Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiąclistopad 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

RO – 341-12-2/07 Chełmża, dnia 25.07.2007r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

I. Gmina Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, woj. kujawsko-pomorskie ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych ma podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na przygotowanie i dostarczanie ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach prowadzonego dożywiania uczniów szkół Gminy Chełmża.”

Wspólny Słownik Zamówień: CPV 55.52.31.00-3

SIWZ można odebrać nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Gminy Chełmża pokój nr 16, droga pocztową, po dostarczeniu do siedziby zamawiającego wniosku o przesłanie lub bezpośrednio ze strony internetowej zamawiającego:

www.bip.gminachelmza.pl. Pobranie SIWZ ze strony internetowej nie wymaga jej pobrania w wersji drukowanej.

Osoby do kontaktu: -Hanna Theis – tel. 056 675-60-19 w zakresie spraw technicznych

- Anna Feeser-Bering-  tel. 056 675-60-76 do 78  wew. 51 w zakresie spraw proceduralnych, pokój   nr 16 Urząd Gminy Chełmża.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

II.  Wymagany termin realizacji zamówienia  - od 04. 09.2007r. do 21.12.2007r.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem techniczny i  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  zamówienia;

1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy.

2.Warunki szczegółowe udziału w postępowaniu w oparciu o art.22 ust 1 pkt 1-3 ustawy Pzp.

2.1 Wykonawca musi posiadać zgodę Państwowego Inspektora Sanitarnego na przygotowanie i przewożenie posiłków ,

2.2 Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat ( 2004-2006 lub rok szkolny 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007) przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum 2 dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie.

Zamawiający oceniać będzie jedynie oferty ważne, spełniające wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych i warunki niniejszej SIWZ. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „ spełnia – nie spełnia”, na podstawie informacji zawartych w złożonych dokumentach.

3. Dla potwierdzenia spełnienia warunków, Wykonawcy winni przedłożyć n/w dokumenty:

3.1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3.2. zgodę Państwowego Inspektora Sanitarnego na przygotowanie i przewożenie posiłków;

3.3. wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw, zgodnie z wymogami określonymi w pkt 2.2 wraz z dokumentami potwierdzających, że te dostawy te zostały wykonane należycie, np. referencje, protokoły odbioru;

3.4. oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1 pkt 1-4 i określonych  w art.24 ust.1 i 2  ustawy Pzp.

IV. Zamawiający w postępowaniu nie żąda wniesienia wadium.

V.KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

Cena – 100%

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Chełmży, ul. Wodna 2, pok. Nr 19, w terminie do dnia  07 sierpnia 2007r. do godz. 930. Otwarcie ofert nastąpi dnia 07 sierpnia.2007r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego sala Nr 4.

Okres związania ofertą przez 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

VII. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje aukcji elektronicznej, nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w myśl art. 67 ust.1 pkt 7, nie przewiduje podwykonawców w realizacji zamówienia.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zamieszczono w BZP na stronie portalu Urzędu Zamówień Publicznych  www.portal.uzp.pl dn.25.07.2007r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Feeser-Bering
  data wytworzenia: 2007-07-25
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2007-07-25 10:17

Informacje wytworzył: Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki
Informacje wprowadziła: Anna Feeser-Bering

Metryka

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2007-07-25 10:18
Załączone pliki

Metryka

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2007-07-25 10:19

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11338
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2007-07-25 10:20:13