Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącwrzesień 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

OGŁOSZENIE NR ZEAS.1110.5.2018
Kierownika Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Chełmża
z dnia26 kwietnia 2018 r.
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

I.    Kierownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Chełmża ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

1.    Nazwa i adres jednostki:
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Chełmża
ul. Paderewskiego 11A
87-140 Chełmża.

2.    Nazwa stanowiska urzędniczego: Główny Księgowy.

II.    Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:
1)    obywatelstwo polskie;
2)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3)    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub zaprzestępstwo skarbowe, a także brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
4)    spełnianie jednego z poniższych warunków:
a)    ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości;
b)    ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości;
c)    wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
d)    posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.
5)    nieposzlakowana opinia;
6)    posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku.

III.    Wymagania dodatkowe(preferowane) związane ze stanowiskiem pracy:
1)    bardzo dobra znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz przepisów wykonawczych dotyczących jednostek budżetowych;
2)    znajomość zasad prowadzenia księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych;
3)    znajomość przepisów oświatowych i samorządowych (Karta Nauczyciela, Ustawa o pracownikach samorządowych, Ustawa Prawo oświatowe, Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych);
4)    staż pracy w jednostkach samorządowych zwłaszcza w placówkach oświatowych;
5)    biegła znajomość obsługi komputera, znajomość obsługi programów finansowo-księgowych, edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego
6)    umiejętność pracy w zespole i na samodzielnym stanowisku, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność, komunikatywność, sumienność, rzetelność,dokładność, terminowość, gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.

IV.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku głównego księgowego:
1)    prowadzenie rachunkowości ZEAS-u i jednostek obsługiwanych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2)    dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym jednostek;
3)    dokonywanejkontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
4)    nadzorowanie dyscypliny finansów publicznych;
5)    wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków jednostek;
6)    prowadzenie nadzoru nad prawidłowością naliczania zaliczek podatkowych, składek, potrąceń oraz terminowość ich przekazywania;
7)    terminowe regulowanie zobowiązań;
8)    współpraca z dyrektorami jednostek przy przygotowywaniu projektów planów finansowych;
9)    sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych;
10)    dokonywanie analiz budżetowych;
11)    należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo-księgowych;
12)    odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo-księgową;
13)    wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez kierownika jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.


V.    Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1)    wymiar zatrudnienia – pełen etat;
2)    zatrudnienie od 1 czerwca 2018 roku;
3)    zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. Umowa może zostać poprzedzona umową na okres próbny.
4)    służba przygotowawcza;
Jeżeli wybrany kandydat podejmie po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym może zostać skierowany do służby przygotowawczej kończącej się egzaminem pisemnym.
5)    miejsce wykonywania pracy – Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Chełmża, ul. Paderewskiego 11A, 87-140 Chełmża, II piętro, bez podjazdu i windy;
6)    praca przy komputerze powyżej 4 godzin;
7)    obsługa urządzeń biurowych.

VI.    Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia tj. w m-cumarcu 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół Gminy Chełmża w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł poniżej 6%.

VII.    Wymagane dokumenty:
1)    list motywacyjny;
2)    CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
3)    oświadczenia kandydata o:
a)    posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
b)    braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, a także brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
c)    posiadaniu nieposzlakowanej opinii;
d)    oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku Głównego Księgowego;
e)    wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych;
4)    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje (szkolenia/kursy/uprawnienia);
5)    kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy;
6)    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (jeśli dotyczy).
Dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ. U. z 2016 r., poz. 922).

VIII.    Miejsce i termin składania dokumentów.
1)    Miejsce składania dokumentów:
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Chełmża, ul. Paderewskiego 11A, 87-140 Chełmża, II piętro.
2)    Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko – Główny Księgowy”.
3)    Ostateczny termin składania dokumentów: 7 maja 2018 r. do godz. 15.00 (decyduje data faktycznego wpływu do ZEAS-u).
Dokumenty, które wpłyną do ZEAS-u po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

4)    Rozpatrywane będą tylko kompletne oferty, które wpłyną do ZEAS-u do podanego terminu.
5)    Kandydaci, których aplikacje spełniły wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie testu/rozmowy kwalifikacyjnej.
6)    Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona w biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chełmża (www.bip.gminachelmza.pl)oraz na tablicy ogłoszeń ZEAS-u Gminy Chełmża.
7)    Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów przechowywane będą zgodnie z instrukcją kancelaryjną.


Kierownik Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół Gminy Chełmża
/Katarzyna Podlaszewska/

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Podlaszewska
    data wytworzenia: 2018-04-26
  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2018-04-26 08:27
  • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
    ostatnia modyfikacja: 2018-04-26 08:28

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9457
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-04-26 08:28:29