Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącluty 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

RO – 341- 14-1/08 Chełmża, dnia 28.08.2008r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Gmina Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, woj. kujawsko-pomorskie ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych ma podstawie art. 11 ust. 8 ustaw na wykonanie remontu dachu budynku Szkoły Podstawowej oraz  remontu  dachu nad świetlicą, stołówką i salą gimnastyczną w Szkole Podstawowej w Zelgnie polegający na pokryciu papą termozgrzewalną z dociepleniem wraz z obróbkami  blacharskimi.I. Opis przedmiotu zamówienia - Wspólny Słownik Zamówień: CPV 45260000-7
Zakres robót obejmuje :
1/ remont pokrycia dachu nad budynkiem głównym szkoły m.in. :
    a) demontaż istniejących i wykonanie nowych obróbek blacharskich oraz demontaż istniejącego gzymsu,
    b) uzupełnienie ocieplenia w miejscu skutego gzymsu i wykonanie tynku  mineralnego wraz malowaniem (kolor nawiązujący do istniejącego – żółty),
    c) wykonanie ocieplenia dachu styropianem gr. 5cm obustronnie laminowanym papą na powierzchni 594,30 m2
    d) pokrycie dachu dwukrotnie papą  termozgrzewalną na powierzchni  594,30 m2
2/ remont pokrycia dachu nad świetlicą, stołówką i salą gimnastyczną m.in. :
    a) demontaż istniejących obróbek blacharskich i wykonanie nowych,
    b) pokrycie dachu jednokrotnie papą  termozgrzewalną na powierzchni 258,58 m2
    c) wymiana rynien i rur spustowych na nowe ( daszek nad wejściem )
    d) naprawa i konserwacja istniejącej instalacji odgromowej.
SIWZ można odebrać nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Gminy Chełmża pokój nr 16, droga pocztową, po dostarczeniu do siedziby zamawiającego wniosku o przesłanie lub bezpośrednio ze strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminachelmza.pl. Pobranie SIWZ ze strony internetowej nie wymaga jej pobrania w wersji drukowanej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
II.  Termin realizacji zamówienia - w ciągu 45 dni od podpisania umowy wraz z bezusterkowym odbiorem przez Zamawiającego.
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem techniczny i  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  zamówienia; 1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
Spełniają dodatkowe warunki:
1.5. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek zostanie spełniony,
jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum jedną osobą uprawnioną do kierowania robotami budowlanymi posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej. Osoba ta musi przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego.
1.6.posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 50.000zł.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia, na podstawie informacji zawartych w złożonych dokumentach i oświadczeniach.
2. Dla potwierdzenia spełnienia warunków, Wykonawcy winni przedłożyć n/w dokumenty:
1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; ( w przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną),
2. wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć przy realizacji zamówienia, z uwzględnieniem warunku określonego w rozdziale III pkt 2 ppkt a SIWZ wraz z  informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności wg załącznika Nr 3 wraz z dokumentami stwierdzającymi, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia budowlane tj. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci sanitarnych wraz z dokumentem potwierdzającym przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego ( w przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny dokument),
3. aktualną polisę, a w przypadku jej braku  innego dokumentu  potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 50.000zł ( w przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składają ci z wykonawców składających ofertę wspólną, którzy potwierdzą spełnienie warunku. Warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie ),
4. oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1 pkt 1-4 i określonych                        w art.24 ust.1 i 2  ustawy Pzp (w przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną).
IV. Zamawiający w postępowaniu nie żąda wniesienia wadium.
V.KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE
Cena – 100%
VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, pok. Nr 19, w terminie do dnia
18 września 2008r. do godz. 930. Otwarcie ofert nastąpi dnia 18 września 2008r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego sala Nr 4.
Okres związania ofertą przez 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
VII. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje aukcji elektronicznej.
 
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zamieszczono w BZP na stronie portalu Urzędu Zamówień Publicznych  www.portal.uzp.pl
dn. 28.08.2008r.

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2008-08-28 09:44
Załączone dokumenty

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2008-08-28 09:44

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15616
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2008-08-28 09:47:33