Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącgrudzień 2022» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

RO – 341-19/08 Chełmża, dnia 02.12.2008r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

I.Gmina Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, woj. kujawsko-pomorskie ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych ma podstawie art. 11 ust. 8 ustaw na sukcesywną sprzedaż oleju napędowego poprzez bezpośrednie tankowanie pojazdów stanowiących mienie Gminy Chełmża w 2009r. w planowanej ilości do 84.000 litrów.

Wspólny Słownik Zamówień: CPV 09134100-8

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

SIWZ można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Chełmża pokój nr 16, drogą pocztową, po dostarczeniu do siedziby zamawiającego wniosku o przesłanie lub bezpośrednio ze strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminachelmza.pl. Pobranie SIWZ ze strony internetowej nie wymaga jej pobrania w wersji drukowanej.

II.  Termin realizacji zamówienia – do 31.12.2009r.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) spełniają warunki art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.

a/posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
   nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;

b/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i  osobami
    zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
    udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

c/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Dodatkowe warunki:

2)dysponują stacją paliw zlokalizowaną w promieniu nie przekraczającym 7km od bazy Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Gminy w Chełmży zlokalizowanej w miejscowości Nowa Chełmża gmina Chełmża,

3)jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia, na podstawie informacji zawartych w złożonych dokumentach i oświadczeniach.

2. Dla potwierdzenia spełnienia warunków, Wykonawcy winni przedłożyć n/w dokumenty:

1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; ( w przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną ),
2) koncesje, zezwolenie lub licencję, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej  w zakresie objętym zamówieniem publicznym;( w przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny dokument),3) wykaz  stacji paliw jaką/jakimi dysponuje wykonawca zlokalizowaną w promieniu nie przekraczającym 7km od  bazy Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Gminy w Chełmży zlokalizowanej w miejscowości Nowa Chełmża gmina Chełmża. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są dołączyć załącznik nr 3 do SIWZ oraz dokument potwierdzający dysponowanie tym obiektem przez Oferenta np. akt własności, umowa najmu itp.;
(W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny dokument.)

4) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

(W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny dokument.)

5) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1 pkt 1-4 i określonych  w art.24 ust.1 i 2  ustawy Pzp (w przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną).

IV. Zamawiający w postępowaniu nie żąda wniesienia wadium.

 

V.KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

Cena – 100%

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, pok. Nr 19, w terminie do dnia 11 grudnia 2008r. do godz. 930. Otwarcie ofert nastąpi dnia 11 grudnia 2008r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego sala Nr 4.

Okres związania ofertą przez 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

VII. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje aukcji elektronicznej. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających , o których mowa w art.67 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp.

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2008-12-02 15:06

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2008-12-02 15:07

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12213
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2008-12-02 15:07:55