Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącmarzec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

RO – 341-10-1/09

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU 
MOJE BOISKO- ORLIK 2012 W MIEJSCOWOŚCI GRZYWNA

 

Nr ogłoszenia w BZP : 167170-2009  Data zamieszczenia :26.05.2009

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 675 60 76-78,

Fax 056 675 60 79

Adres strony internetowej zamawiającego : www.gminachelmza.pl

Rodzaj zamawiającego : administracja samorządowa

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU 
MOJE BOISKO- ORLIK 2012 W MIEJSCOWOŚCI GRZYWNA

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu  ,,Moje Boisko- Orlik 2012” w miejscowości Grzywna.
Zakres robót obejmuje m.in.:

1/budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0m o pow. całkowitej 1860m2 , w ramach którego należy wykonać:

1) podbudowę przepuszczalną;

2) nawierzchnię typu sztuczna trawa;

    Wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie z trawy zgodnie     
    z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport)

1.       Typ włókna: monofil

2.                   Skład chemiczny włókna; polietylen

3.                  Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,

4.                  Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2

    Nawierzchnia syntetyczna typu „sztuczna trawa” o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
    robót. 

3) obrzeża betonowe i koryta odwadniające;

    Boisko należy oddzielić od sąsiednich elementów ( chodników ): wzdłuż – korytami  
    odwodniającymi, poprzecznie – obrzeżami betonowymi na ławie z betonu z oporem.

    Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 

4) wyposażenie w :

     - bramki aluminiowe mocowane w tulejach ( 5 x 2m)      – 2 sztuki

     - siatki do bramek          – 2 sztuki

2/ budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 19,1 x 32,1 m o pow. całkowitej  613,11m2 z boiskami do gry w koszykówkę i siatkówkę, w ramach którego należy wykonać:

1) podbudowę przepuszczalną;

     Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej.Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 

2) nawierzchnię boiska wielofunkcyjnego;

    Nawierzchnia poliuretanowa wykonana o właściwościach i technologii układania

    określonych w dokumentacji i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

   Technologie układania nawierzchni:

   Technologia typu NATRYSK – na podbudowie z kruszywa kamiennego instaluje się warstwę  przepuszczalną dla wody i warstwę stabilizującą typu ET. Następnie warstwę gr. 10-11 mm  z granulatu SBR, następnie warstwę natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubości 2-3mm.

3) obrzeża betonowe i koryta odwadniające;

    Boisko należy oddzielić od sąsiednich elementów ( chodników ): wzdłuż – korytami  
    odwodniającymi, poprzecznie – obrzeżami betonowymi na ławie z betonu z oporem.

4) wyposażenie boiska do piłki koszykowej w:

      - obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy            -  2 sztuki

      - tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm  – 2 sztuki

      - mechanizm regulacji wysokości          – 2 sztuki

      - konstrukcja do koszykówki dwusłupowa, montowana w tulejach   – 2 sztuki

5) wyposażenie boiska do piłki siatkowej w:

     - słupki do siatkówki, aluminiowe wielofunkcyjne
       (badminton, tenis, siatkówka)                    – 2 sztuki

     - siatka do siatkówki                      – 1 sztuka

3/ budowę ogrodzenia całego terenu;

     Szczegółowy zakres określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacją techniczna  wykonania i odbioru robót. 

4/ budowę oświetlenia terenu;

    Oświetlenie obiektu będą stanowiły projektory zamocowane na 9 masztach o wysokości 9m. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

5/ budowę ciągów komunikacyjnych ( chodników);

    Ciągi komunikacyjne i powierzchnia utwardzona z kostki polbrukowej gr. min 6 cm, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięte obrzeżem betonowym. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

6/ wykonanie drenażu wewnętrznego pod całą powierzchnią boisk;

    Pod całą powierzchnią boisk należy zastosować system drenów odwadniających.

    Szczegółowy zakres określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacją techniczna

    wykonania i odbioru robót. 

7/ wykonanie fundamentów pod budynek zaplecza socjalnego;

Fundamenty i roboty związane z ich wykonaniem należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

8/ budowę budynku sanitarno-szatniowego wraz z instalacjami wewnętrznymi;

 Budynek na bazie uniwersalnego systemu modułowego oparty na prefabrykowanych

  modułowych elementach – moduł 2,55 x 5,20 w rzucie, wysokość 2,70m. Przyjęto wersję „STANDARD +” .

Przedmiot zamówienia nie obejmuje przyłącza wodno - kanalizacyjnego do budynku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres i lokalizację zadania przedstawia:

1) dokumentacja projektowa będąca załącznikiem do SIWZ,

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót będąca załącznikiem do SIWZ,

3) przedmiar robót będący załącznikiem do SIWZ.

 

Wspólny Słownik Zamówień: CPV 45 21 22 21-1

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

Termin wykonania:  30.10.2009r.

III. WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający w postępowaniu żąda wniesienia wadium.

1. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 15.000,00 PLN ( słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).

