Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącmaj 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

RO – 341-2-1/09 Chełmża, dnia 10.02.2009r.

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU

I.Gmina Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, woj. kujawsko-pomorskie ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych ma podstawie art. 11 ust. 8 ustaw na

zakup materiałów betonowych – chodnikowych wraz z dostawą obejmująca następujący asortyment :
1)kostka prostokątna typu Polbruk o wymiarach 20x 10x 8cm ( dł., szer., gr.) kolor szary – 530 m
2)kostka prostokątna typu Polbruk o wymiarach 20x 10x 6cm ( dł., szer., gr.) kolor szary – 1020 m
3)kostka prostokątna typu Polbruk o wymiarach 20x 10x 6cm ( dł., szer., gr.) kolor bordo – 50 m
4)krawężnik drogowy o wymiarach 100 x 15 x 30cm ( dł., szer., wys.)– 380 mb5)obrzeża drogowe o wymiarach 100 x 8 x 30cm ( dł., szer., wys.) – 890 mb

Wspólny Słownik Zamówień: CPV44.11.31.00-6; 44.11.42.00-4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. SIWZ można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Chełmża pokój nr 16, drogą pocztową, po dostarczeniu do siedziby zamawiającego wniosku o przesłanie lub bezpośrednio ze strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminachelmza.pl. Pobranie SIWZ ze strony internetowej nie wymaga jej pobrania w wersji drukowanej.

II. Termin realizacji zamówienia – do 31 października 2009r.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) spełniają warunki art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. 
a/posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;
b/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
c/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia, na podstawie informacji zawartych w złożonych dokumentach i oświadczeniach.

2. Dla potwierdzenia spełnienia warunków, Wykonawcy winni przedłożyć n/w dokumenty:

1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; ( w przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną ),2) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1 pkt 1-4 i określonych w art.24 ust.1 i 2 ustawy Pzp (w przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną).

IV. Zamawiający w postępowaniu nie żąda wniesienia wadium.

V.KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

Cena – 100%

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, pok. Nr 19, w terminie do dnia 20 lutego 2009r. do godz. 930. Otwarcie ofert nastąpi dnia 20 lutego 2009r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego sala Nr 4.  Okres związania ofertą przez 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

VII. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających , o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2009-02-10 15:40
  • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
    ostatnia modyfikacja: 2009-02-10 15:43

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2009-02-10 15:43

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6986
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-02-10 15:45:11