Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącwrzesień 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

RO – 341-11-1/09

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

WYKONANIE FUNDAMENTÓW  ROZBUDOWY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W  ZELGNIE - I  ETAP

 

Nr ogłoszenia w BZP : 171418-2009 Data zamieszczenia : 28.05.2009

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 675 60 76-78,

Fax 056 675 60 79

Adres strony internetowej zamawiającego : www.gminachelmza.pl

Rodzaj zamawiającego : administracja samorządowa

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Wykonanie fundamentów rozbudowy Szkoły Podstawowej w  Zelgnie - I etapu.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie fundamentów rozbudowy Szkoły Podstawowej
w  Zelgnie - I etapu.

Zakres robót obejmuje m.in.:

1/ wykonanie ław fundamentowych o wysokości 50 cm i szerokości według  projektu budowlanego

    z betonu B-25, zbrojonych prętami ze stali A-III N ,

2/ wykonanie ścian fundamentowych monolitycznych żelbetowych o grubości 25cm,  z  betonu B-25,
    zbrojonego prętami ze stali A-III N,

3/ wykonanie kanalizacji podposadzkowej,

4/ wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ( pionowych i poziomych ) fundamentów.      

Szczegółowy przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa.

Wspólny Słownik Zamówień: CPV 45214200-2 ; 45262800-9; 45262210-6

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Termin wykonania:  w ciągu 3 miesięcy.

III. WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający w postępowaniu nie żąda wniesienia wadium.

Warunki udziału – opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełnienia tych warunków:

O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1). spełniają warunki art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.

a/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
   nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;

b/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i  osobami
    zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
    udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

    Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
     - dysponuje minimum jedną osobą uprawnioną do kierowania robotami budowlanymi posiadającą
     uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Osoba ta musi
     przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego,
c/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

   Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

    - posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności ,

d/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 uPzp,

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg  formuły spełnia – nie spełnia na podstawie informacji zawartych w założonych dokumentach.

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy Pzp stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z  informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności wraz z kopiami ich uprawnień zawodowych wg załącznika Nr 3 - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wraz z dokumentem potwierdzającym przynależność do właściwej izby samorządu

zawodowego – aktualne na dzień składania ofert.W przypadku, gdy Wykonawca nie dysponuje w/w osobami zobowiązany jest załączyć do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów o udostępnieniu Wykonawcy osób zdolnych do wykonania zamówienia. Wraz z oświadczeniem tym należy złożyć dokumenty o których mowa w punkcie 3 .

4) aktualnej polisy ( której termin ważności upływa nie wcześniej niż na dzień składania ofert),  a w przypadku jej braku  innego dokumentu  potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

W przypadku spółek cywilnych oraz konsorcjów każdy z przedsiębiorców lub podmiotów tworzących konsorcjum składa oddzielnie dokument wymieniony w pkt 1 i 2. W odniesieniu do pozostałych dokumentów konsorcjum lub spółka cywilna może złożyć jeden wspólny dokument.

 

IV. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

V. KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena

Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminachelmza.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2 , 87-140 Chełmża

Termin składania ofert: 22.06.2009r.  godzina 09:30 miejsce : Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, pokój nr 19.

Termin związania ofertą: okres w dniach : 30 ( od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2009-05-28 12:37

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2009-05-28 12:37

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7612
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-05-28 12:40:26