Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącgrudzień 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

RO – 341-16-1/08 Chełmża, dnia 10.10.2008r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Gmina Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, woj. kujawsko-pomorskie ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych ma podstawie art. 11 ust. 8 ustaw na zaciągnięcie  kredytu długoterminowego  w kwocie 2.800.000zł (słownie: dwa miliony osiemset tysięcy złotych) na finansowanie  planowanego deficytu budżetu Gminy Chełmża .

- Kredyt zostanie udzielony według zmiennej stopy oprocentowania.

- Gotowość do udzielenia kredytu po podpisaniu umowy.

-  Spłata kredytu nastąpi do dnia 30 grudnia 2016r.

-  Karencja w spłacie kapitału od wykorzystania kredytu – do 30 czerwca 2009r.

-  Odsetki od kwoty wykorzystanego kredytu naliczane w okresach miesięcznych na koniec każdego miesiąca płatne ostatniego dnia każdego miesiąca.

- Raty kapitałowe po okresie karencji płatne będą zgodnie z załączonym do specyfikacji harmonogramem w ratach półrocznych.

- Środki będą uruchomione w formie polecenia przelewu na rachunek bieżący Urzędu Gminy w banku prowadzącym obsługę budżetu Gminy.

-  Oprocentowanie kredytu w stosunku rocznym oparte o stopę procentową WIBOR 1M z pierwszego dnia każdego miesiąca powiększoną o % marży, która będzie wartością stałą w całym okresie kredytowania..

-  Forma zabezpieczenia kredytu : weksel in blanco.

-  Jeżeli wystąpi jednorazowa prowizja bankowa , wówczas płatna ona będzie w ciągu 30 dni od podpisania umowy.

- Zamawiający zastrzega możliwość wykorzystania mniejszej kwoty kredytu oraz wcześniejszej spłaty bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania. Kredytodawca nie będzie naliczał kosztów od kwoty niewykorzystanego kredytu.

- Do obliczenia ceny oferty należy przyjąć oprocentowanie kredytu według stawki WIBOR 1M na dzień 01 października 2008r. – 6,47%.

 

Wspólny Słownik Zamówień: CPV 66 11 30 00-0

 

SIWZ można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Chełmża pokój nr 16, droga pocztową, po dostarczeniu do siedziby zamawiającego wniosku o przesłanie lub bezpośrednio ze strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminachelmza.pl. Pobranie SIWZ ze strony internetowej nie wymaga jej pobrania w wersji drukowanej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

II.  Termin realizacji zamówienia – do 30.12.2016r.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem techniczny i  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  zamówienia;

1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia, na podstawie informacji zawartych w złożonych dokumentach i oświadczeniach.

2. Dla potwierdzenia spełnienia warunków, Wykonawcy winni przedłożyć n/w dokumenty:

2.1. aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; ( w przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną ),
2.2. potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopię zezwolenia na prowadzenie działalności zgodnie z ustawą Prawo bankowe, a w przypadku banków państwowych pisemne oświadczenie, że Bank prowadzi działalność na podstawie stosownego rozporządzenia Rady Ministrów, ( w przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną ),

2.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

( w przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną ),

2.4. oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1 pkt 1-4 i określonych  w art.24 ust.1 i 2  ustawy Pzp (w przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną).

IV. Zamawiający w postępowaniu nie żąda wniesienia wadium.

 

V.KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

Cena – 100%

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, pok. Nr 19, w terminie do dnia 23 października 2008r. do godz. 930. Otwarcie ofert nastąpi dnia 23 października 2008r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego sala Nr 4.

Okres związania ofertą przez 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

VII. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje aukcji elektronicznej.

           

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zamieszczono w BZP na stronie portalu Urzędu Zamówień Publicznych  www.portal.uzp.pl
dn. 10.10.2008r.

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2008-10-10 14:30
  • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
    ostatnia modyfikacja: 2008-10-10 14:32

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9775
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2008-10-20 10:28:28