Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Urząd Gminy Chełmża
ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (0,25etatu)

1. Wymagania niezbędne:
Do naboru może przystąpić osoba, która posiada:
1) wykształcenie średnie lub wyższe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
2) obywatelstwo polskie,
3) pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
4) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne;
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
8) znajomość oprogramowania biurowego – Pakietu Office, programów do obsługi poczty elektronicznej i Internetu,

2. Zakres podstawowych zadań wykonywanych  na stanowisku:
Prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy ciążących na pracodawcy w szczególności określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.)

3. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) CV ( z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej  i  posiadanego wykształcenia ),
3) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
4) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
5) kserokopie świadectw pracy,
6) kwestionariusz osobowy (oryginał),
7) oświadczenia, w których kandydat potwierdza że:
a) posiada obywatelstwo polskie,
b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
c) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
d) cieszy się nieposzlakowaną opinią.
e) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Chełmża (biuro nr 19), lub pocztą na adres urzędu (Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2,
87-140 Chełmża) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy" w  terminie do dnia 18 lipca  2008 roku ( do godz.15:00).
Aplikacje, które wpłyną do urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
O przyjęciu wniosku decyduje data wpływu, a nie data stempla pocztowego. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chełmża.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”.

z up. Wójta Gminy
Ewa Pudo
Sekretarz Gminy

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2008-07-04 11:52
Załączone dokumenty

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2008-07-04 11:52

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2674
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-07-04 11:53

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4262481
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-07 08:24

Stopka strony