Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącmarzec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

KIEROWNIK
GMINNEGO  OŚRODKA  POMOCY  SPOŁECZNEJ  W  CHEŁMŻY
OGŁASZA  NABÓR  NA STANOWISKO
ASYSTENTA  RODZINY

1.    Nazwa i adres jednostki:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Chełmży
 ul. Paderewskiego 11
87-140 Chełmża
Tel. 56 675019 lub 6752928
e-mail: gops@gminachelmza.pl

2.    Liczba etatów: 1 etat

3.    Wymagania niezbędne:
Asystentem rodziny może być osoba, która:
a)    posiada obywatelstwo polskie,
b)    posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki
o rodzinie lub praca socjalna lub
c)    wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy
z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy
z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony przez Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentowany,  co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
d)    wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany, co najmniej  3 - letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,
e)    nie jest i nie był/była pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona,
f)    wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek został na niego/nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
g)    nie był/byłam skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h)    posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
i)    stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na określonym stanowisku,
j)    prawo jazdy kat. ,,B” i posiadanie własnego środka transportu.

4.    Wymagania dodatkowe:
a)    znajomość regulacji prawnych z zakresu ustaw o: wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, ustawy ,,Za życiem”, przepisów o ochronie danych osobowych,
b)    posiada umiejętność podejmowania decyzji,
c)    łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych,
d)    umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,
e)    wiedzę i doświadczenie w zakresie prawidłowego  funkcjonowania rodziny.

5.    Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Do podstawowych obowiązków asystenta rodziny należeć będzie szeroko pojęta środowiskowa praca socjalna  ze wskazaniem na rodziny przeżywające trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, zamieszkujących teren gminy Chełmża.

Zadania asystenta rodziny:
a)    opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny
 i w konsekwencji z pracownikiem socjalnym,
b)    opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,
c)    udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
d)    udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
e)    udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
f)    udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
z dziećmi,
g)    wspieranie aktywności społecznej rodzin,
h)    motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
i)    udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej,
j)    udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
k)    podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
l)    prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
m)    dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny nie rzadziej niż co pół roku,
n)    monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
o)    sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,
p)    współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się
w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,
q)    współpraca z zespołem interdyscyplinarnym i lub grupą roboczą oraz innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna się za niezbędną.

6.    Informacje dodatkowe
Praca asystenta rodziny wykonywana będzie w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu racy (40 godz. tygodniowo).

Praca  asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona. Asystent rodziny nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę.

Asystent rodziny świadczyć będzie usługi w miejscu zamieszkania rodziny, ale może również towarzyszyć rodzinie poza miejscem zamieszkania.

7.    Wymagane dokumenty
a)    CV wraz z listem motywacyjnym
b)    kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz kserokopie zaświadczeń
o ukończonych kursach i szkoleniach,
c)    kwestionariusz osobowy,
d)    kopie świadectw pracy,
e)    referencje z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną,
f)    oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych o treści: ,,Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych  zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1930)”,
g)    oświadczenie o niekaralności o treści: ,,Oświadczam, że nie byłem/am  karany/a  za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie toczy się przeciwko mnie postepowanie karne”,
h)    oświadczenie, na temat władzy rodzicielskiej o treści: ,,Oświadczam, że nie jestem i nie byłem/am  pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mi zawieszona ani ograniczona”,
i)    oświadczenie o stanie zdrowia o treści: ,,Oświadczam, iż znajduję się w stanie zdrowia pozwalającym mi na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny”,
j)    oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko – asystent rodziny zgodnie z ustawą  z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2017  r. poz. 1930)”.
k)    Wszystkie oświadczenia, życiorys powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata, zaś kopie składanych dokumentów poświadczających kwalifikacje
i staż pracy powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

8.    Termin i sposób składania ofert
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie
w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży, ul. Paderewskiego 11, 87-140 Chełmża pokój nr 6, w godzinach pracy Ośrodka: pon. od 7.00 do 15.00, wt. od 7.30 do 16.30, śr.- czw. od 7.00 do 15.00, piątek od 7.00 do 14.00 lub za pośrednictwem poczty na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Paderewskiego 11, 87-140 Chełmża,
z dopiskiem: ,,Nabór na asystenta rodziny” w terminie do16 lutego 2018 r. do godz. 14.00 (decyduje data wpływu do Ośrodka).

Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chełmża (www.bip.gminachelmza.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży. W ciągu 14 dni od dnia zakończenia procedury rekrutacyjnej, dokumenty można odbierać w siedzibie Ośrodka pok. nr 6. Po upływie tego terminu dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Chełmży
/Anna Bykowska/

 

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bykowska
    data wytworzenia: 2018-02-06
  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2018-02-06 14:22

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2018-02-06 14:22

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8400
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-02-06 14:23:32