Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącgrudzień 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO OGÓLNIE DOSTĘPNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W DŹWIERZNIE

Nr ogłoszenia w BZP : 305668-2009 Data zamieszczenia :04.09.2009

I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 675 60 76-78, Fax 056 675 60 79 Adres strony internetowej zamawiającego : www.gminachelmza.pl
Rodzaj zamawiającego : administracja samorządowa

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO OGÓLNIE DOSTĘPNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W DŹWIERZNIE

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży w Dźwierznie.
2. Zakres robót obejmuje m.in.:
1) budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30,0 m x 44,0m o pow. całkowitej 1320 m2, w ramach którego należy wykonać:

a) podbudowę przepuszczalną z warstwy odsączającej z piasku, warstwy konstrukcyjnej z kruszywa kamiennego, warstwy klinującej z kruszywa kamiennego oraz warstwy wyrównującej z miału kamiennego;

b) nawierzchnię syntetyczną typu sztuczna trawa o całkowitej wysokości 17 mm,

wykonana z polipropylenu, stabilizowa przeciw promieniom UV o następujących

parametrach:

 • gęstość ( ilość włókien /m2): min 100 600,

 • ciężar całkowity : min. 2750 gr/m2,

 • rodzaj włókna: polipropylenowe, fibrylowane, proste,

 • dtex: min 8 800,

 • linie wklejone w nawierzchnię:

piłka ręczna czarne, wymiary boiska 20,00 x 40,00 m - sztuk 1,

- koszykówka białe, wymiary boisk 15,00 x 28,00 m - sztuk 2,

- siatkówka czerwone, wymiary boisk 9,00 x 18,00 m - sztuk 2,

 • wypełnienie – piasek kwarcowy frakcji 0,2 - 0,8 mm;

2) wyposażenie boiska do piłki ręcznej w bramki aluminiowe mocowane w tulejach (3 x 2m) wraz
z siatkami – sztuk 2;

3) wyposażenie boisk do siatkówki w zestaw słupków do siatkówki - aluminiowe wielofunkcyjne
(badminton, tenis, siatkówka ) – 2 kpl;

4) siatka do siatkówki – sztuk 2;

5) wyposażenie boisk do koszykówki w:

a) obręcz do koszykówki standard i siatkę do obręczy - 4 kpl,

b) tablice do koszykówki epoksydowe o wym. 105 x 180cm – sztuk 4,

c) mechanizmy regulacji wysokości – sztuk 4,

d) konstrukcje do mocowania tablic do koszykówki, mocowane w tulejach – sztuk 4;

6) wykonanie obrzeży betonowych;

7) wykonanie chodnika wokół boiska szerokości 2,00 m z kostki typu „ Pol-bruk” gr 6 cm (kolor bordo) na podsypce cementowo – piaskowej i warstwie piasku;

8) wykonanie siedzisk - 4 rzędy siedzisk dla zawodników – 15 siedzisk na każdym,

posadowionych na betonowym bloku o wymiarach 750 x 36 x 125cm, wysokość

siedzisk 45 cm ponad teren;

9) wykonanie ogrodzenia terenu o wysokości 4m z bramą wjazdową oraz furtką, z siatki

zgrzewanej mocowanej do słupków o rozstawie max 3m, w kolorze zielonym;

10) drenaż wewnętrzny pod całą powierzchnią boiska.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres i lokalizację zadania przedstawia:

1) dokumentacja projektowa będąca załącznikiem do SIWZ,

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót będąca załącznikiem do SIWZ,

3) przedmiar robót będący załącznikiem do SIWZ.

Wspólny Słownik Zamówień: CPV 45 21 22 20-4; 45 21 22 21-1

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Termin wykonania: w ciągu 2 miesięcy

III. WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający w postępowaniu żąda wniesienia wadium.

1. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 8.000,00 PLN ( słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).

2. Wadium może być wnoszone w następujących formach:

2.1. Pieniądzu,

2.2. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

2.3. Gwarancjach bankowych,

2.4. Gwarancjach ubezpieczeniowych,

2.5. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi
ębiorczości
(Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z pó
źn. zm.).

3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w rozdz. IX pkt 1. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę nie jest więc wystarczające do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego Bank PKO BP S.A. O / Chełmża nr r-ku 26 1020 5011 0000 9002 0016 3857.

