Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącmarzec 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

Na  podstawie  art.38  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r.  o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz.1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456,  Nr 104, poz.708 i Nr 220, poz. 1600 i 1601 oraz z 2007 r. Nr 69,  poz. 468 i  Nr 173, poz. 1218) Uchwały  Nr XXII / 114 / 08  Rady  Gminy  Chełmża  z  dnia  24 stycznia 2008r. w  sprawie  oddania  w  dzierżawę   nieruchomości   stanowiącej  mienie komunalne  Gminy  Chełmża we  wsi   Zalesie oraz   Zarządzenia   nr  13 / 08   Wójta  Gminy   Chełmża   z   dnia 21 lutego 2008r. w  sprawie  podania   do   publicznej    wiadomości  ogłoszenia  o przetargu  ustnym  nieograniczonym  nieruchomości  przeznaczonej  do  oddania  w  dzierżawę  we  wsi  Zalesie. 

                                                     Wójt Gminy Chełmża   

                                     ogłasza  przetarg  ustny  nieograniczony

na  dzierżawę   nieruchomości   stanowiącej   mienie  komunalne  Gminy  Chełmża, położonej  na  terenie wsi  Zalesie  z  przeznaczeniem  na  prowadzenie   usług  turystyczno - rekreacyjno – sportowych,  oznaczoną  numerami ewidencyjnymi działek: 24/104 (część);  24/136; 24/102  o  łącznej  powierzchni  9,4946 ha,  użytek  Lz-IV,  na  której  znajdują się: plaża  z  kąpieliskiem  nad  Jeziorem  Chełmżyńskim, plac  zabaw,  boiska sportowe do gry w siatkówkę, boisko sportowo-rekreacyjne, wiata,  tymczasowe  pole  namiotowe,  sanitariat  z  prysznicem, domek  ratownika,  parking,  kuchnia  letnia,  sanitariaty  oraz  obiekty  budowlane,  które  aktualnie     realizowane  lub  które  powstaną  na  wydzierżawionym  terenie  w  trakcie  trwania    dzierżawy   w   związku    z   realizacją   przez   Gminę   projektu    pn. „ Zagospodarowanie   turystyczne  rejonu   Zalesia   i  stworzenie  parku  kulturowego  nad   Jeziorem  Grodzieńskim”  wraz  z  zielenią   urządzoną  i  izolacyjną.

Nieruchomość  zapisana  jest  w  księdze  wieczystej  KW  Nr  52176  prowadzonej  przez  Sąd  Rejonowy  w  Toruniu  -  Wydział  Ksiąg  Wieczystych .

W  miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Chełmża  cz. działki  znajduje   się   w  terenie  o  symbolach    UT , US, KS, ZP, ZL,   (usługi  turystyczne,  teren  urządzeń  sportowych,  parking, teren  zieleni  urządzonej ,teren  zieleni  izolacyjnej ) .

Zawarcie  umowy  dzierżawy  gruntu  po  przeprowadzeniu  przetargu  ustnego  nieograniczonego  nastąpi na  okres  5 lat  z  możliwością wcześniejszego  rozwiązania  umowy  dzierżawy  w przypadkach  określonych  w  umowie .

Wydzierżawiający w trakcie trwania umowy dzierżawy może jednostronnie zmniejszyć powierzchnię  dzierżawionych gruntów z uwagi  na  zmianę  przeznaczenia  terenu  w  miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Chełmża  w  części  wsi  Zalesie  lub  sposobu  zagospodarowania.

Cena   wywoławcza  zgodnie  z  Zarządzeniem   nr  81 / 07  Wójta  Gminy  Chełmża  z   dnia  21.12.2007r.   w  sprawie  wysokości   stawek  czynszu  dzierżawnego  za  dzierżawę  gruntów  przeznaczonych  pod  usługi  turystyczno- rekreacyjno- sportowe wraz  z  zielenią  urządzoną i izolacyjną  stanowiących  mienie  komunalne  Gminy  Chełmża  wynosi :

- za grunt przeznaczony  pod  usługi  turystyczno – rekreacyjno - sportowe, drogi  wraz  z  zielenią    urządzoną  i  izolacyjną  w  wysokości  17, 00     za 1ha + 22% VAT miesięcznie tj.161, 40 zł +22% VAT.

Dzierżawca  opłaca   podatek  od  nieruchomości   w / g  stawek  uchwalonych  przez  Radę Gminy   zgodnie z art. 6 a ust. 5 ustawy o podatkach  i  opłatach  lokalnych .

Wadium  w  wysokości 20 % ceny  wywoławczej tj. 32, 00 zł  należy wpłacić  najpóźniej  na  siedem  dni  przed  dniem  otwarcia  przetargu  tj. do  dnia 13  marca  2008r.  w  kasie  Urzędu  Gminy  w Chełmży,   ul. Wodna  2  lub na konto  Urzędu  Gminy   w   Chełmży -  PKO  Chełmża Nr 26 1020 5011 0000 9002 0016 3857.

