Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącmarzec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

RO – 341- 9-1/07 Chełmża, dnia 15.05.2007r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

I. Gmina Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, woj. kujawsko-pomorskie ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro na „wykonanie   przebudowy drogi gminnej we wsi Sławkowo o długości 500mb’

Wspólny Słownik Zamówień: CPV 45.23.31.20-6

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ .

Materiały przetargowe dostępne są w Urzędzie Gminy Chełmża pokój nr 16 lub pocztą – materiały bezpłatne. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.gminachelmza.pl

Osoby do kontaktu: - Jerzy Śliwa – tel. 056 675-60-76 do 78 wew. 37 w zakresie spraw technicznych,  pokój nr 13

- Anna Feeser-Bering-  tel. 056 675-60-76 do 78  wew. 51 w zakresie spraw proceduralnych, pokój  nr 16 Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, fax 056 675 60 79.

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6  ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający przy realizacji przedmiotu zamówienia nie dopuszcza udziału podwykonawców.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

II.  Planowany termin realizacji zamówienia  - do dnia 20 czerwca 2007roku 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem techniczny i  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  zamówienia;

1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:

- warunek określony w pkt.1.4 spełnia każdy z Wykonawców,

- warunek określony w pkt.1.1;1.2;1.3 spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy

2.Warunki szczegółowe udziału w postępowaniu w oparciu o art.22 ust 1 pkt 1-3 ustawy Pzp.

Minimalne warunki udziału w postępowaniu są następujące:

2.1 Wykonawca musi dysponować osobami posiadającymi uprawnienia budowlane ( decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie zgodnym z prawem budowlanym i przedmiotem zamówienia ) będącymi członkami branżowej izby inżynierów budownictwa. Wykonawca winien dysponować osobami posiadającymi uprawnienia w branży drogowej,

2.2 Wykonawca musi posiadać aktualną ( której termin ważności upływa nie wcześniej niż na dzień składania ofert ) polisę a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności ( kopie należy dołączyć do oferty).

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunki określone w pkt 2.

3. Dla potwierdzenia spełnienia warunków, Wykonawcy winni przedłożyć n/w dokumenty:

3.1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców wraz z ofertą muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich) ;
3.2. dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, zgodnie z wymogami określonymi w pkt 2.1,

3.3. aktualną polisę, a w przypadku jej braku  innego dokumentu  potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności (każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną)

3.4. oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1 pkt 1-4 i określonych  w art.24 ust.1 i 2  ustawy Pzp.

4.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3.1., składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

4.2. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3.1. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

1) Oświadczenia i dokumenty  wymienione w  pkt 3.1 ppkt 1 dot.art.24 ust 1 i 2 Pzp  i  pkt.3.1 ppkt 3 winny być przedłożone przez każdego z Wykonawców.

2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  w sprawie niniejszego zamówienia , stosownie do art.23 ust.2 Pzp.

IV. Zamawiający w postępowaniu nie żąda wniesienia wadium.

V.KRYTERIA OCENY OFERT

Kryterium oceny ofert: cena – 100%

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Chełmży, ul. Wodna 2, pok. Nr 19, w terminie do dnia 25.05.2007r. do godz. 930. Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.05.2007r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego sala Nr 4.

Okres związania ofertą przez 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

VII. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów i nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Feeser-Bering
    data wytworzenia: 2007-05-15
  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2007-05-15 13:11
Załączone pliki

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2007-05-15 13:11

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8209
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2007-05-15 13:16:01