Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącpaździernik 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

 

Na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Uchwały Nr XXII /114/08 Rady Gminy Chełmża z dnia 24 stycznia 2008r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Chełmża we wsi Zalesie oraz Zarządzenia Nr 99/09 Wójta Gminy Chełmża z dnia

27 listopada 2009 r w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargach ustnych nieograniczonych nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę we wsi Zalesie

Wójt Gminy Chełmża

ogłasza przetargi ustne nieograniczone

do oddania w dzierżawę nieruchomości, stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Chełmża, położonych na terenie wsi Zalesie z przeznaczeniem na prowadzenie usług turystyczno - rekreacyjno – sportowych.

Nieruchomości będą przedmiotem dzierżawy jako odrębne pozycje przetargowe

Lp

Oznaczenie nieruchomości,

powierzchnia w ha,

rodzaj użytku, klasa

opis nieruchomości,

Nr KW

Oddanie

w

dzierżawę

na okres

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża w części wsi Zalesie

Miesięczny czynsz za dzierżawę stanowiący cenę

wywoław-

czą w zł

Wysokość

Wadium

19% ceny

wywoław

- czej w zł

termin wpłaty

wadium

Postąpie -

nie nie mniej

niż 1%

ceny wywoław -czej w zł

Termin

miejsce

przetargu

1.

2.

3 .

4

5

6

7

8

1.

Nieruchomość, która stanowi część działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 24/104 o powierzchni 5,7600 ha - użytki Lz-IV, na której znajdują się: plaża trawiasta, boiska sportowe do gry w siatkówkę, pole namiotowe, kuchnia letnia z kominkiem, miejscem do przygotowywania i spożywania posiłków, sanitariaty damskie i męskie przy polu namiotowym, pomost stały dla łódek, ciąg pieszy wzdłuż jeziora Chełmżyńskiego, drewniany ciąg pieszy przez bagnisko z jedną kładką pięć metrów przed platformą widokową, oświetlenie terenu, kanalizacja sanitarna wraz ze zbiornikiem na nieczystości, część ogrodzenia terenu wraz z bramą wjazdową i furtką.

52176

5 lat

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża w części wsi Zalesie (Dz Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2001r..Nr

20,poz.303)

nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia obejmuje tereny o symbolach: UTp, UTn, UTw, UTc, US, ZL/W, ZP, ZL, ML, KS, KX, KD (plaża, pole namiotowe, stanica wodna, pole karawaningowe, teren urządzeń sportowych, zieleń leśna z oczkami wodnymi, teren zieleni urządzonej, teren zieleni leśnej, tereny zabudowy letniskowej, parkingi, ciągi piesze, wewnętrzne drogi dojazdowe).

108, 00

+

22%

VAT

21,00

18.12.

2009 r.

10,00

28 grudzień 2009r.

o godz. 9 00

Urząd Gminy

Chełmża ul. Wodna 2

2.

Nieruchomość, którą stanowią działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków nr, nr : część działki 24 /104, 24/136, 24/102 o łącznej powierzchni 3,7346 ha - użytki Lz–IV, na której znajdują się: plaża z kąpieliskiem nad Jeziorem Chełmżyńskim, plac zabaw, boiska sportowe do gry w siatkówkę, ciąg pieszych wzdłuż jeziora Chełmżyńskiego z kładką drewnianą, drewniany ciąg pieszych przez bagnisko z jedną kładką wraz z platformą widokową i częścią kładki do pięć metrów za platformą widokową, wiata, tymczasowe pole namiotowe, sanitariat z prysznicem, domek dozorców, domek ratownika, oświetlenie terenu, kanalizacja sanitarna wraz ze zbiornikiem na nieczystości, część ogrodzenia terenu wraz z bramą wjazdową i furtką.

52176

5 lat

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża w części wsi Zalesie (Dz Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2001r..Nr

20,poz.303)nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia obejmuje tereny o symbolach: UTp, US, UT, UT/ZP, ZL/W, ZP, ZI, ML, KX, KD (plaża, teren urządzeń sportowych, teren usług turystycznych, teren urządzeń rekreacyjnych z zielenią urządzoną, zieleń leśna z oczkami wodnymi, teren zieleni urządzonej, teren zieleni izolacyjnej, tereny zabudowy letniskowej, ciągi piesze, wewnętrzne drogi dojazdowe).

70, 00

+

22%

VAT

14, 00

18.12.

