Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącgrudzień 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

Numer ogłoszenia: 146826 - 2009; data zamieszczenia: 13.05.2009

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 133684 - 2009 data 06.05.2009 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6756076-78, fax. 056 6756079.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.2.

W ogłoszeniu jest: Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1). spełniają warunki art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. a/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień; b/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia tj; - wskażą co najmniej po dwa autoryzowane przez producenta serwisy dla serwera danych oraz dla systemu skanująco-kopiująco-drukującego c/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 uPzp, W celu zapewnienia należytej jakości przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca potwierdzi spełnienie minimalnych warunków technicznych podanych w Specyfikacji Technicznej poprzez jej wypełnienie i załączenie do oferty jako dokument obowiązkowy. Dodatkowo oferenci muszą załączyć do oferty wersję demonstracyjną systemu elektronicznego obiegu dokumentów. Jeżeli nie mają takich możliwości technicznych muszą udostępnić wersję demonstracyjną, w której będą widoczne wszystkie elementy wymagane przez zamawiającego na serwerze zdalnym w Internecie. Zamawiający nie będzie wymagał, aby status sprawy w BIP był widoczny w wersji demonstracyjnej. Wersja demonstracyjna musi działać i być dostępna do dnia zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą; 2) Wykonawca dostarczy szczegółowy opis parametrów technicznych serwera danych oraz sprzętu komputerowego oferowanego w tym monitorów, dysków twardych, pamięci ram, procesorów, płyt głównych, systemów operacyjnych; 3) Wykonawca dostarczy szczegółowy opis parametrów technicznych oferowanego systemu skanująco-kopiująco-drukującego; 4) Wykonawca udzieli bezterminowej licencji na oprogramowanie; 5) Wykonawca udzieli wsparcia i aktualizacji na system elektronicznego obiegu dokumentów w okresie obowiązywania umowy; 6)oferowany sprzęt (jednostki centralne, monitory, drukarki) muszą spełniać wszystkie normy wymagane w Unii Europejskiej oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 7) sprzęt komputerowy musi posiadać certyfikat CE na cały sprzęt, a nie na poszczególne zespoły; 8) sprzęt musi pochodzić od producentów posiadających certyfikaty ISO 9001:2000 i ISO14001. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie informacji zawartych w załączonych dokumentach.. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dla potwierdzenia spełnienia warunków, Wykonawcy winni przedłożyć nw dokumenty: 1) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy Pzp stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ; 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3) wykaz autoryzowanych przez producenta serwisów co najmniej po dwa dla serwera danych oraz dla systemu skanująco-kopiująco-drukującego - załącznik nr 5 do SIWZ; 2. W celu potwierdzenia spełnienia przez dostawy wymagań Zamawiającego Wykonawca dołączy do oferty następujące dokumenty: 1)specyfikację techniczną oferowanego przedmiotu zamówienia umożliwiającą weryfikacje spełnienia przez przedmiot zamówienia wymogów stawianych przez Zamawiającego w Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ oraz wersję demonstracyjną systemu elektronicznego obiegu dokumentów; 2)szczegółowy opis parametrów technicznych serwera danych oraz sprzętu komputerowego oferowanego w tym monitorów, dysków twardych, pamięci ram, procesorów, płyt głównych, systemów operacyjnych; 3)szczegółowy opis parametrów technicznych oferowanego systemu skanująco-kopiująco-drukującego; 4)oświadczenie Wykonawcy, że udzieli bezterminowej licencji oraz że udzieli wsparcia i aktualizacji na system elektronicznego obiegu dokumentów w okresie obowiązywania umowy; 5)oświadczenie, że oferowany sprzęt (jednostki centralne, monitory, drukarki) spełniają wszystkie normy wymagane w Unii Europejskiej oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, że sprzęt komputerowy posiada certyfikat CE na cały sprzęt, że sprzęt pochodzi od producentów posiadających certyfikaty ISO 9001:2000 i ISO 14001. W przypadku spółek cywilnych oraz konsorcjów każdy z przedsiębiorców lub podmiotów tworzących konsorcjum składa oddzielnie dokument wymieniony w pkt 1 i 2. W odniesieniu do pozostałych dokumentów konsorcjum lub spółka cywilna może złożyć jeden wspólny dokument..

