Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącpaździernik 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

RO – 341-10-1/08 Chełmża, dnia 01.07.2008r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Gmina Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, woj. kujawsko-pomorskie ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustaw na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej  na budowę 130 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chełmża Chełmża w następujących miejscowościach: Bielczyny, Bogusławski, Brąchnówko, Browina, Drzonówko, Dziemiony, Głuchowo, Grzegorz, Grzywna, Januszewo, Kiełbasin, Kuczwały, Liznowo, Mirakowo, Nawra, Nowa Chełmża, Parowa Falęcka, Pluskowęsy, Skąpe, Sławkowo, Szerokopas, Świętosław, Witkowo, Zelgno.

I. Opis przedmiotu zamówienia  Wspólny Słownik Zamówień: CPV 74.23.20.00-4

Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu zamówienia zobowiązuje się do:

1)zastosowania rozwiązań technologicznych oczyszczania uwzględniających warunki glebowe i możliwości terenowe siedlisk położonych w miejscowościach w/w i  w zależności od tych warunków Wykonawca zaproponuje zastosowanie jednego z dwóch typów przyzagrodowych oczyszczalni ścieków: z drenażem rozsączającym lub z wykorzystaniem osadu czynnego, przyjęte rozwiązania technologiczne muszą zapewnić w sposób  kompleksowy oczyszczanie ścieków oraz ich odprowadzenie w sposób zapewniający spełnienie aktualnych warunków prawa i przepisów ochrony środowiska;

2) uwzględnienia przy opracowywaniu dokumentacji projektowej usytuowania istniejącej kanalizacji budynku;

3) uzgodnienia umiejscowienia każdej oczyszczalni z przyszłym użytkownikiem ( właścicielem nieruchomości) i przedstawienia jej do akceptacji Zamawiającemu. Projekt należy sporządzić uwzględniając założone efekty ekologiczne oczyszczania z zachowaniem minimalizacji kosztów wykonania.

4) uzyskania niezbędnych uzgodnień zezwalających na budowę zaprojektowanych oczyszczalni i zabezpieczenia wszystkich materiałów potrzebnych do projektowania (za wyjątkiem map sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:500, które Zamawiający dostarczy Wykonawcy w dniu podpisania umowy);

5) wykonania dla każdej oczyszczalni odwiertów geologicznych i sporządzenia dokumentacji geotechnicznej przez osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania prac geologicznych , na podstawie której określony zostanie  typ budowanej oczyszczalni;

6) dokonania zgłoszenia bądź uzyskania pozwolenia na budowę (jeżeli zajdzie taka potrzeba) w imieniu Zamawiającego do właściwego organu, w ramach udzielonego pełnomocnictwa;

7) opracowania dokumentacji projektowej obejmującej:

1/ dobór systemów oczyszczania indywidualnie do danej posesji i opracowanie kompletnych projektów budowlano-wykonawczych w ujęciu indywidualnym zestawionych zbiorczo, w zakresie wymaganym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (jeżeli dla którejś z oczyszczalni będzie wymagana) odrębnie dla  każdego typu oczyszczalni, które należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami m.in.:

- z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U.  Nr 120, poz. 1133 ),

- ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 , poz. 1118 z późn.zm.),

- ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z p. zm.);

2/ projekt budowlany i wykonawczy branży elektroenergetycznej (jeżeli będzie potrzebny);

3/  przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie odrębnie dla każdej oczyszczalni  oraz  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów robót budowlanych określonych w  programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389) odrębnie dla każdego typu oczyszczalni,

4/ informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 120, poz. 1126) , odrębnie dla każdego z dwóch typów oczyszczalni (jeżeli będzie potrzebna),

5/ dodatkowe opracowania i projekty wymagane przez instytucje i władze, niezbędne Zamawiającemu do przygotowania i realizacji robót.

 

SIWZ można odebrać nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Gminy Chełmża pokój nr 16, droga pocztową, po dostarczeniu do siedziby zamawiającego wniosku o przesłanie lub bezpośrednio ze strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminachelmza.pl. Pobranie SIWZ ze strony internetowej nie wymaga jej pobrania w wersji drukowanej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

II.  Termin realizacji zamówienia - w ciągu 4 miesięcy od podpisania umowy wraz z bezusterkowym odbiorem przez Zamawiającego i z dokonaniem zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem techniczny i  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  zamówienia;

1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

Spełniają dodatkowe warunki:

1.5.dysponują minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej wodociągowo-kanalizacyjnej. Osoba ta musi przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego,

1.6.dysponuje minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania prac geologicznych,

 1.7.wykonał w okresie ostatnich 3 lat przynajmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia ( niezależnie od ilości zaprojektowanych oczyszczalni w ramach jednego projektu),

1.8.posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 100.000zł.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia, na podstawie informacji zawartych w złożonych dokumentach i oświadczeniach.

2. Dla potwierdzenia spełnienia warunków, Wykonawcy winni przedłożyć n/w dokumenty:

2.1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; ( w przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną),

2.2. potwierdzające wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przynajmniej jednej usługi odpowiadającej swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia - niezależnie od ilości zaprojektowanych oczyszczalni w ramach jednego projektu ( , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym  okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz zrealizowanych usług sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały zrealizowane należycie, np. referencje, protokoły odbioru; (w przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składają ci z wykonawców składających ofertę wspólną, którzy potwierdzą spełnienie warunku. Warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie),

2.3. wykaz osób , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z  informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności wraz z kopiami ich uprawnień budowlanych do projektowania  w specjalności instalacyjnej wodociągowo-kanalizacyjnej i geologicznej oraz aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego wg załącznika Nr 4 . (w przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składają ci z wykonawców składających ofertę wspólną, którzy potwierdzą spełnienie warunku. Warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie),

2.4. aktualną polisę, a w przypadku jej braku  innego dokumentu  potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 100.000zł ( w przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składają ci z wykonawców składających ofertę wspólną, którzy potwierdzą spełnienie warunku. Warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie ),

2.5. oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1 pkt 1-4 i określonych                        w art.24 ust.1 i 2  ustawy Pzp (w przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną).

IV. Zamawiający w postępowaniu nie żąda wniesienia wadium.

 

 

V.KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

Cena – 100%

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, pok. Nr 19, w terminie do dnia
15 lipca 2008r. do godz. 930. Otwarcie ofert nastąpi dnia 15 lipca 2008r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego sala Nr 4.

Okres związania ofertą przez 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

VII. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje aukcji elektronicznej.

               

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zamieszczono w BZP na stronie portalu Urzędu Zamówień Publicznych  www.portal.uzp.pl  dn. 01.07.2008r.

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2008-07-01 14:03
Załączone dokumenty

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2008-07-01 14:04
  • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
    ostatnia modyfikacja: 2008-07-01 14:04

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11533
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2008-07-01 14:04:59