Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

OGŁOSZENIE NR 2110.1.2016
WÓJTA GMINY CHEŁMŻA
Z DNIA 22 marca 2016 ROKU


 

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze


Wójt Gminy Chełmża ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne  stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża.


 

1. Stanowisko pracy: podinsp. ds. gospodarowania zasobami mieszkaniowymi i obiektami gminnymi.


 

2. Niezbędne ( obowiązkowe) wymagania związane ze stanowiskiem pracy
1) obywatelstwo polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) nieposzlakowana opinia;
5) wykształcenie wyższe;

6) biegła znajomość obsługi komputera ;

7) znajomość zagadnień z zakresu:

a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;

b) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;

c) ustawa o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy,

d) podstawowe zagadnienia KC ( zawieranie umów),

 

3. Dodatkowe ( nieobowiązkowe) wymagania od kandydatów:

1) znajomość problematyki Gminy Chełmża,

2) znajomość zasad funkcjonowania elektronicznego zarządzania dokumentacją biurową,

3) prawo jazdy kat. B.


 

4. Podstawowe zadania obsługiwane przez stanowisko:

1) gospodarka mieszkaniowa ( z wyłączeniem remontów),

2) wynajem świetlic wiejskich,

3) utrzymywanie obiektów sportowych, terenów rekreacyjnych i terenów zielonych,

4) oświetlenie drogowe,

5) utrzymanie miejsc pamięci narodowej,

6) zagadnienia z zakresu rolnictwa ( w szczególności koordynacja działań związanych z szacowaniem szkód, zezwolenia na uprawę maku, plan zwalczanie chorób zakaźnych),

7) opieka nad zwierzętami,

8) rozliczanie kosztów dowozu uczniów do szkół oraz dopłat do cen wody i ścieków,

9) rozliczanie kart drogowych pojazdów gminnych.


5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1) wymiar zatrudnienia – pełen etat,

2) zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. Umowa może zostać poprzedzona umową na okres próbny.

3) służba przygotowawcza

Jeżeli wybrany kandydat podejmie po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym może zostać skierowany do służby przygotowawczej kończącej się egzaminem pisemnym.

Na umotywowany wniosek kierownika komórki organizacyjnej, Wójt może zwolnić wybranego kandydata z obowiązku odbywania służby przygotowawczej, z zastrzeżeniem konieczności poddania takiego kandydata egzaminowi.

4) miejsce wykonywania pracy – UG Chełmża, ul. Wodna 2,

5) praca przy komputerze,

6) obsługa urządzeń biurowych.


 

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia tj. w m-cu lutym 2016r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Chełmża w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł poniżej 6%.


 

7. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny;
2) kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Gminy Chełmża oraz w sekretariacie urzędu;
3) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
4) oświadczenia o: 
a) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw  publicznych;
b) braku skazania prawomocnym wyrokiem sadu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
c) posiadaniu nieposzlakowanej opinii,

d) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych;

5) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje i umiejętności ( szkolenia/ kursy);
6) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy ( jeśli dotyczy),

7) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (jeśli dotyczy),


 

8. Miejsce i termin złożenia dokumentów

1) Miejsce składania dokumentów: Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża ( pok. nr 19 - sekretariat )

2) Ostateczny termin składania dokumentów: 1 kwietnia 2016 r. do godz. 14.00 (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

3) Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. podinsp. ds. gospodarowania zasobami mieszkaniowymi i obiektami gminnymi”. 

4) Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów przechowywane będą zgodnie z instrukcją kancelaryjną.


 

Z up. Wójta
Ewa Pudo
Sekretarz Gminy


 

 

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2016-03-22 16:58
  • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
    ostatnia modyfikacja: 2016-03-22 17:06

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2016-03-22 16:59

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3221
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-03-22 17:06

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4187020
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-10 15:02

Stopka strony