O  wysokości  postąpienia  decydują  uczestnicy  przetargu, z  tym  że  postąpienie  nie  może  wynosić  mniej  niż  1%  ceny  wywoławczej  z  zaokrągleniem  w  górę  do  pełnych  dziesiątek  złotych.

Czynsz  za  dzierżawę  płatny będzie  z  góry  do dnia  10   każdego  miesiąca . Czynsz  wnoszony  jest  w  pełnej  wysokości  za  każdy  rozpoczęty  miesiąc  trwania  umowy.

Czynsz  za  dzierżawę  gruntu  ustalony  w przetargu podlegać  będzie corocznej aktualizacji - o  procent  inflacji  jaki  miał  miejsce   w  tym  okresie  ( średnioroczny  wskaźnik  cen  towarów  i  usług konsumpcyjnych  ogółem  za   rok  poprzedni ) z  tym, że pierwsza aktualizacja nastąpi   01 kwietnia  2009r .

Tak ustalony  czynsz  nie  może  być  niższy  od określonego zarządzeniem Wójta Gminy  obowiązującego  w danym roku.

Przyszłe  obowiązki  dzierżawcy  dotyczą :

1)  Urządzenia i prowadzenie  kąpieliska  w rozumieniu  przepisów  rozporządzenia  Rady Ministrów  z dnia 6 maja 1997r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne/ Dz.U. Nr 57, poz. 358/ - Wydzierżawiający   przekaże  Dzierżawcy  wyposażenie kąpieliska  i  ratownika .

2)  Wydzierżawiający  przekaże  protokólarnie  Dzierżawcy  sprzęt  pływający, sprzęt  na  wyposażenie boisk  sportowych,   Dzierżawca   zabezpiecza przekazany sprzęt  i  wyposażenie przed  kradzieżą, dokonuje konserwacji i naprawy sprzętu na własny koszt .  Protokół  przekazania  stanowi  załącznik  do  umowy .

3)  Sprzęt  pływający, wyposażenie kąpieliska i wyposażenie ratownika  oraz  sprzęt na wyposażenie boisk sportowych po zakończeniu sezonu  w  okresie  trwania  umowy  Dzierżawca  zakonserwuje i będzie  przechowywał . Sprzęt  zwrócony  po wygaśnięciu  dzierżawy  powinien  być sprawny, po konserwacji w stanie uwzględniającym zwykłe zużycie.

4)  Ławki  i  stoły  znajdujące  się  na  plaży  i  dzierżawionym   terenie  po  zakończeniu  sezonu  Dzierżawca  zakonserwuje i  zabezpieczy  do  nowego  sezonu .

5)  Dzierżawca  zabezpiecza  instalacje  i  urządzenia  wodno-kanalizacyjne ( w okresie  zimowym )  do kolejnego sezonu.

6)  Dzierżawca  organizuje  i  zapewnia :

- całodobową  obsługę  na  dzierżawionym  terenie  tymczasowego  pola  namiotowego 

- korzystanie  z  toalet  / nieodpłatnie / ,

- wymaganą do obsługi kąpieliska zgodnie z  rozporządzeniem o którym mowa w § 3 ust.1 liczbę ratowników,                                                                  

- oświetlenie terenu ,                                                                                                                    

- sprzątanie terenu będącego przedmiotem dzierżawy oraz drogi i terenu zielonego przy wjeździe,                                                                

- strzyżenie trawy na terenach zielonych,                                                                                    

-utrzymanie czystości w toaletach,                          

- wywóz nieczystości stałych  z  pojemników  ustawionych  na  terenie  oraz  nieczystości  płynnych  zawierając   umowy   z   przedsiębiorstwem   świadczącym   tego   rodzaju   usługi.

Kopie zawartych umów na wywóz  nieczystości stałych i płynnych.  Dzierżawca  wyda  Gminie.

7)   Dzierżawca  sprząta  teren  i  opróżnia  pojemniki  z częstotliwością  zapewniającą   utrzymanie czystości  i  estetyki   terenu,  ze  szczególnym  uwzględnieniem   dni   weekendowych.

8)   Dzierżawca zawrze z Gospodarstwem Pomocniczym przy Urzędzie Gminy w Chełmży umowę na dostawę wody.

9)   Dzierżawcy   nie  wolno grodzić  dzierżawionego  terenu .

10)  Dzierżawca  prowadząc pole  namiotowe   zobowiązany jest do stosowania przepisów o ewidencji ludności / Dz.U. Nr 87 z 2001 r. poz 960 art.18 ust.1 i 2 /  oraz  opracuje regulamin pola namiotowego.

11)  Dzierżawca   umożliwia bezpłatne korzystanie  z  plaży  oraz   boisk  sportowych .

