Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącmarzec 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

RO – 341-17-1/09

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

WYKONANIE CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI DZIEMIONY
O DŁUGOŚCI  300 MB Z KOSTKI BETONOWEJ TYPU POLBRUK

 

 

Nr ogłoszenia w BZP : 300158-2009 Data zamieszczenia : 01.09.2009

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 675 60 76-78,

Fax 056 675 60 79

Adres strony internetowej zamawiającego : www.gminachelmza.pl

Rodzaj zamawiającego : administracja samorządowa

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

wykonanie chodnika w miejscowości Dziemiony o długości  300 mb z kostki betonowej typu Polbruk

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie chodnika w miejscowości Dziemiony przy

drodze powiatowej nr 2022 Dziemiony - Zelgno o długości 300 mb, na odcinku od

0 + 450km do 0+750km, zlokalizowanego na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków 194/2, 84, 82,162 z kostki betonowej typu POLBRUK.

Szczegółowy przedmiot zamówienia określa SIWZ.

Na wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zabezpiecza następujący materiał:

1) kostkę betonową typu POLBRUK w kolorze szarym, grubości 6 cm w ilości – 415 m2;

2) kostkę betonową typu POLBRUK w kolorze bordowym, grubości 8 cm w ilości –90 m2;

3) obrzeża drogowe 8 x 30 x 100 w ilości – 285 mb;

4) krawężniki 15 x 30 x 100 cm  w ilości – 340 mb;

5) krawężniki wtopione 12 x 25 x 100 w ilości – 35 mb.

Wspólny Słownik Zamówień: CPV 45233222-1

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

Termin wykonania:  w ciągu 40 dni.

III. WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający w postępowaniu nie żąda wniesienia wadium.

Warunki udziału – opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełnienia tych warunków:

O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1). spełniają warunki art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.

a/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
   nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;

b/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

    Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
     - dysponuje minimum jedną osobą uprawnioną do kierowania robotami budowlanymi posiadającą 
uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej. Osoba ta musi przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego,
c/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

   Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

    - posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności ,

d/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 uPzp,

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg  formuły spełnia – nie spełnia na podstawie informacji zawartych w założonych dokumentach.

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy Pzp stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z  informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności wraz z kopiami ich uprawnień zawodowych wg załącznika Nr 3 - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  lub drogowej wraz z dokumentem potwierdzającym przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego – aktualne na dzień składania ofert.W przypadku, gdy Wykonawca nie dysponuje w/w osobami zobowiązany jest załączyć do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów o udostępnieniu Wykonawcy osób zdolnych do wykonania zamówienia. Wraz z oświadczeniem tym należy złożyć dokumenty o których mowa w punkcie 3 .

4) aktualnej polisy ( której termin ważności upływa nie wcześniej niż na dzień składania ofert),  a w przypadku jej braku  innego dokumentu  potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

W przypadku spółek cywilnych oraz konsorcjów każdy z przedsiębiorców lub podmiotów tworzących konsorcjum składa oddzielnie dokument wymieniony w pkt 1 i 2. W odniesieniu do pozostałych dokumentów konsorcjum lub spółka cywilna może złożyć jeden wspólny dokument.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się do przepisów § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. (Dz.U. Nr 87, poz. 605) w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane. Wykonawca składa wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski; tłumaczenie musi być sporządzone i poświadczone przez tłumacza przysięgłego.

 

IV. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

V. KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena

Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminachelmza.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2 , 87-140 Chełmża

Termin składania ofert: 22.09.2009r.  godzina 09:30 miejsce : Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, pokój nr 19.

Termin związania ofertą: okres w dniach : 30 ( od ostatecznego terminu składania ofert).

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2009-09-01 11:13

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6228
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-09-01 12:04:28