W ogłoszeniu powinno być: Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1). spełniają warunki art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. a/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień; b/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia tj; - wskażą co najmniej po dwa autoryzowane przez producenta serwisy dla serwera danych oraz dla systemu skanująco-kopiująco-drukującego c/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 uPzp, W celu zapewnienia należytej jakości przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca potwierdzi spełnienie minimalnych warunków technicznych podanych w Specyfikacji Technicznej poprzez jej wypełnienie i załączenie do oferty jako dokument obowiązkowy. Dodatkowo oferenci muszą załączyć do oferty wersję demonstracyjną systemu elektronicznego obiegu dokumentów. Jeżeli nie mają takich możliwości technicznych muszą udostępnić wersję demonstracyjną, w której będą widoczne wszystkie elementy wymagane przez zamawiającego na serwerze zdalnym w Internecie. Zamawiający nie będzie wymagał, aby status sprawy w BIP był widoczny w wersji demonstracyjnej. Wersja demonstracyjna musi działać i być dostępna do dnia zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą; 2) Wykonawca dostarczy szczegółowy opis parametrów technicznych serwera danych oraz sprzętu komputerowego oferowanego w tym monitorów, dysków twardych, pamięci ram, procesorów, płyt głównych, systemów operacyjnych; 3) Wykonawca dostarczy szczegółowy opis parametrów technicznych oferowanego systemu skanująco-kopiująco-drukującego; 4) Wykonawca udzieli bezterminowej licencji na oprogramowanie; 5) Wykonawca udzieli wsparcia i aktualizacji na system elektronicznego obiegu dokumentów w okresie obowiązywania umowy; 6)oferowany sprzęt (jednostki centralne, monitory, drukarki) muszą spełniać wszystkie normy wymagane w Unii Europejskiej oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 7) sprzęt komputerowy musi posiadać certyfikat CE na cały sprzęt, a nie na poszczególne zespoły; Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie informacji zawartych w załączonych dokumentach.. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dla potwierdzenia spełnienia warunków, Wykonawcy winni przedłożyć nw dokumenty: 1) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy Pzp stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ; 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3) wykaz autoryzowanych przez producenta serwisów co najmniej po dwa dla serwera danych oraz dla systemu skanująco-kopiująco-drukującego - załącznik nr 5 do SIWZ; 2. W celu potwierdzenia spełnienia przez dostawy wymagań Zamawiającego Wykonawca dołączy do oferty następujące dokumenty: 1)specyfikację techniczną oferowanego przedmiotu zamówienia umożliwiającą weryfikacje spełnienia przez przedmiot zamówienia wymogów stawianych przez Zamawiającego w Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ oraz wersję demonstracyjną systemu elektronicznego obiegu dokumentów; 2)szczegółowy opis parametrów technicznych serwera danych oraz sprzętu komputerowego oferowanego w tym monitorów, dysków twardych, pamięci ram, procesorów, płyt głównych, systemów operacyjnych; 3)szczegółowy opis parametrów technicznych oferowanego systemu skanująco-kopiująco-drukującego; 4)oświadczenie Wykonawcy, że udzieli bezterminowej licencji oraz że udzieli wsparcia i aktualizacji na system elektronicznego obiegu dokumentów w okresie obowiązywania umowy; 5)oświadczenie, że oferowany sprzęt (jednostki centralne, monitory, drukarki) spełniają wszystkie normy wymagane w Unii Europejskiej oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, że sprzęt komputerowy posiada certyfikat CE na cały sprzęt. W przypadku spółek cywilnych oraz konsorcjów każdy z przedsiębiorców lub podmiotów tworzących konsorcjum składa oddzielnie dokument wymieniony w pkt 1 i 2. W odniesieniu do pozostałych dokumentów konsorcjum lub spółka cywilna może złożyć jeden wspólny dokument..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.4.

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.05.2009 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, pokój nr 19...

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.05.2009 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, pokój nr 19...

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2009-05-13 14:20
  • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
    ostatnia modyfikacja: 2009-05-13 14:21

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8112
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-05-13 14:21:33