12)  Dzierżawca  na  dzierżawionym   terenie  zobowiązany  jest  prowadzić punkty  usługowo-handlowo-gastronomiczne  . Na miejsce lokalizacji  i  wielkość   obiektów  Dzierżawca   musi   uzyskać  wcześniej   zgodę  z    Urzędu  Gminy  w  Chełmży .  W  przypadku  lokalizacji  punktów  gastronomicznych  Dzierżawca  składać  będzie  korektę  informacji  o  nieruchomości  i  obiektach .

13)  W  trakcie trwania umowy Dzierżawca zapewni we własnym zakresie organizację imprez  rekreacyjno-sportowo – kulturalnych. Propozycję  programową przedstawia  w  celu   uzgodnienia   na  początku  sezonu  w  Urzędzie  Gminy.  Przyjęty   program   będzie zamieszczony   na  stronach  internetowych  Gminy  Chełmża .

14)   W   trakcie   trwania  dzierżawy  Dzierżawca   umożliwi  przedstawicielom  Urzędu  Gminy   wejście na teren i  wykonywanie prac związanych  z  kolejnym etapem jego zagospodarowania na cele rekreacyjne oraz  przejmie  do używania wykonane  w  tym  czasie  urządzenia  lub  obiekty.

15)  Dzierżawca  w  okresie trwania  dzierżawy  całorocznie  zabezpiecza  budynki  i  budowle  przed kradzieżą ,  dewastacją , zapewniając  całodobową ochronę.

16)  Dzierżawca  na  zabezpieczenie  finansowe powierzonego mienia ruchomego Gminy Chełmża  i jego rozliczenie  po rozwiązaniu umowy – wystawi weksel in blanco  z  poręczeniem .

17)   Jeżeli  Gmina Chełmża w trakcie trwania  dzierżawy  przeznaczy  część  dzierżawionego  terenu do trwałego zagospodarowania / sprzedaż , użytkowanie wieczyste /, Dzierżawca  wyda Gminie ten  teren  bez  roszczeń  odszkodowawczych .

18)   Na każde zgłoszone przez  Gminę  żądanie, Dzierżawca  nieodpłatnie  udostępni  dzierżawiony  teren na realizację zamierzonych przez Gminę imprez rekreacyjnych.

19)  Dzierżawca  ubezpieczy się od odpowiedzialności cywilnej z  tytułu prowadzonej działalności a kopię polisy przekaże  Gminie  Chełmża .

20)  Dzierżawca  bez   zgody   wydzierżawiającego  nie   może  dzierżawionego  terenu  poddzierżawić  ani  przekazywać   do  bezpłatnego   używania.

 

Przetarg  odbędzie   się  w  dniu   21  marca  2008r.  o godz. 9 00  w  Urzędzie  Gminy   w  Chełmży , ul.  Wodna 2.

 

Postępowanie   przetargowe  na   nieruchomość  jest  ważne  bez  względu  na  liczbę  uczestników , jeżeli  chociaż  jeden  uczestnik  zaoferował  co  najmniej  jedno  postąpienie  powyżej  ceny  wywoławczej .

Nieruchomość  objęta  przetargiem  wolna  jest  od  jakichkolwiek  obciążeń , oddanie w  dzierżawę  następuje   na podstawie  ustawy  o  gospodarce  nieruchomościami  .

W  przetargu  mogą  wziąć  udział  osoby  fizyczne  prowadzące działalność gospodarczą i osoby prawne , jeżeli   wpłacą  wadium  w  w / wymienionym  terminie  i  przedłożą  dowód  wpłaty  Komisji  Przetargowej  w  dniu  przetargu  . 

Od  zdeponowanego  wadium  wpłaconego  w  gotówce  nie  nalicza  się  odsetek .  Wadium  wpłacone  w  gotówce  przez  uczestnika  przetargu , który  przetarg  wygrał  zalicza  się  na  poczet  czynszu  za dzierzawę ,  natomiast  pozostałym  uczestnikom zwraca się po zamknięciu  przetargu  nie  później  niż  przed  upływem  3 dni  od  dnia  zamknięcia  przetargu.

Zastrzega  się  prawo  zamknięcia  przetargu  bez  wybrania  którejkolwiek  oferty .

W  terminie  14  dni  od  dnia  rozstrzygnięcia  przetargu  zostanie  zawarta  umowa  dzierżawy .

Szczegółowe informacje  o  oddaniu  w  dzierżawę  w/wymienionej  nieruchomości, projekt umowy  dzierżawy można  uzyskać w Urzędzie Gminy w Chełmży, ul. Wodna 2, tel. 675 - 60 -76  lub 77, wew. 43

lub na stronie  internetowej Gminy www.gminachelmza.pl  lub  bip.gminachelmza.pl

 

Chełmża  dnia 21 luty  2008 roku

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2008-02-22 07:20
  • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
    ostatnia modyfikacja: 2008-02-22 07:21
Załączone dokumenty

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2008-02-22 07:22

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7018
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2008-02-22 07:22:52