2009 r.

10,00

28 grudnia 2009 r.

o godz. 9 30

Urząd Gminy

Chełmża ul. Wodna 2

Zawarcie umów dzierżaw nieruchomości po przeprowadzeniu przetargów ustnych nieograniczonych nastąpi na okres 5 lat z możliwością wcześniejszego rozwiązania umowy dzierżawy w przypadkach określonych w umowie. Wydzierżawiający w trakcie trwania umowy dzierżawy może jednostronnie zmniejszyć powierzchnię dzierżawionych gruntów z uwagi na zmianę przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża w części wsi Zalesie lub sposobu zarządzania nimi.Gmina zastrzega sobie możliwość wydzielenia z dzierżawionych nieruchomości terenu pod potrzeby pobudowania budynku administracyjnego.Cena wywoławcza zgodnie z Zarządzeniem Nr 109/ 08 Wójta Gminy Chełmża z dnia 22.12.2008 r. w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów oraz stawek czynszu za najem lokali użytkowych stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Chełmża wynosi: 18, 70 zł za 1ha + 22% VAT miesięcznie. Wadium w wysokości 19 % ceny wywoławczej tj. ad.1) 21,00 zł; ad.2) 14,00 zł należy wpłacić najpóźniej na siedem dni przed dniem otwarcia przetargu tj. do dnia 18 grudnia 2009r. w kasie Urzędu Gminy Chełmża, ul. Wodna 2 lub na konto Urzędu Gminy Chełmża - PKO Chełmża Nr 26 1020 5011 0000 9002 0016 3857.O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.Czynsz za dzierżawę płatny będzie z góry do dnia 10 każdego miesiąca. Czynsz wnoszony jest w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc trwania umowy. Czynsz za dzierżawę gruntu ustalony w przetargu podlegać będzie corocznej aktualizacji - o procent inflacji jaki miał miejsce w tym okresie ( średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni ) z tym, że pierwsza aktualizacja nastąpi po upływie jednego roku od dnia podpisania umowy dzierżawy tj. w 2011r..Tak ustalony czynsz nie może być niższy od określonego zarządzeniem Wójta Gminy w danym roku. Dzierżawca opłaca podatek od nieruchomościw / g stawek uchwalonych przez Radę Gminy zgodnie z art. 6 a ust. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Przyszłe obowiązki dzierżawców/dzierżawcy dotyczą : 
1) urządzenia i prowadzenie kąpieliska w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne/ Dz.U. Nr 57, poz. 358/ - Wydzierżawiający przekaże Dzierżawcy wyposażenie kąpieliska i ratownika; ale to dotyczy jednej nieruchomości z poz. 2
2) Wydzierżawiający przekaże protokólarnie Dzierżawcy sprzęt pływający, sprzęt na wyposażenie boisk sportowych, Dzierżawca zabezpiecza przekazany sprzęt i wyposażenie przed kradzieżą, dokonuje konserwacji i naprawy sprzętu na własny koszt. Protokół przekazania stanowi załącznik do umowy; ale to dotyczy jednej nieruchomości z poz. 1
3) sprzęt pływający, wyposażenie kąpieliska i wyposażenie ratownika oraz sprzęt na wyposażenie boisk sportowych po zakończeniu sezonu w okresie trwania umowy Dzierżawca zakonserwuje i będzie przechowywał, sprzęt zwrócony po wygaśnięciu dzierżawy powinien być sprawny, po konserwacji w stanie uwzględniającym zwykłe zużycie; 
4) ławki i stoły znajdujące się na dzierżawionym terenie po zakończeniu sezonu Dzierżawca zakonserwuje i zabezpieczy przed kradzieżą i uszkodzeniem do nowego sezonu;
5) Dzierżawca zabezpiecza instalacje i urządzenia wodno-kanalizacyjne ( w okresie zimowym) do kolejnego sezonu;
6) Dzierżawca organizuje i zapewnia :

-całodobową obsługę na dzierżawionym terenie pola namiotowego (lub tymczasowego pola namiotowego),

-korzystanie z toalet,

-wymaganą do obsługi kąpieliska zgodnie z rozporządzeniem o którym mowa w § 3 ust.1 liczbę ratowników; ale to dotyczy jednej nieruchomości z poz. 2

- oświetlenie terenu ,

- sprzątanie terenu będącego przedmiotem dzierżawy oraz drogi i terenu zielonego przy wjeździe ,

