Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącwrzesień 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

RO – 341-15-1/08 Chełmża, dnia 11.09.2008r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Gmina Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, woj. kujawsko-pomorskie ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych ma podstawie art. 11 ust. 8 ustaw na

wykonanie  przebudowy drogi gminnej nr 100534 C Witkowo- Pluskowęsy o długości 260 mb zlokalizowanej na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków Nr 90, Nr 36 polegającej na zmianie nawierzchni z gruntowej na nawierzchnię asfaltowo – bitumiczną.

I. Opis przedmiotu zamówienia - Wspólny Słownik Zamówień: CPV 45.23.31.20-6

Zakres robót obejmuje m.in :

1/ roboty pomiarowe z wytyczeniem jezdni wraz z poboczami,

2/ roboty przygotowawcze

3/ wykonanie korytowania pod całą powierzchnią drogi,

4/ wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako dolna
    podbudowa z gruzu budowlanego (materiał zabezpiecza Zamawiający, miejsce
    składowania Kończewice, odległość ok. 14 km, załadunek i transport - koszt Wykonawcy).

5/ wykonanie warstwy górnej podbudowy z destruktu asfaltowego (materiał zabezpiecza Zamawiający, miejsce składowania Kończewice, odległość ok. 14 km, załadunek i transport – koszt Wykonawcy),

6/ skropienie podbudowy emulsją asfaltową,

7/ wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą,

8/ wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną,

9/ naprawa poboczy utwardzonych i uzupełnienie piaskiem, gruzem budowlanym oraz destruktem asfaltowym (Zamawiający zabezpiecza tylko materiał w postaci gruzu betonowego oraz destrukt asfaltowy),

10/ wykonanie zjazdów oraz oczyszczenie i udrożnienie rowów (na zjazdy materiał Zamawiającego w postaci gruzu oraz destruktu – miejsce składowania Kończewice, odległość ok. 14 km, załadunek i transport – koszt Wykonawcy)

11/ ustawienie oznakowania pionowego,

12/ wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

SIWZ można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Chełmża pokój nr 16, droga pocztową, po dostarczeniu do siedziby zamawiającego wniosku o przesłanie lub bezpośrednio ze strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminachelmza.pl. Pobranie SIWZ ze strony internetowej nie wymaga jej pobrania w wersji drukowanej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

II.  Termin realizacji zamówienia - w ciągu 35 dni kalendarzowych od podpisania umowy wraz z bezusterkowym odbiorem przez Zamawiającego.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem techniczny i  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  zamówienia;

1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

Spełniają dodatkowe warunki:

1.5. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek zostanie spełniony,
jeżeli Wykonawca wykaże, że: dysponuje minimum jedną osobą uprawnioną do kierowania robotami budowlanymi posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub drogowej. Osoba ta musi przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego,

1.6.posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności o wartości nie mniejszej niż 50.000zł.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia, na podstawie informacji zawartych w złożonych dokumentach i oświadczeniach.

2. Dla potwierdzenia spełnienia warunków, Wykonawcy winni przedłożyć n/w dokumenty:

1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; ( w przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną),

2. wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć przy realizacji zamówienia, wraz z  informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności wg załącznika Nr 3 do SIWZ wraz z dokumentami stwierdzającymi, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia tj. w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub drogowej wraz z dokumentem potwierdzającym przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego – aktualne na dzień składania ofert ( w przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny dokument wykaz kadry i podwykonawców),

3. aktualną polisę ( której termin ważności upływa nie wcześniej niż na dzień składania ofert), a w przypadku jej braku  innego dokumentu  potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 50.000zł ( w przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składają ci z wykonawców składających ofertę wspólną, którzy potwierdzą spełnienie warunku. Warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie ),

4. oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1 pkt 1-4 i określonych w art.24 ust.1 i 2  ustawy Pzp (w przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną).

IV. Zamawiający w postępowaniu nie żąda wniesienia wadium.

V.KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

Cena – 100%

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, pok. Nr 19, w terminie do dnia 02 października 2008r. do godz. 930. Otwarcie ofert nastąpi dnia 02 października 2008r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego sala Nr 4.

Okres związania ofertą przez 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

VII. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje aukcji elektronicznej.

           

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zamieszczono w BZP na stronie portalu Urzędu Zamówień Publicznych  www.portal.uzp.pl
dn. 11.09.2008r.

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2008-09-11 14:07
  • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
    ostatnia modyfikacja: 2008-09-11 14:08
Załączone dokumenty

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2008-09-11 14:08

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12047
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2008-09-11 14:24:15