Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiąclistopad 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

RO – 341-18-1/07 Chełmża, dnia 07.09.2007r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

I. Gmina Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, woj. kujawsko-pomorskie ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych ma podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na opracowanie dokumentacji projektowo-przedmiarowych zagospodarowania terenu we wsi Kuczwały, Grzywna i Zelgno”. Przedmiot zamówienia podzielono na trzy części:
Część I: Opracowanie dokumentacji projektowo-przedmiarowych zagospodarowania terenu we wsi Kuczwały.
Część II: Opracowanie dokumentacji projektowo-przedmiarowych zagospodarowania terenu we wsi Grzywna.
Część III: Opracowanie dokumentacji projektowo-przedmiarowych zagospodarowania terenu we wsi Zelgo.

Wspólny Słownik Zamówień: CPV 74.22.20.00-1

SIWZ można odebrać nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Gminy Chełmża pokój nr 16, droga pocztową, po dostarczeniu do siedziby zamawiającego wniosku o przesłanie lub bezpośrednio ze strony internetowej zamawiającego:

www.bip.gminachelmza.pl. Pobranie SIWZ ze strony internetowej nie wymaga jej pobrania w wersji drukowanej.

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych, nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

II. Planowany termin realizacji zamówienia

Termin zakończenia     do dnia 21.12.2007r.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem techniczny i  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  zamówienia;

1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy.

1.5. dysponują osobami posiadającymi  uprawnienia budowlane do projektowania  w specjalności wynikającej z zakresu przedmiotowego zamówienia dla danej części – zadania ( w zależności na jaką część zostanie złożona oferta)  będącymi członkami branżowej izby inżynierów budownictwa.

Zamawiający oceniać będzie jedynie oferty ważne, spełniające wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych i warunki SIWZ. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „ spełnia – nie spełnia”, na podstawie informacji zawartych w złożonych dokumentach.

2. Dla potwierdzenia spełnienia warunków, Wykonawcy winni przedłożyć n/w dokumenty:

2.1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2.2. uprawnienia budowlane do projektowania  w specjalności wynikającej z  zakresu przedmiotowego zamówienia dla danej części – zadania ( w zależności na jaką  część zostanie złożona oferta).

2.3. aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Architektów i Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

2.4. oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1 pkt 1-4 i określonych                        w art.24 ust.1 i 2  ustawy Pzp.

IV. Zamawiający w postępowaniu nie żąda wniesienia wadium.

V.KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

Cena – 100%

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Chełmży, ul. Wodna 2, pok. Nr 19, w terminie do dnia  20 września 2007r. do godz. 930.

Okres związania ofertą przez 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

VII. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje aukcji elektronicznej.

           

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zamieszczono w BZP na stronie portalu Urzędu Zamówień Publicznych  www.portal.uzp.pl

dn. 07.09.2007r.

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2007-09-07 13:53

Informacje wytworzył: Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki
Informacje wprowadził: Paweł Rutkowski 

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2007-09-07 13:57
Załączone pliki

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2007-09-07 13:54

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11272
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2007-09-07 13:57:53