2. Wadium może być wnoszone w następujących formach:

2.1. Pieniądzu,

2.2. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo

        – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

2.3. Gwarancjach bankowych,

2.4. Gwarancjach ubezpieczeniowych,

2.5. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w rozdz. IX pkt 1. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę nie jest więc wystarczające do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego Bank PKO  BP S.A. O / Chełmża nr r-ku 26 1020 5011 0000 9002 0116 3857.

Na przelewie należy umieścić informację: "Wadium: wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko – ORLIK 2012" w miejscowości Grzywna.

5. Wadium w formie innej niż pieniężna należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, pokój nr 16, parter. Przy przekazaniu tych dokumentów osoba je składająca otrzyma odpowiednie potwierdzenie.

6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie wskazanej w pkt .2.2. do 2.5, wadium powinno być sporządzone adekwatnie do formy, w której jest wnoszone i winno zawierać następujące elementy:

6.1.Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia
       (Zamawiaj
ącego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających
        gwarancji) lub por
ęczyciela oraz wskazanie ich siedzib,

6.2. Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem,

6.3. Kwotę gwarancji lub poręczenia,

6.4. Termin ważności wadium,

6.5. Zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do: „zapłacenia kwoty wadium na pierwsze
       pisemne
żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego
       ofert
ę wybrano:

       a) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw,

       b) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

      c) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

      d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”.

7. Zwrot wadium oraz sytuacja jego ewentualnego zatrzymania uregulowana jest w art. 46 Ustawy.

 

Warunki udziału – opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełnienia tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1). spełniają warunki art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.

a/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;

b/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że:

 - wykonali w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty budowlane polegające na budowie boisk sportowych w tym: co najmniej jedno boisko piłkarskie z nawierzchnią z  trawy syntetycznej i co najmniej jedno boisko z nawierzchnią poliuretanową ( dopuszczalne jest wykazanie realizacji dwóch boisk w ramach jednej lub dwóch umów), z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców;

- dysponują osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w następujących specjalnościach: 

    - konstrukcyjno-budowlanej,

    - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,  wodociągowych i kanalizacyjnych,

    - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

    Osoby te muszą przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego,
c/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że:

- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie
  mniejszą niż 500.000zł.

d/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 uPzp.

2. Potwierdzą, że oferowane roboty budowlane w zakresie nawierzchni boisk odpowiadają wymaganiom Zamawiającego.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia, na podstawie informacji zawartych w załączonych dokumentach.

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda dołączenia do oferty następujących dokumentów:
1) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy Pzp stanowiące załącznik nr 6 do SIWZ
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
4) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z  informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności wraz dokumentami potwierdzającymi posiadanie przez nie uprawnień zawodowych, o których mowa w rozdz. III pkt 1.b SIWZ wg załącznika Nr 7 do SIWZ - wraz z dokumentem potwierdzającym przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego – aktualne na dzień składania ofert.
W przypadku, gdy Wykonawca nie dysponuje w/w osobami zobowiązany jest załączyć do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów o udostępnieniu Wykonawcy osób zdolnych do wykonania zamówienia. Wraz z oświadczeniem tym należy złożyć dokumenty o których mowa w punkcie 4 .5)
wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania tj. przed datą publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót budowlanych polegających na budowie boisk sportowych, w tym: co najmniej jednego boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy syntetycznej i co najmniej jednego boiska z nawierzchnią poliuretanową, z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców. Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru, itp.)  według Załącznika Nr 5 do SIWZ.

6) aktualnej polisy ( której termin ważności upływa nie wcześniej niż na dzień składania
 ofert),  a w przypadku jej braku  innego dokumentu  potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 500.000zł. (warto
ść potencjału podmiotów występujących wspólnie będzie sumowana).

 

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków jakościowych, które należy dołączyć do oferty:

A.                  Dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej:

1)Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, lub dokument równoważny;

2)Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta;

3)Atest PZH dla oferowanej nawierzchni;

4)Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

B.                  Dokumenty dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej:

1)Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z Handbook of Test Methods for Football Turf (dostępny na FIFA.com);

2)Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub dokument równoważny;

3)Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta;

4)Atest PZH dla oferowanej nawierzchni;

5)Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się do przepisów § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. (Dz.U. Nr 87, poz. 605) w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane. Wykonawca składa wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski; tłumaczenie musi być sporządzone i poświadczone przez tłumacza przysięgłego.

W przypadku spółek cywilnych oraz konsorcjów każdy z przedsiębiorców lub podmiotów tworzących konsorcjum składa oddzielnie dokument wymieniony w pkt 1, 2 i 3. W odniesieniu do pozostałych dokumentów konsorcjum lub spółka cywilna może złożyć jeden wspólny dokument.

IV. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

V. KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena

Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminachelmza.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2 , 87-140 Chełmża

Termin składania ofert: 18.06.2009r.  godzina 09:30 miejsce : Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, pokój nr 19.

Termin związania ofertą: okres w dniach : 30 ( od ostatecznego terminu składania ofert).

Zamawiający nie przewiduje  zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2009-05-26 13:47
  • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
    ostatnia modyfikacja: 2009-05-26 13:51
Załączone dokumenty

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2009-05-26 13:34

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7088
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-05-26 14:12:35