Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącwrzesień 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

RO- 341-9/10                                    

                             

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

OPRACOWANIE KOMPLETNEJ WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ROZBUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ  W ZELGNIE -ETAP II, GMINA CHEŁMŻA – SALA GIMNASTYCZNA WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNYM

 

Nr ogłoszenia w BZP : 22886-2010 Data zamieszczenia : 26.01.2010

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 675 60 76-78, Faks 056 675 60 79

Adres strony internetowej zamawiającego : www.gminachelmza.pl

Rodzaj zamawiającego : administracja samorządowa

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

OPRACOWANIE KOMPLETNEJ WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ROZBUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ  W ZELGNIE -ETAP II, GMINA CHEŁMŻA – SALA GIMNASTYCZNA WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNYM

Rodzaj zamówienia: usługa

Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:  

1. Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej  w Zelgnie -etap II, Gmina Chełmża – sala gimnastyczna wraz z zapleczem sanitarnym.

2. Dokumentacja obejmuje II etap rozbudowy szkoły tj. dobudowę sali gimnastycznej

o wymiarach ok. 31 m x 18m i zaplecza sanitarnego.

3. Wykonawca w ramach wykonania umowy zobowiązuje się do:

1) opracowania dokumentacji geotechnicznej;

2) opracowania dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany  i projekt     
    wykonawczy rozbudowy szkoły w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego   
    koncepcję architektoniczną składający się z branży: zagospodarowania terenu,

    architektonicznej, konstrukcyjnej, wodociągowej, p/pożarowej, kanalizacyjnej,

    centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, elektrycznej (oświetleniowej,
    gniazd wtykowych, oświetlenie awaryjne, odgromowej, itd.) oraz multimedialnej
    wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przedmiarem
    robót, kosztorysem inwestorskim oraz specyfikacją techniczną  wykonania i
    odbioru robót, dokumentacja powinna przedstawiać rodzaj i wymiary boisk, rodzaj
    i sposób montażu wyposażenia sportowego ( bramek, koszów, siedzisk, drabinki
    itd. );

3) przygotowania dodatkowych opracowań i projektów wymaganych przez instytucje i

    władze, niezbędnych  Zamawiającemu do przygotowania i realizacji robót, których

    opracowanie  wynikło podczas realizacji przedmiotu umowy oraz w toku
    postępowań administracyjnych;

4) uzyskania w imieniu Zamawiającego wszelkich wymaganych przepisami prawa
    opinii, uzgodnień, uzyskania warunków technicznych od właścicieli instytucji
    eksploatujących sieci, pozwoleń oraz decyzji o pozwoleniu na budowę na
    podstawie udzielonych pełnomocnictw;

5) aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w okresie dwóch lat od daty wykonania
    zamówienia o ile zajdzie taka potrzeba (aktualizacja, o której mowa dokonywana
    będzie na pisemne wezwanie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 7 dni );

6) przeniesienia na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej
    dokumentacji projektowej w zakresie objętym umową.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

71223000-7

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

Termin wykonania:  7 miesięcy

 

III. WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający w postępowaniu nie żąda wniesienia wadium.

Warunki udziału – opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełnienia tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia

Warunek zostanie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli wykaże on, że:

- wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia np. dokumentacja projektowa rozbudowy lub budowy szkoły lub innego obiektu użyteczności publicznej o wartości co najmniej 50.000,00 zł;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Warunek zostanie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli wykaże on, że:

a/ dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do projektowania  bez ograniczeń w następujących specjalnościach :

- architektonicznej;

- konstrukcyjno-budowlanej,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,     
  gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

-instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów .  

Osoby te muszą przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej

Warunek zostanie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli wykaże on, że:

- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 zł.

 

2. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana -wg formuły spełnia – nie spełnia - na podstawie informacji zawartych w dokumentach lub/i oświadczeniach złożonych przez Wykonawców.

3.Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4.W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, łącznie oceniane będzie:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b) posiadanie wiedzy i doświadczenie,

c) dysponowanie potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d) sytuacja ekonomiczna i finansowa.

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, których sposób oceny spełniania został opisany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz pkt. 9 SIWZ, zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) wykazu wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane należycie. Wykaz musi być sporządzony wg wzoru nr 4 niniejszej SIWZ;

2)wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- w odniesieniu do osób wymienionych w punkcie 9.1.3)a) SIWZ. Wykaz musi być sporządzony wg wzoru nr 5 niniejszej SIWZ.

3)opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

4)oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art.. 22 ust. 1 PZP  i opisanych w pkt. 9 SIWZ sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszych IDW.

2.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy składają następujące dokumenty:

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 SIWZ,

2)aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2) PZP,

3)aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4)aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa (w SIWZ) w pkt. 10 ust. 2:

1) ppkt 2)-4)  - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

4.  Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 1) lit. a) SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt 1) lit. b) SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienia ust. 4 stosuje się w takim przypadku odpowiednio.

6. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

7. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

9.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

10.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących Go z nimi podmiotów. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 

IV. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

V. KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena

Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminachelmza.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2 , 87-140 Chełmża

Termin składania ofert: 09.02.2010 r.  godzina 09:30 miejsce : Urząd Gminy Chełmża,
 ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, pokój nr 19.

Termin związania ofertą: okres w dniach : 30 ( od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2010-01-26 15:10

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2010-01-26 15:11

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9390
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-01-26 15:15:48