Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącmarzec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

RO – 341-3-1/07 Chełmża, dnia 08.02.2008r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

I. Gmina Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, woj. kujawsko-pomorskie ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych ma podstawie art. 11 ust. 8 ustaw na

opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gminie Chełmża

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do ogłoszenia

Wspólny Słownik Zamówień: CPV 74.23.22.00-6

SIWZ można odebrać nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Gminy Chełmża pokój nr 16, droga pocztową, po dostarczeniu do siedziby zamawiającego wniosku o przesłanie lub bezpośrednio ze strony internetowej zamawiającego:

www.bip.gminachelmza.pl. Pobranie SIWZ ze strony internetowej nie wymaga jej pobrania w wersji drukowanej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

II.  Planowany termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę do 15 października 2008r. - data bezusterkowego odbioru przez Zamawiającego.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem techniczny i  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  zamówienia;

1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy.

Zamawiający oceniać będzie jedynie oferty ważne, spełniające wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych i warunki SIWZ. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „ spełnia – nie spełnia”, na podstawie informacji zawartych w złożonych dokumentach.

2. Dla potwierdzenia spełnienia warunków, Wykonawcy winni przedłożyć n/w dokumenty:

2.1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2.2. potwierdzające wykonanie w okresie ostatnich 3 lat (2005-2007) przynajmniej dwóch usług odpowiadających swoim rodzajem ( dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacji sanitarnej ) i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym  okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz zrealizowanych usług sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały zrealizowane należycie, np. referencje, protokoły odbioru;

2.3. wykaz osób , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z  informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności wraz z kopiami ich uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności wynikającej z  zakresu przedmiotowego zamówienia oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego wg załącznika Nr 4 do SIWZ .

2.4. aktualną polisę, a w przypadku jej braku  innego dokumentu  potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

2.5. oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1 pkt 1-4 i określonych  w art.24 ust.1 i 2  ustawy Pzp.

IV. Zamawiający w postępowaniu nie żąda wniesienia wadium.

V.KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

Cena – 100%

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, pok. Nr 19, w terminie do dnia 26 lutego 2008r. do godz. 930. Otwarcie ofert nastąpi dnia 26 lutego 2008r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego sala Nr 4.

Okres związania ofertą przez 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

VII. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje aukcji elektronicznej.

           

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zamieszczono w BZP na stronie portalu Urzędu Zamówień Publicznych  www.portal.uzp.pl
dn. 08.02.2008r.

Informacje wytworzył: Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki
Informacje wprowadził: Paweł Rutkowski 

 

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2008-02-08 13:43
  • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
    ostatnia modyfikacja: 2008-02-08 13:44
Załączone dokumenty

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2008-02-08 13:44

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12735
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2008-02-21 10:29:30