Na przelewie należy umieścić informację: "Wadium: budowa boiska wielofunkcyjnego w Dźwierznie”.

5. Wadium w formie innej niż pieniężna należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, pokój nr 16, parter. Przy przekazaniu tych dokumentów osoba je składająca otrzyma odpowiednie potwierdzenie.

6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie wskazanej w pkt .2.2. do 2.5, wadium powinno być sporządzone adekwatnie do formy, w której jest wnoszone i winno zawierać następujące elementy:

6.1.Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia
(Zamawiaj
ącego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających
gwarancji) lub por
ęczyciela oraz wskazanie ich siedzib,

6.2. Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem,

6.3. Kwotę gwarancji lub poręczenia,

6.4. Termin ważności wadium,

6.5. Zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do: „zapłacenia kwoty wadium na pierwsze
pisemne
żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego
ofert
ę wybrano:

a) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów
lub o
świadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw,

b) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach

określonych w ofercie,

c) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
le
żących po stronie Wykonawcy”.

7. Zwrot wadium oraz sytuacja jego ewentualnego zatrzymania uregulowana jest w art. 46 Ustawy.

Warunki udziału – opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełnienia tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1). spełniają warunki art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.

a/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;

b/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że:

- wykonali w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty budowlane
polegające na budowie boisk sportowych w tym: co najmniej jedno boisko z nawierzchnią z trawy syntetycznej, z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców;

- dysponują osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
następujących specjalnościach:

- konstrukcyjno-budowlanej,

- instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Osoby te muszą przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego,
c/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że:

- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie
mniejszą niż 400.000zł.

d/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 uPzp.

2. Potwierdzą, że oferowane roboty budowlane w zakresie nawierzchni boiska odpowiadają wymaganiom Zamawiającego.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia na podstawie informacji zawartych w założonych dokumentach.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków w postępowaniu

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda dołączenia do oferty następujących dokumentów:1) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy Pzp stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie przez nie uprawnień zawodowych, o których mowa w rozdz. III pkt 1.b wg załącznika Nr 6 do SIWZ - wraz z dokumentem potwierdzającym przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego – aktualne na dzień składania ofert.W przypadku, gdy Wykonawca nie dysponuje w/w osobami zobowiązany jest załączyć do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów o udostępnieniu Wykonawcy osób zdolnych do wykonania zamówienia. Wraz z oświadczeniem tym należy złożyć dokumenty o których mowa w punkcie 4 .

5) Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania tj. przed datą publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót budowlanych polegających na budowie boisk sportowych, w tym: co najmniej jednego boiska z nawierzchnią z trawy syntetycznej, z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców. Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru, itp.) według Załącznika Nr 4 do SIWZ.

6) aktualnej polisy ( której termin ważności upływa nie wcześniej niż na dzień składania
ofert), a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 400.000zł. (wartość potencjału podmiotów występujących wspólnie będzie sumowana).

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków jakościowych, które należy dołączyć do oferty:

 1. Dokumenty dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej:

1) Aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub karta techniczna oferowanej nawierzchni;

2)Atest PZH dla oferowanej nawierzchni;

3)Autoryzacja producenta trawy syntetycznej wystawiona dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się do przepisów § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. (Dz.U. Nr 87, poz. 605) w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane. Wykonawca składa wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski; tłumaczenie musi być sporządzone i poświadczone przez tłumacza przysięgłego.

W przypadku spółek cywilnych oraz konsorcjów każdy z przedsiębiorców lub podmiotów tworzących konsorcjum składa oddzielnie dokument wymieniony w pkt 1.1, 1.2 i 1.3. W odniesieniu do pozostałych dokumentów konsorcjum lub spółka cywilna może złożyć jeden wspólny dokument.

IV. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

V. KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena
Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminachelmza.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2 , 87-140 Chełmża

Termin składania ofert: 25.09.2009r. godzina 09:30 miejsce : Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, pokój nr 19.

Termin związania ofertą: okres w dniach : 30 ( od ostatecznego terminu składania ofert).

Metryka

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2009-09-04 21:16
 • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
  ostatnia modyfikacja: 2009-09-04 21:26

Metryka

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2009-10-12 08:12

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13751
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-10-12 08:14:39