Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

RO-341-6-5/ 08 Chełmża, dnia 06.05.2008r.

Do wiadomości uczestnicy postępowania

               

Dot. wyjaśnienia treści SIWZ w przetargu nawykonanie  przebudowy drogi gminnej nr 100530C Kuczwały – Mirakowo o długości 1000 mb zlokalizowanej na działkach o Nr 77/2 i Nr 101 polegającej na zmianie nawierzchni z gruntowej na nawierzchnię asfaltowo – bitumiczną”

 

W związku ze złożonym przez jednego z Wykonawców zapytaniem dotyczącym treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej udzielam następujących odpowiedzi:

 

Pyt. 1. W części I pkt 1 SIWZ został zamieszczony zakres robót stanowiący przedmiot zamówienia. W zakresie prac nie ujęto oczyszczenia oraz skropienia emulsją asfaltową dolnej warstwy podbudowy z gruzu budowlanego przed ułożeniem górnej warstwy podbudowy z destruktu asfaltowego. W trakcie zagęszczania podbudowy ( zgodnie z technologią robót walcem metalowym wibracyjnym ) z materiału takiego jak gruz budowlany – zmieszany gruz betonowy i ceglany – na jej powierzchni utworzy się warstwa niezwiązanego z podłożem miału. Bez  usunięcia tego luźnego materiału jak i skropienia emulsją asfaltową oczyszczonej powierzchni trudno oczekiwać, że warstwa destruktu asfaltowego będzie właściwie związana z podłożem, a prawidłowe powiązanie wszystkich warstw drogi stanowi podstawę zapewnienia jej odpowiedniej nośności i długotrwałości.

W związku z powyższym- czy w kosztorysie ofertowym należy  ująć pozycje obejmujące wykonanie tych czynności.

Odp. Przed przystąpieniem do wykonania górnej warstw podbudowy dolną wykonaną i zagęszczoną już warstwę podbudowy należy oczyścić z niezwiązanego z podłożem luźnego materiału oraz skropić emulsją asfaltową. Zamawiający w dokumentacji projektowej na rysunku Nr 4 Przekrój poprzeczny A-A określił rodzaj związania między warstwowego w ten sposób, że między warstwą podbudowy a warstwą asfaltową oraz między warstwami asfaltowymi należy wykonać wiązanie poprzez skropienie lepiszczem asfaltowym – asfaltem drogowym.

Zamawiający w rozdziale X SIWZ Opis sposobu obliczenia ceny określił, że cena oferty jest ceną ryczałtową i że musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowo-kosztorysowej jak również w niej nie ujęte, a których wykonanie niezbędne jest dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. W punkcie 4 tego rozdziału wskazano, że w celu uzyskania od oferentów ofert w formie umożliwiającej ich porównanie, oferowaną  cenę należy ustalić drogą sporządzenia kosztorysu ofertowego, opracowanego w oparciu o
dokumentację projektową z wykorzystaniem załączonego przedmiaru. Załączony do SIWZ przedmiar jest elementem pomocnym przy sporządzaniu oferty. We wszystkich możliwych rozbieżnościach kosztorysu z dokumentacją obowiązująca jest dokumentacja techniczna. Wobec tego by uzyskać jednolite oferty nie należy wprowadzać dodatkowych pozycji kosztorysowych obejmujących wykonanie opisanych wyżej czynności, jednakże wykonanie tych  czynności należy ująć w cenie oferty. 

 

 

 

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2008-05-06 14:56

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1950
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-05-06 14:56

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4184111
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-09 09:53

Stopka strony