Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Wójt Gminy Chełmża
ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

kasjera

Wymagania niezbędne:
Do naboru może przystąpić osoba która:
1)  posiada obywatelstwo polskie,
2)  ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3)  nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za  umyślne przestępstwo ścigane z  
oskarżenia publicznego  lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4)  cieszy się nieposzlakowaną opinią,
5)  wykształcenie  średnie ekonomiczne,
6)  co najmniej 2- letni staż pracy zawodowej.

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

1)  przyjmowanie wpłat ( w tym podatków i opłat lokalnych oraz opłat  z tytułu  wykorzystania mianie komunalnego),
2)  dokonywanie wypłat na podstawie zatwierdzonych dowodów,
3)  sporządzanie obowiązującej dokumentacji operacji kasowych,
4)  prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
5)  pobór i odprowadzenie gotówki do banku,
6)  przygotowanie przelewów bankowych i dokumentacji operacji bezgotówkowych,
7)  przygotowywanie do archiwizacji dokumentów powstałych w referacie finansowym.

 Wymagane dokumenty:
1)  list motywacyjny,
2)  CV ( z uwzględnieniem: posiadanego wykształcenia i kwalifikacji, ukończonych kursów 
i szkoleń, szczegółowego opisu przebiegu pracy zawodowej – jeśli dotyczy),
3)  kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
4)  kserokopie zaświadczeń lub certyfikatów o ukończonych kursach i szkoleniach  (jeśli
dotyczy),
5)  kserokopie świadectw pracy,
6)  kwestionariusz osobowy (oryginał),
7)  oświadczenie, w którym kandydat potwierdza że:
- ma pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
- nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za  umyślne przestępstwo ścigane z 
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Składanie dokumentów:

1) Ofertę o przystąpieniu do naboru należy złożyć  w terminie do dnia 26 marca 2010 r. do godz. 14.00. Oferty, które wpłyną do urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O przyjęciu wniosku decyduje data wpływu, a nie data stempla pocztowego.
2) Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Wójta Gminy Chełmża z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko kasjera”. Tak opisaną kopertę  z dokumentami   należy włożyć do drugiej koperty zaadresowanej: Urząd Gminy Chełmża ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża.
3) Wymagane dokumenty można składać osobiście w sekretariacie  Urzędu Gminy Chełmża ( biuro nr 20)  lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Chełmża ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża.
 
4) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  oraz na tablicy informacyjnej.

 Wymagane dokumenty aplikacyjne  powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.

Z up. Wójta 
Sekretarz Gminy
Ewa Pudo

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2010-03-16 12:16
  • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
    ostatnia modyfikacja: 2010-03-16 12:19

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4173
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-03-16 12:19

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4186865
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-10 15:02

Stopka strony