Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Urząd Gminy Chełmża
ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Stanowisko ds. księgowości

1. Wymagania niezbędne:
Do naboru może przystąpić osoba, która posiada:
1)  wykształcenie wyższe lub średnie o kierunku ekonomicznym lub administracyjnym ,
2)  obywatelstwo polskie,
3)  pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
4)  nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne;
5)  cieszy się nieposzlakowaną opinią.
6)  posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
7)  posiada znajomość:
      a) ustawy o rachunkowości i finansach publicznych,
      b) ustawy o podatku od towarów i usług,
8)  biegłą znajomość oprogramowania biurowego – Pakietu Office, programów do obsługi poczty elektronicznej i Internetu,
 
2. Wymagania dodatkowe:
 
1) staż pracy w dziale księgowym min. 3-lata.
 
3. Zakres podstawowych zadań wykonywanych  na stanowisku:
1) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki materiałowej i majątkowej gminy,
2) rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych,
3) prowadzenie ewidencji i  rozliczanie podatku VAT,
4) prowadzenie gospodarki pozabudżetowej (Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, sum depozytowych),
5) księgowanie wydatków strukturalnych i sporządzanie sprawozdań.

 
4. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) CV ( z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej  i  posiadanego wykształcenia ),
3) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
4) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
5) kserokopie świadectw pracy,
6) kwestionariusz osobowy (oryginał),
7) oświadczenia, w których kandydat potwierdza że:
a)   posiada obywatelstwo polskie,
b)  ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
c)   nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
d)  cieszy się nieposzlakowaną opinią.
e)  posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Chełmża (biuro nr 19), lub pocztą na adres urzędu (Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2,
87-140 Chełmża) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. księgowości" w  terminie do dnia 18 lipca  2008 roku ( do godz.15:00).
Aplikacje, które wpłyną do urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
O przyjęciu wniosku decyduje data wpływu, a nie data stempla pocztowego. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chełmża.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”.

z up. Wójta Gminy
Ewa Pudo
Sekretarz Gminy

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2008-07-04 11:37
  • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
    ostatnia modyfikacja: 2008-07-04 12:37
Załączone dokumenty

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2008-07-04 11:37

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2483
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-07-04 12:38

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3431357
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-08-16 13:46

Stopka strony