Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Chełmża, dnia 24.03.2010r.

RO-341-15/10

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia na

„wykonanie chodników w miejscowościach Sławkowo, Kiełbasin, Dźwierzno oraz  ścieżki pieszo – rowerowej łączącej miejscowości Chełmża – Kończewice gm. Chełmża.”

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I.          Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.), zawiadamia się, że w dniu 23.03.2010 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej zwanej „SIWZ”) w w/w postępowaniu dotyczący:

1) Pytanie Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie czy w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania rozliczeń w trakcie wykonywania prac budowlanych w oparciu o faktury częściowe wystawiane po odbiorze każdego odrębnego zadania - obiektu.

W uzasadnieniu zapytania pragnę zauważyć, iż zgodnie z treścią § 4 ust. 7 umowy opublikowanej w ramach prowadzonego postępowania przetargowego wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktur odrębnych na każdy zrealizowany obiekt, których suma będzie stanowiła kwotę wynagrodzenia ryczałtowanego określonego w ust. 2. W myśl natomiast ust. 8 tegoż paragrafu podstawę wystawienia faktur stanowi protokół bezusterkowego odbioru końcowego robót obejmujących wszystkie obiekty.

Powyżej przytoczone zapisy umowy wskazują, iż faktury za wykonanie poszczególnych obiektów w ramach zamówienia miałyby zostać wystawione nie po wykonaniu usługi wyodrębnionego obiektu a dopiero po sporządzeniu odbioru wszystkich obiektów wykonywanych w ramach zamówienia. Takie rozwiązanie powoduje, iż wbrew obowiązkowi  wynikającemu  z  przepisów prawa  podatkowego, faktura zostałaby wystawiona nie po wykonaniu konkretnej usługi (konkretnego i samodzielnego obiektu), a dopiero po wykonaniu wszystkich odrębnych obiektów określonych w ogłoszonym przetargu. W związku z powyższym proszę o uwzględnienie powyższej zamiany.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dokonywania rozliczeń w trakcie wykonywania prac budowlanych w oparciu o faktury częściowe wystawiane po odbiorze każdego obiektu. W SIWZ i wzorze umowy przewidziano jeden bezusterkowy odbiór końcowy potwierdzony protokołem bezusterkowego odbioru końcowego robót, który daje Wykonawcy podstawę do wystawienia faktur końcowych. Zamawiający nie przewiduje wystawiania faktur częściowych. Zamawiający żąda wystawienia odrębnych faktur za każdy obiekt dla uproszczenia rozliczenia księgowego niniejszego zadania.

II.        Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ

Do wiadomości:

1. Uczestnicy postępowania

2. Storna internetowa zamawiającego

3. a/a

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2010-03-24 10:24

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2362
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-03-24 10:24

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4189527
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-10 15:02

Stopka strony