Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącwrzesień 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

przygotowanie i dostarczanie ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach prowadzonego dożywiania uczniów szkół Gminy Chełmża

 

Nr ogłoszenia w BZP :221102-2009 Data zamieszczenia : 03.07.2009

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 675 60 76-78,

Fax 056 675 60 79

Adres strony internetowej zamawiającego : www.gminachelmza.pl

Rodzaj zamawiającego : administracja samorządowa

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Przygotowanie i dostarczanie ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach prowadzonego dożywiania uczniów szkół Gminy Chełmża

Rodzaj zamówienia:  dostawy

Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczanie przez Wykonawcę ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach prowadzonego dożywiania uczniów dla następujących szkół prowadzonych przez Gminę Chełmża:

1) Szkoły Podstawowej w Kończewicach - w ilości około 65 posiłków,

2) Szkoły Podstawowej w Grzywnie - w ilości około 35 posiłków,

3) Gimnazjum w Pluskowęsach - w ilości około 25 posiłków;

4) Gimnazjum w Głuchowie - w ilości około 25 posiłków.

Szczegółowy przedmiot zamówienia określa SIWZ.

Wspólny Słownik Zamówień: CPV 55523100-3

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

Termin wykonania:  do 22 grudnia 2009r..

III. WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający w postępowaniu nie żąda wniesienia wadium.

Warunki udziału – opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełnienia tych warunków:

O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1). spełniają warunki art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.

a/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;

b/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do  udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

c/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

d/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 uPzp,

2) Spełniają dodatkowe warunki:

a/  posiadają zgodę Państwowego Inspektora Sanitarnego na przygotowanie i przewożenie posiłków ,

b/  wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat ( 2006-2008 lub rok szkolny 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009) przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali minimum 1 dostawę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia.

 

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg  formuły spełnia – nie spełnia na podstawie informacji zawartych w założonych dokumentach.

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy Pzp stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3) zgodę Państwowego Inspektora Sanitarnego na przygotowanie i przewożenie posiłków;4) potwierdzających wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat (2006-2008 lub rok szkolny 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009) przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania przynajmniej jednej dostawy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym  okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz zrealizowanych dostaw sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały zrealizowane należycie, np. referencje.

W przypadku spółek cywilnych oraz konsorcjów każdy z przedsiębiorców lub podmiotów tworzących konsorcjum składa oddzielnie dokument wymieniony w pkt 1. W odniesieniu do pozostałych dokumentów konsorcjum lub spółka cywilna może złożyć jeden wspólny dokument.

IV. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

V. KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena

Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminachelmza.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2 , 87-140 Chełmża

Termin składania ofert: 17.07.2009r.  godzina 09:30 miejsce : Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, pokój nr 19.

Termin związania ofertą: okres w dniach : 30 ( od ostatecznego terminu składania ofert).

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2009-07-03 09:01

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2009-07-03 09:04
RO – 341-13-2/09 Chełmża, dnia 20.07.2009r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

   
Informuję, że  postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych ma podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na „ przygotowanie i dostarczanie ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach prowadzonego dożywiania uczniów szkół Gminy Chełmża”
zostało unieważnione na podstawie art.93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


Uzasadnienie

We wskazanym postępowaniu do Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta  Toruńskiego Centrum „CARITAS” ul. Szosa Bydgoska 1a, 87-100 Toruń  za cenę brutto jednego posiłku  - 5,00zł . Zamawiający do zabezpieczenia środków przyjął kwotę jednego posiłku w wysokości 3,60 zł brutto. Na realizację niniejszego postępowania przeznaczona została kwota w wysokości 43.000. Przy zaoferowanej cenie ogólny koszt zamówienia przewyższy planowane koszty Zamawiającego.
Wobec powyższego niniejsze postępowanie unieważniono jak podano wyżej.


Otrzymują:
1. Uczestnicy postępowania

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2009-07-20 09:32

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8338
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-07-20 09:33:14