Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącgrudzień 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

RO – 341-1-1/08 Chełmża, dnia 08.01.2008r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

I. Gmina Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, woj. kujawsko-pomorskie ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych ma podstawie art. 11 ust. 8 ustaw na bieżącą obsługę geodezyjną Gminy Chełmża prowadzoną w 2008 roku obejmującą:
1/ pomiary sytuacyjno – wysokościowe dla celów budowlanych wraz ze stanem prawnym;
2/ wznowienia przebiegu granic działek;
3/ dokumenty przewłaszczeniowe;
4/ rozgraniczenia;
5/ podziały nieruchomości bez dokumentów przewłaszczeniowych;
6/ tyczenie chodnika;
7/ inwentaryzację powykonawczą:
    a) chodnika:
    b) sieci wodociągowej,
8/ badanie księgi wieczystej nieruchomości.
Wspólny Słownik Zamówień: CPV 74.27.40.00-0
SIWZ można odebrać nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Gminy Chełmża pokój nr 16, droga pocztową, po dostarczeniu do siedziby zamawiającego wniosku o przesłanie lub bezpośrednio ze strony internetowej zamawiającego:
www.bip.gminachelmza.pl. Pobranie SIWZ ze strony internetowej nie wymaga jej pobrania w wersji drukowanej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
II.  Termin realizacji zamówienia  - do dnia 31.12.2008r.
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem techniczny i  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  zamówienia; 1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy.
Zamawiający oceniać będzie jedynie oferty ważne, spełniające wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych i warunki SIWZ. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „ spełnia – nie spełnia”, na podstawie informacji zawartych w złożonych dokumentach.
2. Dla potwierdzenia spełnienia warunków, Wykonawcy winni przedłożyć n/w dokumenty:
2.1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2.2. wykaz osób , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z  informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności wraz z kopiami ich uprawnień zawodowych
2.3. oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1 pkt 1-4 i określonych  w art.24 ust.1 i 2  ustawy Pzp.
IV. Zamawiający w postępowaniu nie żąda wniesienia wadium.
V.KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE
Cena – 100%
VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, pok. Nr 19, w terminie do dnia
18 stycznia 2008r. do godz. 930. Otwarcie ofert nastąpi dnia 18 stycznia 2008r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego sala Nr 4.
Okres związania ofertą przez 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
VII. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje aukcji elektronicznej.
 
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zamieszczono w BZP na stronie portalu Urzędu Zamówień Publicznych  www.portal.uzp.pl
dn. 08.01.2008r.

Informacje wytworzył: Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki
Informacje wprowadził: Paweł Rutkowski 

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2008-01-08 14:44
  • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
    ostatnia modyfikacja: 2008-01-08 14:59
Załączone pliki

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2008-01-08 14:44

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10131
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2008-01-08 14:59:40