Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącpaździernik 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

RO – 341-20-1/08 Chełmża, dnia 08.12.2008r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

I.Gmina Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, woj. kujawsko-pomorskie ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych ma podstawie art. 11 ust. 8 ustaw na

przygotowanie i dostarczanie ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach prowadzonego dożywiania uczniów dla następujących szkół  prowadzonych przez Gminę Chełmża:

- Szkoły Podstawowej w Kończewicach - w ilości około 65 posiłków,

- Szkoły Podstawowej w Grzywnie - w ilości około 35 posiłków,

- Gimnazjum w Pluskowęsach - w ilości około 35 posiłków,

- Gimnazjum w Głuchowie - w ilości około 25 posiłków.

Wspólny Słownik Zamówień: CPV 55523100-3

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

SIWZ można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Chełmża pokój nr 16, drogą pocztową, po dostarczeniu do siedziby zamawiającego wniosku o przesłanie lub bezpośrednio ze strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminachelmza.pl. Pobranie SIWZ ze strony internetowej nie wymaga jej pobrania w wersji drukowanej.

II.  Termin realizacji zamówienia – do 19.06.2009r.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) spełniają warunki art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.

a/posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
   nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;

b/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i  osobami
    zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
    udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

c/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

d/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Dodatkowe warunki:

2) posiadają zgodę Państwowego Inspektora Sanitarnego na przygotowanie i przewożenie posiłków ,

3) wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat ( 2006-2008 lub rok szkolny 2005/2006, 2006/2007,  
   2007/2008) przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres
   prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali minimum 1 dostawę
   odpowiadającą swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia, na podstawie informacji zawartych w złożonych dokumentach i oświadczeniach.

2. Dla potwierdzenia spełnienia warunków, Wykonawcy winni przedłożyć n/w dokumenty:

1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; ( w przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną ),
2) zgodę Państwowego Inspektora Sanitarnego na przygotowanie i przewożenie posiłków.
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny dokument
3)
potwierdzające wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat (2006-2008 lub rok szkolny 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008) przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania przynajmniej jednej dostawy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym  okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz zrealizowanych dostaw sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały zrealizowane należycie, np. referencje;

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny dokument

4) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1 pkt 1-4 i określonych w art.24 ust.1 i 2  ustawy Pzp (w przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną).

IV. Zamawiający w postępowaniu nie żąda wniesienia wadium.

V.KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

Cena – 100%

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, pok. Nr 19, w terminie do dnia  16 grudnia 2008r. do godz. 930. Otwarcie ofert nastąpi dnia 16 grudnia 2008r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego sala Nr 4.

Okres związania ofertą przez 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

VII. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje aukcji elektronicznej. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających , o których mowa w art.67 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp.

           

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zamieszczono w BZP na stronie portalu Urzędu Zamówień Publicznych  www.portal.uzp.pl
dn. 08.12.2008r.

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2008-12-08 11:53
  • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
    ostatnia modyfikacja: 2008-12-08 11:53

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2008-12-08 11:53

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12093
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2008-12-08 11:54:49