Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącpaździernik 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

RO – 341-9-1/08 Chełmża, dnia 29.05.2008r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Gmina Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, woj. kujawsko-pomorskie ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych ma podstawie art. 11 ust. 8 ustaw na

wykonanie  przebudowy drogi gminnej nr 100530C Kuczwały – Mirakowo o długości 1000 mb zlokalizowanej na działkach o Nr 77/2 i Nr 101 polegającej na zmianie nawierzchni z gruntowej na nawierzchnię asfaltowo – bitumiczną.

I. Opis przedmiotu zamówienia - Wspólny Słownik Zamówień: CPV 45.23.31.20-6

Zakres robót obejmuje m.in :

1/ roboty pomiarowe z wytyczeniem jezdni wraz z poboczami;

2/ roboty przygotowawcze – karczowanie krzewów;

3/ wykonanie korytowania pod całą powierzchnią drogi;

4/ wykonanie warstwy odsączającej z mieszaniny  piasku i kruszywa naturalnego ( pospółki)
    (materiał zabezpiecza Zamawiający, miejsce składowania Zalesie, odległość ok. 7 km,
    załadunek i  transport – koszt Wykonawcy);

5/ wykonanie warstwy dolnej podbudowy z gruzu budowlanego (materiał zabezpiecza
    Zamawiający, miejsce składowania Zalesie, odległość ok. 7 km, załadunek i transport –
    koszt Wykonawcy);

6/ wykonanie warstwy górnej podbudowy z destruktu asfaltowego (materiał zabezpiecza
    Zamawiający, miejsce składowania Kończewice, odległość ok. 11 km, załadunek i
    transport – koszt Wykonawcy );

7/ skropienie podbudowy emulsją asfaltową;

8/ wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych z warstwą
    wiążącą;

9/ wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych z warstwą
    ścieralną;

10/ wykonanie poboczy utwardzonych z pospółki, gruzu budowlanego oraz destruktu
      asfaltowego ( materiał Zamawiającego – pospółka, gruz budowlany oraz destrukt - miejsce
      składowania Kończewice, odległość ok.11 km, załadunek i  transport – koszt Wykonawcy);

11/ wykonanie zjazdów oraz oczyszczenie i udrożnienie rowów ( na zjazdy materiał Zamawiającego –
     pospółka, gruz oraz destrukt – miejsce składowania Kończewice, odległość ok.11 km, załadunek i 
     transport – koszt Wykonawcy);

12/ ustawienie oznakowania pionowego;

13/ wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

SIWZ można odebrać nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Gminy Chełmża pokój nr 16, droga pocztową, po dostarczeniu do siedziby zamawiającego wniosku o przesłanie lub bezpośrednio ze strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminachelmza.pl. Pobranie SIWZ ze strony internetowej nie wymaga jej pobrania w wersji drukowanej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

II.  Termin realizacji zamówienia - w ciągu 2 miesięcy od podpisania umowy wraz z bezusterkowym odbiorem przez Zamawiającego.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem techniczny i  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  zamówienia;

1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

Spełniają dodatkowe warunki:

1.5. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: dysponuje minimum jedną osobą uprawnioną do kierowania robotami budowlanymi posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub drogowej. Osoba ta musi przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego,

1.6.posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności o wartości nie mniejszej niż 100.000zł.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „ spełnia – nie spełnia”, na podstawie informacji zawartych w złożonych dokumentach i oświadczeniach.

2. Dla potwierdzenia spełnienia warunków, Wykonawcy winni przedłożyć n/w dokumenty:

2.1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; ( w przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną),

2.2. wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć przy realizacji zamówienia, wraz z  informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności wg załącznika Nr 3 do SIWZ wraz z dokumentami stwierdzającymi, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia tj. w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub drogowej wraz z dokumentem potwierdzającym przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego – aktualne na dzień składania ofert ( w przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny dokument wykaz kadry i podwykonawców),

2.3. aktualną polisę ( której termin ważności upływa nie wcześniej niż na dzień składania  ofert), a w przypadku jej braku  innego dokumentu  potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 100.000zł ( w przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składają ci z wykonawców składających ofertę wspólną, którzy potwierdzą spełnienie warunku. Warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie ),

2.4. oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1 pkt 1-4 i określonych  w art.24 ust.1 i 2  ustawy Pzp (w przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną).

IV. Zamawiający w postępowaniu nie żąda wniesienia wadium.

V.KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

Cena – 100%

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, pok. Nr 19, w terminie do dnia 20 czerwca 2008r. do godz. 930. Otwarcie ofert nastąpi dnia 20 czerwca 2008r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego sala Nr 4.

Okres związania ofertą przez 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

VII. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje aukcji elektronicznej.

           

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zamieszczono w BZP na stronie portalu Urzędu Zamówień Publicznych  www.portal.uzp.pl
dn. 29.05.2008r.

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2008-05-29 12:57

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2008-05-29 12:57

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10406
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2008-05-29 13:08:28