża  dnia 28 styczeń 2008 roku

 

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2008-01-31 11:37
Załączone dokumenty

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2008-01-31 11:38

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6793
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2008-01-31 11:38:53