Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącpaździernik 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

RO – 341-9-1/09

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

REALIZACJA PROJEKTU PT. SYSTEM ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW POLEGAJĄCA NA DOSTAWIE SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW WRAZ Z WDROŻENIEM W URZĘDZIE GMINY CHEŁMŻA

 

Nr ogłoszenia w BZP : 133684-2009  Data zamieszczenia : 06.05.2009

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 675 60 76-78,

Fax 056 675 60 79

Adres strony internetowej zamawiającego : www.gminachelmza.pl

Rodzaj zamawiającego : administracja samorządowa

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

REALIZACJA PROJEKTU PT. SYSTEM ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW POLEGAJĄCA NA DOSTAWIE SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW WRAZ Z WDROŻENIEM W URZĘDZIE GMINY CHEŁMŻA

Rodzaj zamówienia: dostawa

Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja  projektu pt. System elektronicznego obiegu dokumentów, polegająca na dostawie systemu elektronicznego obiegu dokumentów wraz z wdrożeniem w Urzędzie Gminy Chełmża i obejmuje następujące elementy:

1.                  licencję na oprogramowanie do elektronicznego obiegu dokumentów (40 licencji – stanowisk komputerowych);

2.                  wdrożenie aplikacji (do 40 osób);

3.                  licencję, wsparcie i aktualizację na użytkowanie aplikacji w pierwszym roku od protokólarnego odbioru zamówienia (40 licencji);

4.                  sprzęt komputerowy z oprogramowaniem (2 szt);

5.                  system operacyjny serwera (1 szt);

6.                  serwer danych do elektronicznego obiegu dokumentów (1 szt);

7.                  system skanująco-kopiująco-drukujący – format A3 (1 szt);

8.                  oprogramowanie OCR (1 licencja);

9.                  wykonanie strony internetowej (1 szt);

10.              integracja strony internetowej i systemu (1 szt);

11.              wsparcie i aktualizacje po pierwszym roku użytkowania systemu przez kolejne dwa lata (40 licencji).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający minimalne warunki techniczne

zawarty jest w Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ.

 

Wspólny Słownik Zamówień: CPV 48311000-1, 79632000-3, 71356200-0, 30236000-2, 32425000-8, 48820000-2, 30121300-6, 48313000-5, 72212200-1, 72212211-1

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

Termin wykonania:  w ciągu 40 miesięcy

III. WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający w postępowaniu nie żąda wniesienia wadium.

Warunki udziału – opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełnienia tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1). spełniają warunki art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.

a/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;

b/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia tj;

- wskażą co najmniej po dwa autoryzowane przez producenta serwisy dla serwera danych oraz dla systemu skanująco-kopiująco-drukującego

c/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 uPzp,

W celu zapewnienia należytej jakości przedmiotu zamówienia:

1)   Wykonawca potwierdzi spełnienie minimalnych warunków technicznych podanych w Specyfikacji Technicznej poprzez jej wypełnienie i załączenie do oferty jako dokument obowiązkowy. Dodatkowo oferenci muszą załączyć do oferty wersję demonstracyjną systemu elektronicznego obiegu dokumentów. Jeżeli nie mają takich możliwości technicznych muszą udostępnić wersję demonstracyjną, w której będą widoczne wszystkie elementy wymagane przez zamawiającego na serwerze zdalnym w Internecie. Zamawiający nie będzie wymagał, aby status sprawy w BIP był widoczny w wersji demonstracyjnej. Wersja demonstracyjna musi działać i być dostępna  do dnia zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą;

2) Wykonawca dostarczy szczegółowy opis parametrów technicznych serwera danych oraz sprzętu komputerowego oferowanego w tym monitorów, dysków twardych, pamięci ram, procesorów, płyt głównych, systemów operacyjnych;

3) Wykonawca dostarczy szczegółowy opis parametrów technicznych oferowanego systemu skanująco-kopiująco-drukującego;

4) Wykonawca udzieli bezterminowej licencji na oprogramowanie;

5) Wykonawca udzieli wsparcia i aktualizacji na system elektronicznego obiegu dokumentów w okresie obowiązywania umowy;

6)oferowany sprzęt (jednostki centralne, monitory, drukarki) muszą spełniać wszystkie normy wymagane w Unii Europejskiej oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7) sprzęt komputerowy musi posiadać certyfikat CE na cały sprzęt, a nie na poszczególne zespoły;

8) sprzęt musi pochodzić od producentów posiadających certyfikaty ISO  9001:2000 i ISO14001.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia, na podstawie informacji zawartych w załączonych dokumentach.

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. Dla potwierdzenia spełnienia warunków, Wykonawcy winni przedłożyć nw dokumenty:
1) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy Pzp stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;3) wykaz  autoryzowanych przez producenta serwisów co najmniej po dwa dla serwera danych oraz dla systemu skanująco-kopiująco-drukującego - załącznik nr 5 do SIWZ;

2. W celu potwierdzenia spełnienia przez dostawy wymagań Zamawiającego Wykonawca dołączy do oferty następujące dokumenty:

1)                   specyfikację techniczną oferowanego przedmiotu zamówienia umożliwiającą weryfikacje spełnienia przez przedmiot zamówienia wymogów stawianych przez Zamawiającego w Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ oraz wersję demonstracyjną systemu elektronicznego obiegu dokumentów;

2)                   szczegółowy opis parametrów technicznych serwera danych oraz sprzętu komputerowego oferowanego w tym monitorów, dysków twardych, pamięci ram, procesorów, płyt głównych, systemów operacyjnych;

3)                   szczegółowy opis parametrów technicznych oferowanego systemu skanująco-kopiująco-drukującego;

4)                   oświadczenie Wykonawcy, że udzieli bezterminowej licencji oraz że udzieli wsparcia i aktualizacji na system elektronicznego obiegu dokumentów w okresie obowiązywania umowy;

5)                   oświadczenie, że oferowany sprzęt (jednostki centralne, monitory, drukarki) spełniają wszystkie normy wymagane w Unii Europejskiej oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, że sprzęt komputerowy posiada certyfikat CE na cały sprzęt, że sprzęt pochodzi od producentów posiadających certyfikaty ISO  9001:2000 i ISO 14001.

 

W przypadku spółek cywilnych oraz konsorcjów każdy z przedsiębiorców lub podmiotów tworzących konsorcjum składa oddzielnie dokument wymieniony w pkt 1 i 2. W odniesieniu do pozostałych dokumentów konsorcjum lub spółka cywilna może złożyć jeden wspólny dokument.

IV. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

V. KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena

Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminachelmza.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2 , 87-140 Chełmża

Termin składania ofert: 18.05.2009r.  godzina 09:30 miejsce : Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, pokój nr 19.

Termin związania ofertą: okres w dniach : 30 ( od ostatecznego terminu składania ofert).

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2009-05-06 11:33
  • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
    ostatnia modyfikacja: 2009-05-06 11:36

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2009-05-06 11:34

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15359
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-05-06 11:36:00