Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącpaździernik 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

przetarg na dożywianie

RO – 341-15-1/09    
                 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przygotowanie i dostarczanie ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach prowadzonego dożywiania uczniów szkół Gminy Chełmża

Nr ogłoszenia w BZP : 246180-2009 Data zamieszczenia : 21.07.2009

I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 675 60 76-78,
Fax 056 675 60 79
Adres strony internetowej zamawiającego : www.gminachelmza.pl
Rodzaj zamawiającego : administracja samorządowa
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Określenie przedmiotu zamówienia
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
Przygotowanie i dostarczanie ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach prowadzonego dożywiania uczniów szkół Gminy Chełmża
Rodzaj zamówienia:  dostawy
Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczanie przez Wykonawcę ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach prowadzonego dożywiania uczniów dla następujących szkół prowadzonych przez Gminę Chełmża:
1) Szkoły Podstawowej w Kończewicach - w ilości około 65 posiłków,
2) Szkoły Podstawowej w Grzywnie - w ilości około 35 posiłków,
3) Gimnazjum w Pluskowęsach - w ilości około 25 posiłków;
4) Gimnazjum w Głuchowie - w ilości około 25 posiłków.
Szczegółowy przedmiot zamówienia określa SIWZ.
Wspólny Słownik Zamówień: CPV 55523100-3
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
Termin wykonania:  do 22 grudnia 2009r..
III. WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat  wadium: Zamawiający w postępowaniu nie żąda wniesienia wadium.
Warunki udziału – opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełnienia tych warunków:
O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1). spełniają warunki art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.
a/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
   nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;
b/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i  osobami
    zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
    udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
c/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
d/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 uPzp,
2) Spełniają dodatkowe warunki:
a/  posiadają zgodę Państwowego Inspektora Sanitarnego na przygotowanie i przewożenie posiłków ,
b/  wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat ( 2006-2008 lub rok szkolny 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009) przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali minimum 1 dostawę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg  formuły spełnia – nie spełnia na podstawie informacji zawartych w założonych dokumentach.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy Pzp stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3) zgodę Państwowego Inspektora Sanitarnego na przygotowanie i przewożenie posiłków;
4) potwierdzających wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat (2006-2008 lub rok szkolny 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009) przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania przynajmniej jednej dostawy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym  okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz zrealizowanych dostaw sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały zrealizowane należycie, np. referencje.
W przypadku spółek cywilnych oraz konsorcjów każdy z przedsiębiorców lub podmiotów tworzących konsorcjum składa oddzielnie dokument wymieniony w pkt 1. W odniesieniu do pozostałych dokumentów konsorcjum lub spółka cywilna może złożyć jeden wspólny dokument.
IV. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony
V. KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena
Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminachelmza.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2 , 87-140 Chełmża, pokój nr 16.
Termin składania ofert: 10.08.2009r.  godzina 09:30 miejsce : Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, pokój nr 19.
Termin związania ofertą: okres w dniach : 30 ( od ostatecznego terminu składania ofert).

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2009-07-21 14:04
przetarg

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2009-07-21 14:35

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9624
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-07-21 14:56:45