Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącmarzec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

RO – 341- 12-1/08                                                   Chełmża, dnia 17.07.2008r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Gmina Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, woj. kujawsko-pomorskie ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych ma podstawie art. 11 ust. 8 ustaw na uporządkowanie gospodarki ściekowej w rejonie drogi krajowej Nr 1 oraz Jeziora Chełmżyńskiego – etap I - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości  Kończewice -Głuchowo - Windak
I. Opis przedmiotu zamówienia
- Wspólny Słownik Zamówień: CPV 45.23.24.10-9
Zakres robót obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Głuchowo z odprowadzeniem ścieków do istniejącej przepompowni ścieków w miejscowości Kończewice, Gmina  Chełmża – etap I,  w
tym:
1) budowę rurociągu tłocznego Ø 75 R.PE   – 94 mb,   Ø 90 R.PE – 1708 mb, Ø 110 R.PE – 2186 mb;
 2) budowę kanalizacji grawitacyjnej Ø 200 PVC – 141 mb;
 3) przepompownie sieciowe ( PS I i PS II )  - 2 szt.;
 4) przepompownie  przydomowe – 2 szt.;
 5) przykanaliki kanalizacyjne zakończone studzienką - 6szt.(rury PVC klasy S Dz= 160 mm –
     133,5 mb);    
  6) studnię rozprężną - 1 szt.;
  7) studnie odpowietrzające - 3 szt.;
  8) przełożenie istniejącej sieci kanalizacyjnej Ø 300 – 100 mb;
  9) udrożnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej Ø 200/300 wraz z uszczelnieniem i renowacją –
      1020 mb (wraz ze studniami przyłączeniowymi 28 szt.).
SIWZ można odebrać nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Gminy Chełmża pokój nr 16, droga pocztową, po dostarczeniu do siedziby zamawiającego wniosku o przesłanie lub bezpośrednio ze strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminachelmza.pl. Pobranie SIWZ ze strony internetowej nie wymaga jej pobrania w wersji drukowanej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
II.  Termin realizacji zamówienia - w ciągu 2 miesięcy od podpisania umowy wraz z bezusterkowym odbiorem przez Zamawiającego.
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem techniczny i  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  zamówienia; 1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
Spełniają dodatkowe warunki:
 1.5. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek zostanie spełniony,
jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum jedną osobą uprawnioną do kierowania robotami budowlanymi posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci sanitarnych. Osoba ta musi przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego.
1.6. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania wykonał minimum 1 robotę zbliżoną zakresem do robót objętych przedmiotem zamówienia o wartości brutto nie mniejszej niż  1.000.000zł. Za „robotę zbliżoną” Zamawiający uzna budowę sieci kanalizacyjnej z minimum 1 szt. przepompowni o wartości brutto nie mniejszej niż  1.000.000zł.
1.7.posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 500.000zł.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia, na podstawie informacji zawartych w złożonych dokumentach i oświadczeniach.
2. Dla potwierdzenia spełnienia warunków, Wykonawcy winni przedłożyć n/w dokumenty:
1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; ( w przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną),
2. wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat, z uwzględnieniem warunku określonego w rozdziale III pkt 2 ppkt b SIWZ, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym, stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca ich wykonania, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz oraz dokumenty (np. referencje, protokoły odbioru końcowego) potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie ( w przypadku składania oferty wspólnej ww. wykaz składają ci z wykonawców składających ofertę wspólną, którzy potwierdzają spełnienie warunku. Warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie),
3. wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć przy realizacji zamówienia, z uwzględnieniem warunku określonego w rozdziale III pkt 2 ppkt a SIWZ wraz z  informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności wg załącznika Nr 4 wraz z dokumentami stwierdzającymi, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia budowlane tj. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci sanitarnych wraz z dokumentem potwierdzającym przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego ( w przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny dokument),
3. aktualną polisę, a w przypadku jej braku  innego dokumentu  potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 500.000zł ( w przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składają ci z wykonawców składających ofertę wspólną, którzy potwierdzą spełnienie warunku. Warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie ),
4. oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1 pkt 1-4 i określonych w art.24 ust.1 i 2  ustawy Pzp (w przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną).
IV. Zamawiający w postępowaniu nie żąda wniesienia wadium.
V.KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

Cena – 100%
VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, pok. Nr 19, w terminie do dnia
14 sierpnia 2008r. do godz. 930. Otwarcie ofert nastąpi dnia 14 sierpnia 2008r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego sala Nr 4.
Okres związania ofertą przez 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
VII. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zamieszczono w BZP na stronie portalu Urzędu Zamówień Publicznych  www.portal.uzp.pl
dn. 17.07.2008r.

drukuj ()

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2008-07-17 11:40

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17979
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2008-07-17 12:15:03