Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Wójt Gminy Chełmża
ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

aplikanta

Wymagania niezbędne:
Do naboru może przystąpić osoba która:
1) posiada obywatelstwo polskie,
2) ma pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada wykształcenie wyższe,

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za  umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:
1) Obsługa administracyjna zadań Straży Gminnej:- przygotowywanie i wysyłanie wezwań o wskazanie kierującego,- obsługa programu LT-Mandat,- przygotowanie druków mandatowych,- przygotowanie oraz wystawianie upomnień o wskazanie kierującego oraz o zapłatę,

2) Przygotowywanie dokumentacji oraz sporządzanie wniosków kierowanych do sądu.3) Prowadzenie bieżącej korespondencji Straży Gminnej.4) Administracyjno-techniczna pomoc w wykonywaniu zadań przez Strażnika Gminnego  ( prowadzenie ewidencji, rejestrów, sprawozdań).

Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) CV ( z uwzględnieniem: posiadanego wykształcenia i kwalifikacji, ukończonych kursów i szkoleń, szczegółowego opisu przebiegu pracy zawodowej – jeśli dotyczy),
3) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
4) kserokopie zaświadczeń lub certyfikatów o ukończonych kursach i szkoleniach  (jeśli dotyczy),
5) kserokopie świadectw pracy ( jeśli dotyczy)            
6) kwestionariusz osobowy (oryginał),
7) oświadczenie, w którym kandydat potwierdza że:
- ma pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
- nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za  umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Składanie dokumentów:
1)
Ofertę o przystąpieniu do naboru należy złożyć  w terminie
do dnia 18 lutego r. do godz. 14.00. Oferty, które wpłyną do urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O przyjęciu wniosku decyduje data wpływu, a nie data stempla pocztowego.
2) Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Wójta Gminy Chełmża z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko aplikanta ”. Tak opisaną kopertę  z dokumentami   należy włożyć do drugiej koperty zaadresowanej: Urząd Gminy Chełmża ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża.
3) Wymagane dokumenty można składać osobiście w sekretariacie  Urzędu Gminy Chełmża ( biuro nr 20)  lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Chełmża ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża.
4) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  oraz na tablicy informacyjnej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne  powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.

Z up. Wójta

Sekretarz Gminy
 
Ewa Pudo

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2010-02-08 13:03
  • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
    ostatnia modyfikacja: 2010-02-08 14:15

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4033
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-02-08 14:15

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4178628
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-03 07:53

Stopka strony