Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącmarzec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

RO – 341-8-1/08 Chełmża, dnia 21.05.2008r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Gmina Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, woj. kujawsko-pomorskie ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustaw na

wykonanie remontu dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych i gruntowych ulepszonych w ilości 29405,0mb o pow. 115321,00m2 wraz z uzupełnieniem materiałem Zamawiającego oraz zakup 7000,0ton pospółki z transportem, jej wymieszanie i przesortowanie.

I. Opis przedmiotu zamówienia - Wspólny Słownik Zamówień: CPV 45.23.31.42-6; 14.21.20.00-0; 60.12.21.30-9

Zakres robót obejmuje m.in :

1/ miejscowe karczowanie krzewów przydrożnych, dwustronne ścinanie poboczy, mechaniczne wzruszenie nawierzchni, mechaniczne profilowanie, mechaniczne równanie równiarkami

samobieżnymi i wałowanie walcami statycznymi samojezdnymi wraz z uzupełnieniem materiałem Zamawiającego:

- kruszywem pospółki drogowej w ilości 11451,61t,

- gruzem budowlanym w ilości 2299,13t,   

- piaskiem do budowy dróg w ilości  803,50t

- frezowiną (destruktem asfaltowym)  w ilości 549,70 t.;

2/ zakup 7000  ton pospółki o frakcji Ø 0-31mm sortowanej, doziarnianej kruszywem łamanym, z transportem na plac magazynowy w Kończewicach, która wykorzystana zostanie w sposób następujący:

- 5.000 ton bezpośrednio zostanie wbudowane w drogi,

- 2.000 ton Wykonawca wymiesza i przesortuje z materiałem Zamawiającego, który także znajduje się na placu w Kończewicach, transport oraz sprzęt do wymieszania i przesortowania materiału zabezpiecza Wykonawca.

SIWZ można odebrać nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Gminy Chełmża pokój nr 16, droga pocztową, po dostarczeniu do siedziby zamawiającego wniosku o przesłanie lub bezpośrednio ze strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminachelmza.pl. Pobranie SIWZ ze strony internetowej nie wymaga jej pobrania w wersji drukowanej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

II.  Termin realizacji zamówienia - w ciągu 4 miesięcy od podpisania umowy wraz z bezusterkowym odbiorem przez Zamawiającego.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem techniczny i  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  zamówienia;

1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

Spełniają dodatkowe warunki:

1.5.posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 100.000zł.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „ spełnia – nie spełnia”, na podstawie informacji zawartych w złożonych dokumentach i oświadczeniach.

2. Dla potwierdzenia spełnienia warunków, Wykonawcy winni przedłożyć n/w dokumenty:

2.1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; ( w przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną),

2.2. aktualną polisę ( której termin ważności upływa nie wcześniej niż na dzień składania ofert), a w przypadku jej braku  innego dokumentu  potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 100.000zł ( w przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składają ci z wykonawców składających ofertę wspólną, którzy potwierdzą spełnienie warunku. Warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie ),

2.3. oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1 pkt 1-4 i określonych w art.24 ust.1 i 2  ustawy Pzp (w przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną).

IV. Zamawiający w postępowaniu nie żąda wniesienia wadium.

V.KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

Cena – 100%

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, pok. Nr 19, w terminie do dnia 12 czerwca 2008r. do godz. 930. Otwarcie ofert nastąpi dnia 12 czerwca 2008r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego sala Nr 4.

Okres związania ofertą przez 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

VII. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje aukcji elektronicznej.

               

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zamieszczono w BZP na stronie portalu Urzędu Zamówień Publicznych  www.portal.uzp.pl
dn. 21.05.2008r.

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2008-05-21 11:43
  • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
    ostatnia modyfikacja: 2008-05-21 11:43
Załączone dokumenty

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2008-05-21 11:45

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10274
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2008-05-21 11:47:41