Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

WÓJT GMINY CHEŁMŻA
OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA:

 • SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRZYWNIE
 • SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŃCZEWICACH
 • SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁAWKOWIE
 • SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZELGNIE
 • GIMNAZJUM W GŁUCHOWIE 
 • GIMNAZJUM W PLUSKOWĘSACH

1.  Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia  wymagania określone w §1, §2, §5, §8 i
§ 9  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz.U. Nr 89, poz. 826 z późn. zm.):

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły;
2)  życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego;
3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia - w przypadku osoby będącej nauczycielem;
4)  dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem;
5)  dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6)  ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;
7)  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8)  oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
9)  oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
10)   oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.);
11)  oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora .....................................................................” w terminie do 26 czerwca 2007 roku  do godz. 1500 na adres: „Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża” (sekretariat – biuro nr 19).                      
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

1

Metryka

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2007-06-11 13:59
 • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
  ostatnia modyfikacja: 2007-06-11 14:10
Załączony plik

Metryka

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2007-06-11 14:13

Informacje wytworzył: Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki
Informacje wprowadził: Paweł Rutkowski 

Metryka

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2007-06-11 14:15

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3978
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-06-11 14:15

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
 

Dane kontaktowe

tel. 566756077, fax 566756079

email: info@gminachelmza.pl

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4088051
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-06-04 12:18

Stopka strony