- strzyżenie trawy na terenach zielonych,

- utrzymanie czystości w toaletach,

- wywóz nieczystości stałych z pojemników ustawionych na terenie oraz nieczystości płynnych zawierając umowy z przedsiębiorstwem świadczącym tego rodzaju usługi. Kopie zawartych umów na wywóz nieczystości stałych i płynnych. Dzierżawca wyda Gminie. 
7) Dzierżawca sprząta teren i opróżnia pojemniki z częstotliwością zapewniającą utrzymanie czystości i estetyki terenu, ze szczególnym uwzględnieniem dni weekendowych.
8) Dzierżawca zawrze z Gospodarstwem Pomocniczym przy Urzędzie Gminy w Chełmży umowę na dostawę wody.
9) Dzierżawcy nie wolno grodzić dzierżawionego terenu.
10) Dzierżawca prowadząc pole namiotowe zobowiązany jest do stosowania przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U.z 2006 r. Nr 139, poz.993z późn.zm. art.18 ust.1 i 2 ) oraz opracuje regulamin pola namiotowego;
11) Dzierżawca umożliwia bezpłatne korzystanie z plaży oraz boisk sportowych;
12) Dzierżawca na dzierżawionym terenie zobowiązany jest prowadzić punkty usługowo-handlowo - gastronomiczne, na miejsce lokalizacji i wielkość obiektów Dzierżawca musi uzyskać wcześniej zgodę z Urzędu Gminy Chełmża. W przypadku lokalizacji punktów gastronomicznych Dzierżawca składa będzie korektę informacji o nieruchomości i obiektach dla celów opodatkowania;
13) w trakcie trwania umowy Dzierżawca zapewni we własnym zakresie organizację imprez rekreacyjno- sportowo – kulturalnych,propozycję programową przedstawia w celu uzgodnienia na początku sezonu w Urzędzie Gminy, przyjęty program będzie zamieszczony na stronach internetowych Gminy Chełmża;
14) w trakcie trwania dzierżawy Dzierżawca umożliwi przedstawicielom Urzędu Gminy wejście na teren i wykonywanie prac związanych z kolejnym etapem jego zagospodarowania na cele rekreacyjne oraz przejmie do używania wykonane w tym czasie urządzenia lub obiekty;
15) Dzierżawca w okresie trwania dzierżawy całorocznie zabezpiecza budynki i budowle przed kradzieżą , dewastacją , zapewniając całodobową ochronę; 
16) jeżeli Gmina Chełmża w trakcie trwania dzierżawy przeznaczy część dzierżawionego terenu do trwałego zagospodarowania /sprzedaż , użytkowanie wieczyste /, Dzierżawca wyda Gminie ten teren bez roszczeń odszkodowawczych;
17) na każde zgłoszone przez Gminę żądanie, Dzierżawca nieodpłatnie udostępni dzierżawiony teren na realizację zamierzonych przez Gminę imprez rekreacyjnych;
18) Dzierżawca ubezpieczy się od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności a kopię polisy przekaże Gminie Chełmża;
19) Dzierżawca bez zgody Wydzierżawiającego nie może dzierżawionej nieruchomości poddzierżawić ani przekazywa do bezpłatnego używania.

Postępowanie przetargowe na nieruchomość jest ważne bez względu na liczbę uczestników , jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej .

Nieruchomość objęta przetargiem wolna jest od jakichkolwiek obciążeń , oddanie w dzierżawę następuje na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami .W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w w/wymienionym terminie i przedłożą dowód wpłaty Komisji Przetargowej w dniu przetargu. Od zdeponowanego wadium wpłaconego w gotówce nie nalicza się odsetek . Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu za dzierzawę , natomiast pozostałym uczestnikom zwraca się po zamknięciu przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty .Po rozstrzygnięciu przetargów zostaną zawarte umowy dzierżaw po 14 dniach od dnia przetargu. Szczegółowe informacje o oddaniu w dzierżawę w/wymienionych nieruchomości, projekty umów dzierżaw można uzyskać w Urzędzie Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, tel. 675 - 60 -76 lub 77, wew. 43 lub na stronie internetowej Gminy www.gminachelmza.pl lub bip.gminachelmza.pl

Chełmża dnia 27 listopad 2009 roku

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2009-11-30 16:35
  • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
    ostatnia modyfikacja: 2009-11-30 16:37

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2009-11-30 16:38

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11961
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-11-30 16:38:38