Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącpaździernik 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

RO – 341-6-1/09

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

wykonanie ścieżki pieszo - rowerowej Kończewice – Chełmża o długości 500 mb polegające na zmianie nawierzchni z gruntowej na nawierzchnię utwardzoną kostką betonową typu Polbruk

 

Nr ogłoszenia w BZP :105240-2009  Data zamieszczenia : 15.04.2009

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 675 60 76-78,

Fax 056 675 60 79

Adres strony internetowej zamawiającego : www.gminachelmza.pl

Rodzaj zamawiającego : administracja samorządowa

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

wykonanie ścieżki pieszo - rowerowej Kończewice – Chełmża o długości 500 mb
polegające na zmianie nawierzchni z gruntowej na nawierzchnię utwardzoną kostką betonową typu Polbruk

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ścieżki pieszo - rowerowej Kończewice – Chełmża przy drodze wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa – Unisław - Wąbrzeźno o długości 500 mb, na odcinku od 0 + 555,24 km do 1 + 055,24km, zlokalizowanej na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków Nr 231/6, 231/15 w miejscowości Kończewice oraz na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków Nr 98/1, 97/1 w miejscowości Browina, polegające na zmianie nawierzchni z gruntowej na nawierzchnię utwardzoną kostką betonową typu POLBRUK.

Zakres robót obejmuje m.in.:

     1) roboty pomiarowe z wytyczeniem  ścieżki pieszo – rowerowej;

     2) roboty przygotowawcze;

     3) wykonanie korytowania pod całą powierzchnią ścieżki pieszo – rowerowej;

     4) wykonanie profilowania i zagęszczenia mechanicznego podłoża pod warstwy konstrukcyjne;

     5) formowanie nasypów z ziemi leżącej w odkładzie;

     6) zagęszczenie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi;

     7) plantowanie i obrabianie na czysto skarp nasypów;

     8) obsianie skarp trawą;

     9) wykonanie warstwy odsączającej z piasku;

   10) wykonanie nawierzchni ścieżki pieszo – rowerowej z kostki brukowej – betonowej grubości
         6 cm układanej na podsypce cementowo – piaskowej;

   11) wykonanie dwóch zjazdów na podbudowie z kruszywa łamanego i oczyszczenie rowów;

   12) wbudowanie obrzeży betonowych 8 x 30 x 100 cm na podsypce cementowo – piaskowej
         z  wypełnieniem spoin zaprawą cementową;

   13) wbudowanie krawężników drogowych 15 x 30 x 100 na podsypce cementowo- piaskowej;

   14) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

 

Na wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zabezpiecza następujący materiał:

kostkę betonową typu POLBRUK grubości 6 cm, ; kostkę betonową typu POLBRUK grubości 8cm;

obrzeża drogowe 8 x 30 x 100; krawężniki 15 x 30 x 100 cm. 

 

Szczegółowy przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa.

Wspólny Słownik Zamówień: CPV 45233161-5; 45233162-2

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

Termin wykonania:  w ciągu 3 miesięcy.

III. WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający w postępowaniu nie żąda wniesienia wadium.

Warunki udziału – opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełnienia tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1). spełniają warunki art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.

a/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
    nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;

b/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i  osobami
    zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
    udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

    Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
     - dysponuje minimum jedną osobą uprawnioną do kierowania robotami budowlanymi posiadającą
     uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń lub drogowej.
     Osoba ta musi przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego,
c/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

    Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

    - posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o
     wartości nie mniejszej niż 100.000zł.

d/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 uPzp,

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia, na podstawie informacji zawartych w załączonych dokumentach.

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Dla potwierdzenia spełnienia warunków, Wykonawcy winni przedłożyć n/w dokumenty:1) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy Pzp stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;3) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z  informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności wraz z kopiami ich uprawnień zawodowych wg załącznika Nr 3 - uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub drogowej wraz z dokumentem potwierdzającym przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego – aktualne na dzień składania ofert.
W przypadku, gdy Wykonawca nie dysponuje w/w osobami zobowiązany jest załączyć do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów o udostępnieniu Wykonawcy osób zdolnych do wykonania zamówienia.
Wraz z oświadczeniem tym należy złożyć dokumenty o których mowa w punkcie 3 .4) aktualnej polisy ( której termin ważności upływa nie wcześniej niż na dzień składania
 ofert),  a w przypadku jej braku  innego dokumentu  potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 100.000zł.

W przypadku spółek cywilnych oraz konsorcjów każdy z przedsiębiorców lub podmiotów tworzących konsorcjum składa oddzielnie dokument wymieniony w pkt 1 i 2. W odniesieniu do pozostałych dokumentów konsorcjum lub spółka cywilna może złożyć jeden wspólny dokument.

IV. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

V. KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena

Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminachelmza.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2 , 87-140 Chełmża

Termin składania ofert: 07.05.2009r.  godzina 09:30 miejsce : Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, pokój nr 19.

Termin związania ofertą: okres w dniach : 30 ( od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Metryka

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2009-04-15 12:53
Załączone dokumenty

Metryka

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2009-04-15 12:56
 • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
  ostatnia modyfikacja: 2009-04-15 13:03
Dokumentacja projektowa

Metryka

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2009-04-15 12:58

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7717
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-04-15 13:03:56